Phương pháp đọc nhanh ngắt riêng thành phần bổ ngữ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Phương pháp đọc nhanh ngắt riêng thành phần bổ ngữ by Mind Map: Phương pháp đọc nhanh ngắt riêng thành phần bổ ngữ

1. Ngắt riêng cụm từ bổ nghĩa ra để đoc

1.1. Phân tích các cấu trúc bổ nghĩa (Mạo từ + Tính từ + Danh từ) hoặc cụm danh từ ngắn không phải là điều phức tạp nhưng nhiều khi sẽ gây khó khăn cho việc đọc hiểu. Trong các TH như vậy, nếu có thể nhận biết các yếu tố khác nhau cùng bổ nghĩa cho danh từ rồi ngắt riêng chúng ra thì bạn sẽ đọc hiểu hiệu quả hơn nhiều.

1.1.1. VD: The site for this summer's Organic Market

1.1.1.1. The

1.1.1.1.1. Tính từ hoặc mạo từ bổ nghĩa đứng trước danh từ. Những từ này thường không dài lắm, có thể ghép cùng danh từ phía sau

1.1.1.2. Site

1.1.1.2.1. Danh từ chính

1.1.1.3. For this summer's Organic Market

1.1.1.3.1. Cụm từ bổ nghĩ sau danh từ có rất nhiều dạng khác nhau, từ cụm giới từ ngắn đến mệnh đề quan hệ dài

2. Các dạng bổ nghĩa

2.1. Cụm giới từ

2.1.1. This is our company's policy on all customerls accounts and we hope it will note cause any complications in our business dealings with you

2.1.1.1. on all customer's account

2.1.1.2. in our business dealings with you

2.2. Cụm phân từ

2.2.1. Continental Construction, Inc. has released a statement outlining a new phase of its operations

2.2.1.1. outlining a new phase of its operations

2.3. Cụm to V

2.3.1. According to the New York Herald, the decision to share business operations will result in the following

2.3.1.1. to share business operations

2.4. Mệnh đề quan hệ

2.4.1. Over eight farmers set up stalls that offer quality produce and fresh flowers every Sunday from nine in the morning until sundown

2.4.1.1. that offer quality produce and fresh flowers every Sunday from nine in the morning until sundown