Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

tÍCH HỢP SỨC MẠNH by Mind Map: tÍCH HỢP SỨC MẠNH
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

tÍCH HỢP SỨC MẠNH

Kinh doanh THỐNG NHẤT

Thống nhất KHKD của công ty thành viên theo định hướng của Tập đoàn

Thống nhất các hoạt động quảng cáo, truyền thông Có thể outsource cho đơn vị thứ 3

Thống nhất kênh phân phối lẻ chính thống trong các công ty thành viên Có thể là hệ thống FPT Reseller

Thống nhất hệ thống bảo hành

Thống nhất về tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm/dịch vụ

Thay đổi Corporate Headquarter

Vị trí

Nhân sự

Đảm bảo

Nhân sự

Truyền thông nội bộ

Báo Chúng Ta và báo nội bộ

Thương hiệu

Chất lượng

Tiếp thị