Loại hình/Kiểu sử dụng đất

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Loại hình/Kiểu sử dụng đất by Mind Map: Loại hình/Kiểu sử dụng đất

1. Nhóm Yếu tố tự nhiên

1.1. Lượng mưa

1.1.1. 0-1.000mm/năm

1.1.2. 1.000 - 2.000 mm/năm

1.1.3. 2.000 - 3.000mm/năm

1.1.4. > 3.000 mm/năm

1.2. Độ dốc

1.2.1. 0-5 độ

1.2.2. 5-10 độ

1.2.3. 10-20 độ

1.2.4. > 20 độ

1.3. Yếu tố i

1.3.1. Tiêu chí 1 của i

1.3.2. Tiêu chí 2 của i

1.3.3. Tiêu chí 3 của i

1.3.4. .........................

2. Nhóm Yếu tố kinh tế

2.1. Thu nhập của nông hộ/tháng

2.1.1. 0-3 triệu

2.1.2. 3-6 triệu

2.1.3. 6-9 triệu

2.1.4. > 9 triệu

2.2. Khả năng đầu tư/tháng

2.2.1. 0-2 triệu

2.2.2. 2-4 triệu

2.2.3. 4-6 triệu

2.2.4. > 6 triệu

2.3. Yếu tố i

2.3.1. Tiêu chí 1 của i

2.3.2. Tiêu chí 2 của i

2.3.3. Tiêu chí 3 của i

2.3.4. .........................

3. Nhóm Yếu tố xã hội

3.1. Số lượng lao động/hộ

3.1.1. 1 lao động

3.1.2. 2 lao động

3.1.3. 3 lao động

3.1.4. > 3 lao động

3.2. Trình độ học vấn của chủ hộ

3.2.1. Không biết chữ, tiểu học

3.2.2. Trung học cơ sở

3.2.3. Trung học phổ thông

3.2.4. Cao đẳng, Đại học

3.3. Yếu tố i

3.3.1. Tiêu chí 1 của i

3.3.2. Tiêu chí 2 của i

3.3.3. Tiêu chí 3 của i

3.3.4. .........................