Get Started. It's Free
or sign up with your email address
a. Khái niệm: by Mind Map: a. Khái niệm:

1. - Giai cấp công nhân là một tập đoàn xã hội ổn định, hình thành và phát triển cùng với quá trình phát triển của nền công nghiệp hiện đại.

2. e. Liên hệ sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Việt Nam:

2.1. - Đặc điểm: + Ra đời từ quá trình khai thác thuộc địa của thực dân Pháp. + Phát triển trong một nước nông nghiệp lạc hậu, công nghiệp hóa muộn, cơ sở kinh tế - kỹ thuật ít và lạc hậu, nền công nghệ thấp và thiếu thiết bị công nghệ hiện đại. + Trải qua chiến tranh kéo dài.

2.2. - Giai cấp công nhân Việt Nam có nhiều ưu thế về chính trị: + Sớm tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin, có Đảng cộng sản lãnh đạo. + Vững vàng về chính trị, tư tưởng. + Được rèn luyện và có bản lĩnh chính trị. + Giai cấp công nhân là nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp cách mạng dân tộc và quá trình đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa. + Theo Hồ Chí Minh: “Giai cấp công nhân là giai cấp kiên quyết nhất, cách mạng nhất, đi đầu trong đấu tranh cách mạng”.

2.3. - Quan hệ mật thiết với dân tộc, nhất là giai cấp nông dân: + Gắn bó lợi ích giai cấp với dân tộc. + Nhận thức rõ kẻ thù của giai cấp với dân tộc là một. + Sớm trở thành giai cấp lãnh đạo dân tộc.

3. đại diện cho lực lượng sản xuất tiên tiến, là lực lượng chủ yếu của tiến trình lịch sử quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội.

4. - Ở các nước tư bản chủ nghĩa, giai cấp công nhân là những người không có hoặc về cơ bản không có tư liệu sản xuất phải làm thuê cho giai cấp tư sản và bị giai cấp tư sản bóc lột giá trị thặng dư.

5. Nội dung 1. Khái niệm, nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, đặc điểm, điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Liên hệ sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Việt Nam.

6. d. Điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân:

6.1. Do địa vị kinh tế của giai cấp công nhân quy định: (Đại diện phương thức sản xuất tiên tiến; tạo ra của cải vật chất chủ yếu cho xã hội; lợi ích của giai cấp công nhân về cơ bản thống nhất với lợi ích của nhân dân lao động).

6.1.1. - Nhu cầu giải quyết mâu thuẫn trong Chủ nghĩa tư bản

6.2. - Do địa vị chính trị - xã hội của giai cấp công nhân quy định: (Có hệ tư tưởng Mác - Lênin; Tinh thần cách mạng triệt để; Ý thức tổ chức, kỷ luật cao; tinh thần đoàn kết giai cấp và các lực lượng xã hội).

7. b. Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân:

7.1. - Nội dung kinh tế: Giai cấp công nhân là lực lượng sản xuất cơ bản sản xuất ra của cải cho xã hội xã hội chủ nghĩa.

7.2. - Nội dung chính trị - xã hội: Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, giai cấp công nhân tiến hành đấu tranh giành chính quyền, xây dựng nhà nước mới của nhân dân.

7.3. - Nội dung văn hóa, tư tưởng: Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, giai cấp công nhân xây dựng nền văn hóa, con người mới với tư tưởng, đạo đức xã hội chủ nghĩa...

8. c. Đặc điểm sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân:

8.1. - Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân không phải là thay thế chế độ sở hữu tư nhân này bằng một chế độ sở hữu tư nhân khác mà là xóa bỏ triệt để chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất

8.2. - Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân xuất phát từ những tiền đề kinh tế - xã hội của sản xuất mang tính xã hội hóa.

8.2.1. - Giành quyền lực thống trị là tiền đề cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới nhằm giải phóng con người

8.3. - Thực hiện sứ mệnh lịch sử là sự nghiệp của bản thân giai cấp công nhân cùng đông đảo nhân dân lao động do Đảng Cộng sản lãnh đạo và mang lại lợi ích cho đa số.

9. - Ở các nước xã hội chủ nghĩa, giai cấp công nhân cùng nhân dân lao động làm chủ những tư liệu sản xuất chủ yếu và cùng nhau hợp tác lao động vì lợi ích chung của toàn xã hội trong đó có lợi ích chính đáng của mình

9.1. - Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là lãnh đạo nhân dân lao động đấu tranh xóa bỏ chế độ TBCN, xóa bỏ mọi chế độ áp bức bóc lột và xây dựng xã hội mới - xã hội xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa.