Gopal Dixit Family, Angar

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Gopal Dixit Family, Angar by Mind Map: Gopal Dixit Family, Angar

1. Created by Sudhir Dixit

2. Mahadev

2.1. Tukaram

2.1.1. Genu

2.1.2. Narayan

2.1.2.1. Gangadhar

2.1.2.2. Venkatesh

2.1.2.2.1. Raghunath

2.1.3. Ramchandra

2.1.3.1. Pandharinath

2.1.3.1.1. Janardan

2.1.3.1.2. ManoharManohar

2.1.3.2. Govind

2.1.3.2.1. Murlidhar

2.1.4. Ravaji

2.1.4.1. Kashinath

2.1.4.1.1. Shankar

3. Hari

3.1. Nagnath

3.1.1. Keshav & Suman, Begampur

3.1.1.1. 1. Vasudev 1906 & Dwarkabai 1911

3.1.1.1.1. 1. Late Yamuna 1931 Married to Kalidas Mahamuni, Karkamb

3.1.1.1.2. 2. Late Kumari Ambu 1934

3.1.1.1.3. 3. Shridhar 1-8-37 & Suman 12-12-37, Uplai

3.1.1.1.4. 4 Sindhu 23-4-40, Married to Mr Dattatray Ulekar (Vedpathak), Solapur

3.1.1.1.5. 5. Late Narayan 13-4-50 & Pushpa 1955 , Solapur , Vale

3.1.1.1.6. 6. Late Kumar Prakash 1955

3.1.1.2. 2. Vinayak 1909 & Mathura, Kurul 1914,

3.1.1.2.1. 1. Late Sharada 1932, Married Late Vinayak mahamuni, Karkamb

3.1.1.2.2. 2. Bhagwat 1933 & Godavari 1938, Kakramba, Pramila 1938,

3.1.1.2.3. 3. Pilan __-4-1935 Married, Late Vinayak Mahamuni, Karkamb

3.1.1.3. 3. Kalidas 1912 & Radha 1918

3.1.1.3.1. 1. Suman 1936 Married to Digambar Vedpathak Pune, Parvati

3.1.1.3.2. 2. ShriHari 5-7-1939 & Sindhu 1942

3.1.1.3.3. 3. Late. Suresh (Tulsidas) 1943 & Indumati 1951

3.1.1.3.4. 4. Avinash (Vilas) 4-7-44 & Indumati 1954

3.1.1.3.5. 5. Vanamala 1946 Married to Vasantrao Vedpathak, Ropale

3.1.1.3.6. 6. Rajkumar (Balu) 26-12-48 & Late Ambu 1952

3.1.1.3.7. 7 Shobha 1950 Married to Popatrao Vedpathak, Akluj

3.1.1.3.8. Shushumna 1952, Married to Nagesh Bhaskare, Solapur

3.1.1.3.9. Ujwala 1954 Married to Damodar Pandit, Vijapur

3.1.1.4. 4 Harubai 1915 , Uplai Budruk

3.1.1.5. 5. Dattatray 1918 & Nayana 1923

3.1.1.5.1. 1. Shyam 19-7-48 & Shakuntala 1957

3.1.1.5.2. 2. Late Mohan 15/02/1950 & Minakshi 12/01/1958

3.1.1.5.3. Ashok 21-11-65 & Sunita 13-8-71

3.1.1.5.4. 3. Madhukar 12/06/1952 & Sudha 20/12/1965

3.1.1.5.5. Shaila 1954 Married to Gopalrao Pandit , Udgir (Hyderabad)

3.2. Ganpat

3.2.1. Shivram

3.2.1.1. 1 Kondabai , Mahamuni, Khandali,Mohol Tal

3.2.1.2. 2 Kusum Vijapur, Pandit

3.2.1.3. 3 Vimal Laul

3.2.1.4. 4 Thakubai, vedpathak Ropale

3.2.1.5. 5 Babi , Mumbai

3.2.2. Rangnath

3.2.2.1. 1 daughter before sharda married to vinayak mahamuni Karkamb

3.2.2.2. Shanta, Married Ram Kamelgaonkar, Solapur

3.2.2.3. Died as a Child