CLOSING SALES SYSTEM (new version)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CLOSING SALES SYSTEM (new version) by Mind Map: CLOSING SALES SYSTEM (new version)

1. Day 1: Direct Sales Closing (Bán Hàng Trực Tiếp)

1.1. Bí Mật Niche

1.2. Lý Do Mua & Không Mua

1.3. Đặt Câu Hỏi Đúng (SPIN)

1.4. Nghệ Thuật Xử Lý Từ Chối

1.5. Xác Lập Vị Thế Cao

1.6. Bán Hàng Bằng Coaching

1.7. Dấu Hiệu Mua

1.8. Các Chiến Thuật Bán

1.9. ...

2. Day 2: Platform Sales Closing (Bán Hàng Theo Nền Tảng)

2.1. Mô Hình Cũ & Mới

2.1.1. Phân tích sự khác biệt của 2 mô hìn

2.2. Platform Closing System

2.2.1. Hê Thống

2.2.2. Thu Hút

2.2.2.1. Free Traffic

2.2.2.1.1. Content Creator

2.2.2.1.2. Giver

2.2.2.1.3. Partnership/ Join Venture

2.2.2.2. Paid Traffic

2.2.2.2.1. Social

2.2.2.2.2. KOC/ KOL/ PR

2.2.2.2.3. Others: group, email

2.2.3. Chuyển Đổi

2.2.3.1. VSL

2.2.3.2. Webinar

2.2.3.3. Salespage

2.2.3.4. Zoom 1:1

2.2.4. Nhân Bản

2.3. Bí Mật VSL (Video Sales Page)

2.4. Bí Mật Webinar Chuyển Đổi

2.5. Bí Mật Salespage chuyển đổi cao

2.6. Mô Hình chốt Sales 1:1 Qua Zoom

2.7. Kinh Nghiệm & Cơ Hội Affiliate

2.8. Quà Tặng Giá Trị

2.9. ..và còn nhiều hơnnn thế nữa

3. Tài Liệu

3.1. Nội dung thách thức 6 tuần 6 sales

3.2. Sổ ghi chép trước chương trình (có các mô hình và ghi chú trước để dễ note)

3.3. Clip nói về chương trình affiliate một cách cụ thể rõ ràng

3.4. Slide tặng cuối khoá

4. Quảng Bá

4.1. Nhóm Httd

4.1.1. Bình thường

4.2. Nhóm Aditi hiện tại

4.2.1. Very V.I.P

4.2.1.1. 6w6s V.VIP

4.3. Nhóm IM cũ

4.3.1. Bình thường

4.4. Fanpage Trankhoanguyen ib

4.4.1. Bình thường

4.5. Email mkt đến nhóm học viên cũ

4.5.1. Bình thường