DASAR PERLAKSANAAN KEGIATAN KOKURIKULUM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
DASAR PERLAKSANAAN KEGIATAN KOKURIKULUM by Mind Map: DASAR PERLAKSANAAN KEGIATAN KOKURIKULUM

1. KEGIATAN KOKURIKULUM ADALAH SEBAHAGIAN DARIPADA KURIKULUM KEBANGSAAN

1.1. Telah termaktub di bawah Seksyen 18, Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

1.1.1. Kurikulum Kebangsaan: Merangkumi semua pengetahuan, kemahiran,norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan

1.1.2. Membantu perkembangan dari segi jasmani,rohani, mental dan emosi (JERIS)

1.2. Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997

1.2.1. Subperaturan 3(1)

1.2.1.1. Melaksanakan kokurikulum adalah WAJIB.

1.2.1.2. Kegagalan melaksanakan adalah suatu kesalahan

1.2.1.2.1. Hukuman denda atau penjara atau kedua-duanya

1.3. Seksyen 135 Akta Pendidikan 1996 (Akta 550): Penalti Am.

1.3.1. Tiada penalti diperuntukkan dengan nyata

1.3.1.1. Didenda tidak melebihi lima ribu ringgit

1.3.1.2. Dipenjara tidak melebihi enam bulan

1.3.1.3. Atau kedua=duanya sekali

1.3.2. Dalam hal suatu kesalahan yang berterusan

1.3.2.1. Denda harian yang tidak melebihi lima ratus ringgit

2. PENYERTAAN MURID DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM ADALAH WAJIB

2.1. Surat Pekeliling ikhtisas Bil 1/1985 KP(BS)8591/Jld. II(29)

2.1.1. Perkara 5.1

2.1.1.1. Mengambil bahagian sekurang-kurangnya dalam salah satu gerakerja

2.1.1.2. Satu badan uniform, satu kegiatan persatuan atau kelab dan satu kegiatan sukan atau permainan

2.2. Peraturan 4: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998

2.2.1. Mewujudkan peluang yang luas kepada murid

2.3. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 1/1985

2.3.1. Perkara 8.2.1

2.3.1.1. Pencapaian murid direkod dan diberi penilaian.

2.4. Termaktub di dalam Buku Undang-Undang dan Peraturan Sekolah

2.4.1. Ketidakhadiran murid dalam kegiatan kokurikulum adalah suatu kesalahan.

2.4.1.1. Dikenakan tindakan disiplin jika disabitkan bersalah (Kesalahan ponteng sekolah)

3. PENYERTAAN SEMUA GURU ADALAH WAJIB

3.1. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985

3.1.1. Perkara 5.2

3.1.1.1. Penyertaan semua guru adalah wajib

3.1.1.2. Pelaksanaan gerakerja kokurikulum di sekolah perlu berkesan

3.2. Guru sebagai penjawat awam

3.2.1. Mengurus, menyelia dan mengelola kegiatan kokurikulum di sekolah adalah wajib.

3.3. Guru diberi tanggung jawab yang spesifik dalam bidang kokurikulum

3.3.1. Guru di sekolah diberi kerja secara bertulis di sekolah

3.4. Perintah-perintah Am Pegawai Awam (Kelakuan dan tatatertib)

3.4.1. Bab D

3.4.1.1. Keengganan guru melaksanakan tugas adalah suatu kesalahan

3.4.1.1.1. Tindakan disiplin dikenakan melalui etika keguruan

4. PERLAKSANAAN “KEGIATAN KOKURIKULUM”

4.1. Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997

4.1.1. Peraturan 2

4.1.1.1. Kegiatan yang dirancang lanjutan daripada (P&P)

4.1.1.2. Memberi murid peluang untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan pengetahuan

4.2. Kegiatan kokurikulum hendaklah dirancang

4.2.1. Mempunyai matlamat, objektif, kaedah pelaksanaan serta skema penilaian yang pragmatis.

4.3. Kegiatan kokurikulum mengandungi elemen pengetahuan dan pengalaman

4.3.1. Membantu membangunkan JERIS yang seimbang

5. PENYERTAAN “BERAMAI-RAMAI”

5.1. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 17/2000

5.1.1. Pelaksanaan kegiatan berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai

5.1.2. Tanpa ada unsur-unsur diskriminasi atau paksaan

5.1.3. Menfokus kepada peningkatan perpaduan

5.2. Bersifat merentas disiplin

5.2.1. Tidak bersifat eksklusif.

5.3. Penyertaan adalah terbuka kepada semua pelajar