DASAR-DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN KOKURIKULUM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
DASAR-DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN KOKURIKULUM by Mind Map: DASAR-DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN KOKURIKULUM

1. How to use this template

2. KEGIATAN KOKURIKULUM ADALAH SEBAHAGIAN DARIPADA KURIKULUM KEBANGSAAN

2.1. Subperaturan 3(1) Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai PU(A) 531/97

2.1.1. Pelaksanaan wajib

2.1.2. Kegagalan pelaksanaan

2.1.2.1. Penjara

2.1.2.2. Denda (RM50000)

2.2. Seksyen 135 Akta Pendidikan 1996 (Akta 550 ) :Penalti Am

2.2.1. tiada penalti yang diperuntukkan dengan nyata tetapi apabila disabitkan denda tidak melebihi RM50000 atau dipenjara selama kurang 6 bulan atau kedua-duanya

2.2.1.1. kesalahan yang berterusan dikenakan denda harian tidak melebihi RM500 sebagai tambahan kepada penalti lain yang dikenakan di bawah Akta 550

2.3. Rujuk Seksyen 18, Akhta Pendidikan 1996 (Akta 550)

2.3.1. Kegiatan kokurikulum

2.3.1.1. semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan

2.3.1.1.1. JERI

3. PENYERTAAN MURID DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM ADALAH WAJIB

3.1. Perkara 5.1 Surat Pekeliling ikhtisas Bil 1/1985 KP(BS)8591/Jld. II(29)

3.1.1. Penyertaan setiap pelajar

3.1.2. Mengambil bahagian dalam pakaian seragam, sukan dan permainan serta kelab dan persatuan

3.2. Peraturan 4 Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 yang diterbitkan sebagai PU(A)196/98

3.2.1. memberi peluang

3.2.1.1. sertai kegiatan yang diminati

3.2.2. Pengetua/Guru Besar telah diperuntukkan kuasa untuk menubuhkan kelab/persatuan di sekolah

3.3. Perkara 8.2.1 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 1/1985 dan Perkara 2.1 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 2/1986

3.3.1. kehadiran dan pencapaian murid direkod dan diberi penilaian

3.4. Buku Undang-Undang dan Peraturan Sekolah

3.4.1. ketidakhadiran murid

3.4.1.1. dikenakan tindakan disiplin

3.4.2. ibu bapa dan murid perlu tahu dan cakna

4. PENYERTAAN SEMUA GURU ADALAH WAJIB

4.1. Penyertaan guru dan penjawat awam wajib

4.1.1. mengurus, menyelia dan mengelola kegiatan kokurikulum di sekolah

4.2. Perkara 5.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985

4.2.1. memastikan keberkesanan pelaksanaan gerakerja kokurikulum

4.3. Guru sekolah

4.3.1. secara bertulis

4.3.1.1. tugas dan tanggungjawab spesifik, terperinci dan kuantitatif

4.4. Keengganan melaksanakan tugas dan tanggungjawab

4.4.1. kesalahan dari segi perkhidmatan atau kepatuhan dan kebertanggungjawaban penjawat awam

4.4.2. dikenakan tindakan disiplin

4.4.2.1. Perintah-perintah Am Pegawai Awam (Kelakuan dan tatatertib) (Bab D)

5. PERLAKSANAAN “KEGIATAN KOKURIKULUM”

5.1. Peraturan 2 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997

5.1.1. kegiatan yang dirancang lanjutan daripada P&P

5.1.2. beri peluang menambah, mengukuh dan mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai-nilai

5.2. Kegiatan kokurikulum

5.2.1. mempunyai matlamat, objektif, kaedah pelaksanaan dan kurikulum kegiatan serta skema penilaian yang pragmatis dan progresif

5.2.2. mengandungi elemen-elemen pengetahuan, pengalaman dan kemahiran baru serta nilai-nilai murni

5.2.2.1. membantu membangunkan jasmani, emosi, rohani dan intelek (JERI)

6. PENYERTAAN “BERAMAI-RAMAI”

6.1. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 17/2000 bertarikh 16 November 2000

6.1.1. penyertaan beramai-ramai tanpa unsur diskriminasi atau paksaan

6.1.2. tingkatkan perpaduan dan integrasi

6.2. Kegiatan kokurikulum

6.2.1. bersifat merentas disiplin, bersepadu dan tidak bersifat eksklusif

6.2.2. terbuka kepada semua pelajar