Get Started. It's Free
or sign up with your email address
STraffic by Mind Map: STraffic

1. Xử lý vi phạm

2. Thống kê

3. Lịch tuần tra

4. Bản đồ tác chiến ( C4I2 HOME )

4.1. Bật tắt layer

4.2. Giám sát hành trình

4.3. Chọn bản đồ

4.4. Ranh giới hành chính

4.5. Tìm kiếm vị trí

4.6. Tìm đường

4.7. Bản đồ tác chiến

5. Quản lý đội ( OU )

5.1. Thông tin cơ bản

5.1.1. Geometry

5.2. Thành viên

5.2.1. Đội trưởng

5.2.2. Đội viên

6. Quản lý xe tuần tra

6.1. Module quản lý tài sản động

7. Quản lý tuyến tuần tra

7.1. Kế hoạch công tác

7.1.1. Vẽ vị tri tuần tra

7.1.2. Assign đội ( VRP )

7.2. Giám sát tuyến tuần tra

8. Giám sát hành trình

8.1. Danh sách các tuyến tuần tra

8.1.1. Live

8.1.2. GPS Log

8.1.3. Geofence

8.1.3.1. Alert

8.1.3.2. Alert Log

9. Camera phát hiện

9.1. Vi phạm trong 10 ngày

9.2. Danh sách xe vi phạm

9.2.1. Xác nhận vi phạm

9.3. Danh sách xe miễn trừ ( White List )