Managing Human Resources (Quản lý nguồn nhân lực)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Managing Human Resources (Quản lý nguồn nhân lực) by Mind Map: Managing Human Resources (Quản lý nguồn nhân lực)

1. Leader Making a Difference: Laszlo Bock (Người lãnh đạo tạo nên sự khác biệt)

2. FYI

3. Let's Get REAL (Hãy thực tế)

4. Future Vision: 24/7 Work Life (Tầm nhìn tương lai: Làm việc 24/7)

5. Preparing for: Exam/Quizzes (Chuẩn bị cho: Kỳ thi/Bài kiểm tra)

5.1. Chapter Summary by Learning Objectives (Tóm tắt chương theo mục tiêu học tập)

5.2. Review anf Discussion Quesions (Câu hỏi ôn tập và thảo luận)

6. Preparing for: My Career (Chuẩn bị cho: Sự nghiệp của tôi)

6.1. Personal Inventory Assessments: Work Performance Assessment (Đánh giá cá nhân: Đánh giá hiệu suất công việc)

6.2. Ethics Dilemma (Đạo đức nan giải)

6.3. Skill Exercise: Developing Your Interviewing Skills (Bài tập cá nhân: Đánh giá kỹ năng phỏng vấn của bạn)

6.4. Working Together: Team Exercise (Làm việc cùng nhau:Bài tập nhóm)

6.5. My Turn to Be a Manager (Đến lượt tôi trở thành quản lý)

7. Case Application 1: Thinking Outside the Box (Ứng dụng tình huống 1: Suy nghĩ vượt ra ngoài khuôn khổ)

8. Case Application 2: Stopping Traffic

9. The Human Resource Management Process (Quy trình quản lý nguồn nhân lực)

9.1. Why Is HRM Important? (Tại sao HRM lại quan trọng?)

9.2. External Factors That Effect the HRM Process

10. Identifying and Selecting Competent Employees (Xác định và lựa chọn nhân viên có năng lực)

10.1. Human Resource Planning (Kế hoạch nguồn nhân lực)

10.2. Recruitment and Decruitment (Sự tuyển dụng và suy thoái)

10.3. Selection (Lựa chọn)

11. Providing Employees with Needed Skills and Knowledge (Cung cấp cho nhân viên những kỹ năng và kiến thức cần thiết)

11.1. Orientation (Định hướng)

11.2. Employee Training (Đào tạo nhân viên)

12. Retaining Competent, High-Performing Employees (Giữ chân những nhân viên có năng lực, hiệu suất cao)

12.1. Employee Performance Management (Quản lý hiệu suất nhân viên)

12.2. Compensation anf Benefits (Bồi thường và phúc lợi)

13. Contemporary Issues in Managing Human Resources (Các vấn đề hiện nay trong quản lý nguồn nhân lực)

13.1. Managing Downsizing (Quản lý việc thu hẹp quy mô)

13.2. Managing Sexual Harassment (Quản lý những vấn đề quấy rối tình dục)

13.3. Managing Work-Life Balance (Quản lý trong việc cân bằng công việc và cuộc sống)

13.4. Controlling HR Costs (Kiểm soát chi phí nhân sự)

14. Boxed Features (Tính năng đóng hộp)

15. It's Your Career: Acing Your Interviews (Đó là sự nghiệp của bạn: Thành công trong các cuộc phỏng vấn)