A tanulók és a szülők értékeléshez kapcsolódó nézetei (kutatás)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
A tanulók és a szülők értékeléshez kapcsolódó nézetei (kutatás) by Mind Map: A tanulók és a szülők értékeléshez kapcsolódó nézetei (kutatás)

1. lehetséges kutatási módszerek

1.1. interjú pedagógusokkal

1.2. online/papír alapú kérdőív diákok és/vagy szülők részére

1.3. dokumentumelemzés - ellenőrzők, munkafüzetek elemzése

2. kulcskifejezések

2.1. fejlesztő-diagnosztikus-szummatív értékelés

2.2. kooperatív tanulás

2.3. kompetencia alapú gondolkodás

2.4. osztályozáskultusz

2.5. objektivitás-szubjektivitás

2.6. objektivitás-reliabilitás-validitás

3. Hipotézisek

3.1. 1. A szülők nincsenek tisztában a kompetenciamérések fontosságával

3.2. 2. A tanári értékelések nem elég informatívak a tanulók számára a tudásukat illetően.

3.3. 3. A szülők értékelése gyermekük iskolai teljesítményét illetően eltér a tanulók önértékelésétől.

4. felhasznált irodalom

4.1. • Bábosik István (2004): Neveléselmélet. Nevelés az Európai Unióban. Osiris, Budapest • Balázsi Ildikó – Horváth Zsuzsanna (2010): A közoktatás minősége és eredményessége. In: Jelentés a magyar közoktatásról 2010, OKI, Budapest • Báthory Zoltán (2000): Tanulók, iskolák, különbségek. OKKER Oktatási Kiadó, Budapest • Black, Paul – Wiliam, Dylan (2001): Inside the Black Box. Raising standards through classroom assessment. URL: http://weaeducation.typepad.co.uk/files/blackbox-1.pdf, Utolsó letöltés: 2013-04-02 • Bruner, Jerome (2004): Az oktatás kultúrája. Gondolat Kiadó, Budapest • Csapó Benő (szerk.) (1998): Az iskolai tudás. Osiris, Budapest • Csapó Benő (1999): Képességfejlesztés az iskolában – problémák és lehetőségek. In: Új Pedagógiai Szemle, 12. sz., 4-13. p. • Dewey, John (é.n.): Pazarlás az oktatásban. In: Ferge Zsuzsa – Háber Judit (1974): Az iskola szociológiai problémái. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest • Falus Iván (szerk.) (2003): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest • Fazekas Károly – Köllő János – Varga Júlia (szerk.) (2008): Zöld könyv. A magyar közoktatás megújításáért. Ecostat, Budapest • Gaskó Krisztina (2004): Az osztályfőnök, a szülők és az osztálytársak értékelésének hatása a tanuló önértékelésére. In: Iskolakultúra, 10. sz., 62-74 p., URL: http://epa.oszk.hu/00000/00011/00086/pdf/tan2004_10.pdf, Utolsó letöltés: 2013-04-17 • Gömöry Kornélia (2011): Az általános intellektuális képesség, a motiváció, a tanulási stratégia és a szorongás közötti összefüggések. In: Új Pedagógiai Szemle, 11-12. sz., 108-138 p. • Horváth Zsuzsa – Lukács Judit (2006): Kevesebb kudarc, több önbizalom. In: Demeter Zsuzsa (szerk.): A kompetencia, OKI, Budapest • Knausz Imre (2008): Mit kezdjünk az értékeléssel? Adalékok az integrációs nevelés pedagógiájához. Educatio, Budapest • Lénárd Sándor – Rapos Nóra (2009): Fejlesztő értékelés. Gondolat, Budapest • Martorella, Peter H. (szerk.) (1997): Interactive technologies and the social studies. Emerging issues and applications. State University of New York Press, New York, URL: http://www.google.hu/books?hl=hu&lr=&id=ZdKwjcKKbSEC&oi=fnd&pg=PA1&dq=online+learning+community&ots=pTpelaAfXl&sig=N77qFF2dWBRTzcXvXIr0eGZgPco&redir_esc=y#v=onepage&q=online%20learning%20community&f=false, Utolsó letöltés: 2013-04-14 • Nemzeti Alaptanterv, 2003 • Török Balázs – Szekszárdi Júlia – Mayer József (2010): Az iskolák belső világa. In: Jelentés a magyar közoktatásról 2010, OKI, Budapest • Vágó Irén – Simon Mária – Vass Vilmos (2010): A tanítás-tanulás tartalma. In: Jelentés a magyar közoktatásról 2010 • Vámos Ágnes (2001): Értékelés az iskolában. In: Golnhofer Erzsébet – Nahalka István (szerk.): A pedagógusok pedagógiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest • Vass Vilmos (2006): A kompetencia fogalmának értelmezése. In: Demeter Zsuzsa (szerk.): A kompetencia, OKI, Budapest • Vass Vilmos (2012): A kreatív iskola. In: Anyanyelv – pedagógia, 1. sz., URL: http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=374, Utolsó letöltés: 2013-04-09

5. Problémák, nehézségek

5.1. hasonló témájú kutatások keresése

5.2. megfelelő kutatási eszköz elkészítése