Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

mei community by Mind Map: mei community
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

mei community

mei root

1208 | Tô Lâm Quảng Thái.121384

HRD | Human Resource Department, Educating Team, Recruiting Team

RDD | Research & Development Department

AD | Accountant Department

SPD | Supervisor Department, Inventorying Team

BBD | Barista & Bartender Department, Barista Team, Assistant 1.6m\2m 3月, 052009 | Nguyễn Thị Hà, 173211447.101492, 1.8m 1209, Bartender Team

CCD | Chef de Cuisine Department, Official Sous-chef 1.9m\2.4m 3月, 0209 | Võ Thị Phương Thảo, .050186, 1.9m 1209

SVD | Sever Department, X Server, 1209 | Phùng Mạnh Hùng, 250830067.092192, 0509 | Dương Trung Hậu, 2.1m 1209, 1209 | Mang Thị Thanh Trúc, 1209 | Dương Bảo Trâm, 250789114.120191, 1209 | Võ Kha Phương Dung, 250875308.111091, 0209 | Lê Đặng Vũ Luân, .022593, 2.1m 1209, 1209 | Vũ Thị Thanh Hà, 250786077.081091, 0809 | Tống Thị Bảo Linh, 250772580.091688, 2.1m 1209 | 2.1m 0110, 1109 | Đặng Thị Hoàng Uyên, 250763387.021891, 1209 | Võ Quốc Lâm, 230688928.032788, 1109 | Bùi Thị Uyên, 142432940.080988, 1209 | Lê Ngọc Tuyến, 245115662.010889

mei zone

mei xuan huong

mei staff, Professional Server 2.2m\2.4m 2月, Official Server 1.9m\2.1m 3月, 0609 | Nguyễn Hương Quỳnh, 163024982.010590, 2m 1209 | 2m 0110, Freelance Server 50k & < 1.8m 5月, 0209 | Vũ Thị Xuân, Newbie 40k & < 1.5m 3月, 1209 | Phan Phương, 251156411.081790, 1109 | Nguyễn Duy Quang, 250790604.070289, 1109 | Nguyễn Đăng Thế, 264266028.062086

hop hanh

bar

2h

phuc vu

2h

bep

2h

huan luyen

danh gia

tot - xau

tieu chi

kiem soat

dung - sai

quy trinh

phong quan ly - huan luyen

nhan su

tuyen nguoi

lich cong tac

xet duyet don xin nghi

thu thap giay to

tong hop nhung van de lien quan den con nguoi

lich hop va lich huan luyen

quy trinh

nhan cac y kien dong gop, dua ra quy trinh huan luyen, lich huyen luyen, tieu chi danh gia, quy trinh lam viec, kiem soat

hang hoa

ke toan

phuc vu

doi truong

nhan vien

New node

bep

bar

Xe

BB

TT