Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Założenia programowe by Mind Map: Założenia programowe
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Założenia programowe

Elektorat

tradycyjny proletariat

prekariat, (ludzie bez:)

inni wrażliwi społecznie

to powinni być sojusznicy wyborczy, a na pewno nie zagorzali przeciwnicy - tak naprawdę zmierzamy przecież do podobnego celu...

PRAWO DO PRZEŻYCIA jako podstawowe prawo człowieka i elementarny wyraz Sprawiedliwości Społecznej

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy jako teoretycznie najlepszy sposób zapewnienia tego prawa

Wyższa płaca minimalna

Ubezpieczenie i świadczenia zdrowotne dla każdego

Prawny zakaz eksmisji na bruk

Postulaty szczegółowe RUCHU LEWICY

Informacje pozyskane przez Damiana Chodorka

Praca i ubezpieczenie społeczne

PRACA I UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE 1. Walka z wyzyskiem, przeciwko naruszaniu i ograniczaniu praw pracowniczych oraz wszelkim rodzajom umów bez należytego wynagrodzenia (staże, praktyki).  2. Zwiększenie płacy minimalnej adekwatnie do występujących cen i kosztów utrzymania. Ustalenie minimalnej stawki wynagrodzenia za roboczogodzinę w przypadku prac dorywczych. 3. Zwiększenie płacy minimalnej do poziomu 75% średniej krajowej. 4. Poprawienie ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania określonego czasu pracy, a w tym prawa do wypoczynku i urlopu. 5. Skrócenie dnia pracy do 7 godzin, natomiast tygodnia pracy do 35 godzin. 6. Wprowadzenie umów o pracę w rozumieniu obowiązującego Kodeksu Pracy, szczególnie w przypadkach wykonywania pracy możliwej do ujęcia w ramach etatu bądź jego części. 7. Objęcie wszystkich występujących umów dotyczących wykonywania pracy składkami w systemie ubezpieczeniowym ZUS - społecznym, rentowo-emerytalnym oraz zdrowotnym (jeżeli są to umowy inne niż określone w Kodeksie Pracy, a więc umowy o dzieło czy zlecenie, objęcie ich przynajmniej minimalnymi składkami).  8. Zagwarantowanie systemu powszechnych ubezpieczeń społecznych takich jak świadczenia ochrony zdrowia oraz emerytury, renty i zasiłki dla bezrobotnych. 9. Naprawa systemu emerytalnego. Obniżenie wieku emerytalnego przy jednoczesnym zachowaniu możliwości dobrowolnej, dłuższej aktywności zawodowej oraz wprowadzenie pełnopłatnych i regularnie waloryzowanych emerytur społecznych.  10. Likwidacja II filara emerytalnego – OFE. 11. Ułatwienia dla osób bez doświadczenia w rozpoczynaniu pracy.  12. Poparcie dla modelu uczestniczącego oraz negocjacyjnego w zarządzaniu przedsiębiorstwami i zakładami pracy, a w razie konieczności - dla instytucji strajków zakładowych bądź generalnych w celu obrony praw pracowniczych.  13. Współpraca z realnie działającymi związkami zawodowymi bądź z ich komórkami na polu obrony praw pracowniczych. Poza tym upowszechnienie i usprawnienie działalności Państwowej Inspekcji Pracy oraz poddanie jej społecznemu kierownictwu i nadzorowi. Niezależność związków zawodowych od pracodawców.  14. Ochrona praw pracowniczych we wszystkich działających sektorach zatrudnienia - zarówno publicznym, prywatnym, jak i mieszanym.  15. Rozwój rynku pracy oraz ograniczenie bezrobocia poprzez zwiększanie liczby miejsc pracy. Wprowadzenie systemowych programów inwestycyjnych i aktywizacyjnych w zakresie zatrudnienia.  16. Poparcie dla popularyzacji i zakładania spółdzielni pracy jako alternatywnej formy organizacji pracy i produkcji.  17. Wprowadzenie tzw. minimalnego dochodu gwarantowanego dla osób nie z własnego wyboru trwale pozostających bez pracy oraz środków wystarczających do życia.

Gospodarka i sprawiedliwość społeczna

II. Gospodarka i sprawiedliwość społeczna 18. Uznanie silnej roli zarządzanego społecznie państwa jako współregulatora gospodarki. Poparcie dla modelu gospodarki opartego o różne, współistniejące ze sobą formy własności - prywatną oraz spółdzielczą, komunalną i państwową. 19. Szczególna preferencja form własności społecznej - spółdzielczej, komunalnej i państwowej. 20. Utworzenie silnego sektora państwowego w kluczowych gałęziach gospodarki, takich jak energetyka, bankowość czy ubezpieczenia, np. poprzez programy nacjonalizacyjne. 21. Nacjonalizacja lub wprowadzenie samorządu pracowniczego w największych zakładach przemysłowych. Niezgoda na prywatyzację oraz reprywatyzację własności należącej do samorządów bądź państwa. Weryfikacja dotychczasowej prywatyzacji. 22. Poparcie dla zróżnicowanych form produkcji. Preferowanie oraz inicjowanie przede wszystkim społecznych - spółdzielczych, komunalnych i państwowych przedsięwzięć gospodarczych. Poza tym umożliwienie i ułatwienie drobnym przedsiębiorcom/przedsiębiorczyniom zakładania i prowadzenia firm, pod warunkiem przestrzegania przez nich praw pracowniczych oraz rozliczeń podatkowych (kontrola przez instytucje państwowe). 23. Poparcie dla modelu gospodarki wykorzystującego w pełni zasoby społeczne na zasadzie przyrodzonej równości wszystkich ludzi (egalitaryzmu), opartego jednocześnie o zasadę produktywności i innowacyjności. 24. Odbudowa rodzimej gospodarki poprzez jej orientację w większym stopniu na produkcję krajową oraz eksport, niż na import. 25. Utworzenie narodowego programu innowacyjności. 26. Przejęcie przez państwo sektora bankowego i rezygnacja z systemu częściowej rezerwy. 27. Przejęcie produkcji oraz handlu dobrami luksusowymi przez państwo. Podniesie akcyzy na używki i zmniejszenie na benzynę. 28. Spółki z o.o. i SA przekształcić w spółki jawne albo ostatecznie komandytowe. W przypadku wielkich oporów nacjonalizować. 29. Dążenie do sprawiedliwego podziału wytworzonego w obecnych realiach rynkowych dochodu narodowego poprzez odpowiednią politykę podatków oraz wydatków publicznych. 30. Poparcie dla progresywnego (wysokiego dla najbogatszych, średniego dla średnio usytuowanych, a niskiego dla najbiedniejszych) podatku dochodowego. Sprzeciw wobec podnoszenia podatków pośrednich, takich jak VAT czy akcyza, szczególnie na dobra i usługi podstawowej użyteczności. 31. Poparcie dla podatku od bankowych i giełdowych transakcji kapitałowych oraz dla przywrócenia i zwiększenia progresji podatkowej od spadków i darowizn, ale tak, aby osoby najmniej majętne nie były nim obciążone. 32. Blokada transferowania kapitału do tzw. rajów podatkowych. Likwidacja przywilejów podatkowych dla najbogatszych osób fizycznych i prawnych. 33. Utworzenie kilku progów podatkowych dla stawki CIT. 34. Likwidacja specjalnych stref ekonomicznych pozwalających zagranicznym koncernom omijać system podatkowy. 35. Likwidacja KRUS, rozliczanie rolników na zasadach podatku dochodowego.

Sektor publiczny

III. Sektor publiczny 36. Aktywizacja państwa na polu polityki społecznej. Wprowadzenie programów naprawy oraz rozszerzenia pomocy społecznej, w tym przede wszystkim zakresu świadczeń społecznych o charakterze zarówno finansowym, jak i usługowym. 37. Aktywizacja państwa na polu polityki mieszkaniowej. Wprowadzenie programów budownictwa społecznego. Obrona lokatorów przed wyrzuceniem na bruk. Sprzeciw wobec gett kontenerowych jako substytutów lokali socjalnych.  38. Utworzenie narodowego programu budowy nowych mieszkań. 39. Aktywizacja państwa na polu polityki infrastrukturalnej (sieć dróg, autostrad, kolei). Wprowadzenie programów naprawy oraz rozwoju komunikacji publicznej, autobusów, tramwajów, metra czy pociągów, a docelowo także bezpłatnego dostępu do świadczonych w jej ramach usług.  40. Realizacja konstytucyjnej zasady bezpłatnego dostępu do nauki na wszystkich jej szczeblach oraz ochrony zdrowia w możliwie pełnym zakresie. 41. Naprawa publicznego systemu szkolnictwa oraz służby zdrowia poprzez ich odpowiednie dofinansowanie, powszechną dostępność oraz wzrost jakości usług.  42. Poparcie dla rozwoju społecznych, twórczych i innowacyjnych form nauki w szkolnictwie.  43. Publiczna ochrona zdrowia i państwowa opieka zdrowotna w pełnym zakresie.  44. Poparcie dla rozwoju profilaktyki i diagnostyki medycznej w służbie zdrowia. Zwiększenie zakresu refundowanych świadczeń, środków i wyrobów medycznych oraz rehabilitacyjnych. Wprowadzenie bezpłatnego dostępu do publicznych ośrodków sportowych.  45. Stymulacja zrównoważonego wzrostu demograficznego przede wszystkim poprzez zapewnienie stabilnego zatrudnienia oraz poprzez wydłużenie pełnopłatnych urlopów macierzyńskich i tacierzyńskich i wzrost społecznych świadczeń rodzinnych, w tym tzw. dodatku na dziecko. Utworzenie i rozbudowa sieci publicznych bądź współfinansowanych ze środków publicznych żłobków i przedszkoli.  46. Objęcie bezpłatną, publiczną opieką przedszkolną 100% dzieci. 47. Przestrzeganie zapisów prawnych uniemożliwiających zwolnienie kobiet w ciąży z pracy.

Demokracja i administracja

IV. Demokracja i administracja 48. Poparcie dla rozwoju instytucji demokracji bezpośredniej oraz uczestniczącej, takich jak referenda ogólnokrajowe oraz lokalne, inicjatywy ustawodawcze oraz uchwałodawcze, a także samorządy lokalne, szkolne, studenckie, pacjenckie, pracownicze i inne, które współdecydowałyby o podejmowanych kierunkach zmian w życiu społecznym, politycznym oraz gospodarczym, w tym kontrola instytucji i funkcjonariuszy publicznych.  49. Poparcie dla dwutorowego systemu ustrojowego, w którym odgórne struktury zarządzania uzupełniałyby się i współdziałały ze strukturami oddolnymi. Utrzymanie kadencyjności.  50. Poparcie dla utworzenia jednoizbowego parlamentu oraz zniesienia przywilejów parlamentarzystów/parlamentarzystek, w tym immunitetu chroniącego przed odpowiedzialnością za przestępstwa kryminalne. 51. Sprzeciw wobec jednomandatowych okręgów wyborczych i większościowej ordynacji wyborczej.  52. Dążenie do wyrównywania szans kobiet oraz mniejszości w uczestnictwie w procesach demokratycznych na wszystkich szczeblach. [Postulat dyskusyjny: głosy za tym, że lewica nie powinna uzależniać zasiadania we władzach ze względu na przynależność do danej płci bądź mniejszości.]  53. Wprowadzenie obowiązku przyjaznej i prostej obsługi w urzędach i instytucjach publicznych.  54. Uproszczenie różnego rodzaju nadmiernie rozbudowanych i długotrwałych procedur biurokratycznych, pod warunkiem braku ewentualnej kolizji z prawami podstawowymi bądź z zasadą bezpieczeństwa publicznego.  55. Uproszczenie i usprawnienie działania struktury aparatu administracyjnego m.in. poprzez zwiększenie informatyzacji oraz współpracy i komunikacji pomiędzy poszczególnymi organami administracji.

Polityka międzynarodowa

V. Polityka międzynarodowa 56. Dążenie do stopniowego ograniczania wydatków państwa na zbrojenia oraz w ostatecznym celu do likwidacji armii.  57. Sprzeciw wobec wszelkiego rodzaju wojen, szczególnie wobec wojen napastniczych.  58. Sprzeciw wobec obecności Polski w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO).  59. Poparcie dla modelu integracji międzynarodowej na poziomie regionalnym, europejskim i światowym na zasadach partnerstwa i demokracji, pod warunkiem podporządkowania jej celom i interesom społecznym.  60. Niezgoda na obecną formę i kierunek integracji europejskiej podlegającej dyktatowi rynków oraz na przyjęcie przez Polskę wspólnej waluty Euro. Obowiązek wykorzystania środków i dotacji unijnych na celowe działania społeczne.  61. Poparcie dla podatku od międzynarodowego przepływu kapitału spekulacyjnego (np. podatku Tobina), anulowania długów krajów biednych oraz walki z globalnym dumpingiem socjalnym i płacowym.  62. Sprzeciw wobec eksploatacji imigrantów i prześladowaniu obcokrajowców.  63. Sprzeciw wobec rabunkowej eksploatacji surowców krajów trzeciego świata.

Kultura społeczna i prawna

VI. Kultura społeczna i prawna 64. Doprowadzenie do realnego rozdziału Kościoła od państwa i zniesienia wszelkich przywilejów związków wyznaniowych. Zrównanie ich statusu prawnego i społecznego z innymi, świeckimi organizacjami. Respektowanie konstytucyjnej neutralności światopoglądowej państwa.  65. Wycofanie lekcji religii ze szkół publicznych i wypowiedzenie Konkordatu.  66. Sprzeciw wobec wszelkich form wykluczenia i dyskryminacji - na tle odmienności kulturowych, religijnych, rasowych, narodowościowych, etnicznych bądź związanych ze statusem materialnym, wykształceniem, wiekiem, płcią, stanem zdrowia czy orientacją seksualną. Wprowadzenie pełnego równouprawnienia mniejszości.  67. Poparcie dla praw reprodukcyjnych kobiet, w tym prawa do przerywania ciąży na życzenie kobiety ciężarnej z przyczyn indywidualnych lub społecznych w ramach publicznej opieki zdrowotnej, refundacji środków antykoncepcyjnych oraz zabiegów zapłodnienia metodą in vitro, wprowadzenia wiedzy o życiu seksualnym do szkół publicznych.  68. Poparcie dla rejestrowanych związków partnerskich osób tej samej bądź różnej płci, legalizacji małżeństw osób tej samej płci z prawem do adopcji dzieci włącznie.  69. Refundacja zabiegów korekty płci wyłącznie dla osób niemajętnych.  70. Poparcie dla prawa do eutanazji na z przyczyn indywidualnych.  71. Poparcie dla równościowej polityki imigranckiej oraz przeciwdziałania nielegalnemu zatrudnieniu imigrantów.  72. Wprowadzenie systemu karnego i penitencjarnego opartego w większym stopniu na profilaktyce, resocjalizacji i karach pośrednich, niż na obecnym rygoryzmie karnym. Sprzeciw wobec kary śmierci.  73. Nieograniczanie prawa do organizowania zgromadzeń publicznych, stowarzyszania się oraz wolności słowa i publikacji. Sprzeciw wobec inwigilacji.  74. Uproszczenie, usprawnienie oraz powszechne udostępnienie systemu sądownictwa, włącznie ze znaczącym udziałem mediacji sądowych i pozasądowych. Poparcie dla tworzenia jednostek policji społecznej.  75. Sprzeciw wobec prób cenzury (np. ACTA) i komercjalizacji Internetu oraz mediów publicznych. Wprowadzenie bezpłatnych usług internetowych. 76. Ochrona zabytków i szerokie wsparcie rozwoju kultury, w tym inicjatyw twórczości artystów/artystek kultury alternatywnej i niekomercyjnej. Poparcie dla wolności wyrazu artystycznego.  77. Legalizacja posiadania oraz obrotu handlowego używek, w tym przede wszystkim marihuany. Propagowanie zdrowego stylu życia. 78. Zmniejszenie liczby punktów sprzedających alkohol, zakaz konsumpcji alkoholu w miejscach publicznych i walka z alkoholizmem wśród młodzieży. [Postulat dyskusyjny w zakresie zakazu konsumpcji w miejscach publicznych: głosy za legalizacją tego rodzaju konsumpcji, postulat wprowadzenia „stref konsumpcji”.] 79. Legalizacja dobrowolnej prostytucji.

Zrównoważony rozwój, rolnictwo i ekologia

VII. Zrównoważony rozwój, rolnictwo i ekologia. 80. Stosowanie zasady zrównoważonego rozwoju w działaniach państwa oraz samorządu, opartego zarówno o czynniki gospodarcze, społeczne, jak i ekologiczne. 81. Uporządkowanie dzielnic i enklaw nędzy pod kątem godnych warunków życia. 82. Wyrównywanie szans społecznych, ekonomicznych i edukacyjnych mieszkańców ośrodków wiejskich, małych i średnich miast oraz przedmieść. 83. Zachowanie pracowniczych i rodzinnych ogrodów działkowych. 84. Sprzeciw wobec prywatyzacji lasów państwowych. 85. W dziedzinie rolnictwa poparcie dla tworzenia spółdzielni bądź kombinatów rolnych, a poza tym dla drobnych przedsiębiorców/przedsiębiorczyń rolnych, pod warunkiem przestrzegania przez nich praw pracowniczych oraz rozliczeń podatkowych. 86. Promowanie produkcji żywności lokalnej oraz agroturystyki. 87. Zakaz żywności modyfikowanej genetycznie (GMO). 88. Utworzenie państwowych gospodarstw rolnych i intensyfikacja państwowej polityki rolniczej. 89. Ochrona przyrody przy jednoczesnym uznaniu nadrzędnej wartości interesu społecznego. 90. Ochrona dziewiczych rejonów przyrody. 91. Sprzeciw wobec budowy elektrowni jądrowych. 92. Wprowadzenie do systemu energetyki odnawialnych źródeł energii, szczególnie energii geotermalnej oraz słonecznej. 93. Wprowadzenie rygorystycznych norm dla produkowanej żywności. 94. Niezgoda na okrucieństwo wobec zwierząt.

Aktywni OBYWATELE jako gwarancja Sprawiedliwości Społecznej

Finansowanie partii poprzez kwotowe odliczenie podatkowe przy rozliczeniu PIT (lub w inny sposób odzwierciedlający coroczną wolę obywateli, a nie premiujący zwycięzców wyborczych)

Rozwój mechanizmów partycypacji obywatelskiej (referenda, budżety itp.)

Wzmocnienie pozycji i siły ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH oraz stowarzyszeń zawodowych

Aktywne i skuteczne PAŃSTWO jako narzędzie Sprawiedliwości Społecznej

Opodatkowanie korporacji i banków

Prostszy system podatkowy

Budowa mieszkań komunalnych (tzw. 500 mln zł)

Surowsze i skuteczniejsze karanie przestępstw

Rozwój sektora usług publicznych

Odbudowa szkolnictwa zawodowego

Odbudowa edukacji kulturalnej

zmiana sposobu finansowania uczelni

INNE

Neutralność i tolerancja światopoglądowa

Walka ze wszelkimi innymi wykluczeniami i nieprawiedliwością

inaczej: (do godnego życia, do bezpieczeństwa socjalnego)

Postulaty szczegółowe zebrane przez Michała Iljina

- ustawowy zakaz eksmisji na bruk - ustawowy minimalny dochód gwarantowany - likwidacja umów śmieciowych (część można oskładkować) - płaca minimalna na poziomie połowy średniej krajowej - bardziej progresywny system podatkowy 10%, 20%, 30%, 40% - zniesienie opodatkowania rent - przywrócenie 10 % podatku od spadku (uderzy to w oligarchię), zwolnienie z podatku dla osób najniżej uposażonych - opodatkowanie 1% podatkiem od transakcji kapitałowych wielkich korporacji (markety, banki itp.) - likwidacja podatku klimatycznego, od deszczu, od posiadania psa itp. - likwidacja abonamentu RTV - rozwój budownictwa komunalnego (ogólnokrajowy program budownictwa mieszkań) - wzrost nakładów na służbę zdrowia z 4% PKB na 8% PKB - wzrost nakładów na szkolnictwo - likwidacja gimnazjów i powrót do systemu edukacji sprzed 1999 roku - zniesienie limitów w NFZ i głęboka jego reforma, ograniczenie administracji, zarobków urzędników - zreformowanie PFRON-u - upaństwowienie strategicznych gałęzi przemysłu i usług (szkolnictwo, służba zdrowia, bankowość, przemysł wydobywczy, przemysł energetyczny i przesyłowy itp.) - zakaz prywatyzacji lasów państwowych i upaństwowienie niektórych prywatnych - likwidacja specjalnych stref ekonomicznych i tworzenie przez państwo istotnych z punktu widzenia gospodarki i zaspokajania potrzeb społecznych przedsiębiorstw produkcyjnych (okręgi przemysłowe) - konfiskata majątku pochodzącego z przestępstw - likwidacja wszelkich immunitetów - obniżenie progu wyborczego do 1% (większa reprezentacja obywateli w Sejmie) - zniesienie finansowania partii politycznych z budżetu - zniesienie finansowania związków wyznaniowych z budżetu - likwidacja bezpłatnych przejazdów koleją, autobusami i bezpłatnych przejazdów służbowych dla posłów, administracji państwowej, itp. - likwidacja Senatu, IPN-u i Agencji Nieruchomości Rolnych - połączenie ZUS-u i KRUS-u w jednolity system równy dla wszystkich - przywrócenie wieku emerytalnego 65 lat, a docelowo 60 lat przy jednoczesnej możliwości dłuższej pracy dla chcących pozostać aktywnymi zawodowo dłużej - zniesienie wszelkich korporacji zawodowych (taksówkarskie, sędziowskie, lekarskie itp.) - wprowadzenie odpowiedzialności urzędników za swoje decyzje - rozdział państwa od kościoła - wyprowadzenie religii ze szkół (etyka i religioznawstwo zamiast religii) - wyprowadzenie symboli religijnych z wszelkich budynków użyteczności publicznej i urzędów państwowych - zniesienie konkordatu- legalizacja związków partnerskich

TU KLIKNIJ ABY PRZEJŚC DO MAPY RSS - Dlaczego my?

Postulaty szczegółowe wg Bogdana J Hilczera

bezpieczeństwo ekonomiczne i socjalne, poprzez wzmocnienie gwarancji utrzymania pracy, znowelizowany kodeks pracy, uwzględniający co najmniej wszystkie dotychczasowe osiągnięcia, stworzenie realnych i faktycznie działających mechanizmów kontrolujących wykonywanie kodeksu pracy, których zadaniem byłoby występowanie w interesie pracowników...... może to być stworzenie zespołu Rzecznika Praw Pracownika...... dążenie do systemowego waloryzowania pensji, by zawsze uwzględniały wzrost kosztów utrzymania, rosnące ceny i inflację, na poziomie przynajmniej o 2% przewyższającym obiektywnie wyliczony wzrost kosztów..... działania w celu przywrócenia wieku emerytalnego sprzed zmiany i dążenie do tego, by system emerytalny odzyskał swoją wiarygodność...... działania nad wprowadzeniem edukacji zawodowej, na wzór dawnych techników i szkół zawodowych...... lobbing za wprowadzeniem Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego, który miałby zastąpić wszelkie instytucje socjalne, pomocowe i opiekuńcze, przy czym kwoty potrzebne na wypłaty tych świadczeń, pozyskane powinny zostać z przesunięcia funduszy wydawanych na wszelkiego rodzaju pomoc, która zazwyczaj jest mało skuteczna i dość droga w obsłudze.... reszta mogłaby by być dofinansowana z budżetu i z obowiązkowego odpisu podatkowego, przy czym mógłby on być uzależniony od wysokości płaconego podatku i dla osób o niskim dochodzie, wynosić 1%, a wraz ze wzrostem dochodu, wynosić adekwatnie 2 i 3 %...... odpis ten trafiałby w całości na fundusz BDP, a z niego bezpośrednio do obywateli...... istotną kwestią musiałby być też sprawa rozwiązania problemu z finansowaniem służby zdrowia, przy czym stanowczo musimy optować za bezpłatnym dostępem do lekarzy, ubezpieczeniem wszystkich obywateli, co byłoby możliwe przy wprowadzeniu BDP i przesunięciem kwestii ochrony zdrowia na bardziej eksponowane miejsce w priorytetach budżetowych...... dążyć powinniśmy do tworzenia przez państwo budownictwa socjalnego, choćby poprzez wprowadzenie preferencyjnych warunków dla deweloperów, na budowę domów z mieszkaniami socjalnymi i wprowadzenie obowiązku budowania na przykład jednego bloku na każde 5 budynków komercyjnych....... oczywiście musimy zawalczyć o zapisy gwarantujące uczciwe, ludzkie, godne sposoby eksmitowania niewypłacalnych lokataorów, a na pewno znieść eksmisję na bruk..... sensowne byłoby wprowadzenie szerokich udogodnień dla spółdzielni socjalnych, ze wskazaniem branż na które jest zapotrzebowanie na rynku, przy czym powinny powstać wyspecjalizowane placówki, mające wspierać takie inicjatywy i rozliczane w efektywności swojej pracy, a nie tylko z samego faktu istnienia...... z czasem musimy pomyśleć nad ochroną obywateli, przed agresywnymi działaniami banków, tworząc regulacje zapobiegające wpadaniu obywateli w spiralę zadłużenia i kontrolujące uczciwość zawieranych umów..... to są sprawy najistotniejsze dla znakomitej większości społeczeństwa, w tym tych, którzy dotąd nie widząc zainteresowania partii takimi problemami, nie uczestniczą w wyborach....... to tyle, co mi przychodzi na gorąco na myśl i myślę, że można wzbogacić tę listę działań, które powinny być naszym znakiem firmowym, celem i priorytetem...... kwestie ideowe nie powinny na razie brać pierwszeństwa i powinny być realizowane w miarę okrzepnięcia partii na scenie politycznej.......  około godziny temu · Nie lubię · 3 Bogdan J Hilczer ..... aha..... no i oczywiście powinniśmy dążyć do jak najszybszego odblokowania funduszu pracy...... około godziny temu · Lubię to!

Propozycje Pracowniczej Demokracji dla RSS

Filary lewicowych wartości Wszelkie lewicowe inicjatywy polityczne, aby mieć szansę na powodzenie, muszą wyrażać tę złość i nadzieje niezadowolonych – zarówno w miejscach pracy, jak i poza nimi. Ruch Sprawiedliwości Społecznej, aby faktycznie stał sie ruchem godnym własnej nazwy, powinien odpowiadać na te wyzwania stając się osią szerszej rekonstrukcji środowisk mieszczących się na lewo od Millera i Palikota. Nie może być to po prostu kolejna „partia Piotra Ikonowicza”. Istnieje grono organizacji, jak i osób niezrzeszonych działających w rozmaitych ruchach społecznych, które mogłyby zostać przyciągnięte do szerszej, wielonurtowej formacji opartej na wspólnych wartościach sprzeciwu wobec wyzysku i dyskryminacji oraz dążenia do prawdziwej demokracji i sprawiedliwości społecznej.   Ze swojej strony proponujemy dziesięć podstawowych filarów, na których taka formacja powinna się oprzeć, swoisty dekalog lewicowych wartości w Polsce roku 2014 r.: * Bezpieczeństwo socjalne. * Silne związki zawodowe, rozszerzanie praw pracowniczych, sprzeciw wobec zwolnień, skracanie czasu pracy – bycie głosem politycznym świata pracy. * Zahamowanie prywatyzacji i reprywatyzacji. Walka z bezrobociem poprzez inwestycje publiczne w cele społeczne. * Publiczne budownictwo mieszkaniowe. Zakaz eksmisji na bruk. * Publiczna, bezpłatna, nielimitowana edukacja i ochrona zdrowia. * Sprzeciw wobec bogactwa oligarchów i rozwarstwienia społecznego. Opodatkowanie bogatych. * Zwalczanie podziałów wśród pracowników i ludzi ubogich – dyskryminacji ze względu na płeć, kolor skóry, pochodzenie, wyznanie i orientację seksualną. * Wspieranie zrównoważonego rozwoju chroniącego środowisko przyrodnicze. * Zwalczanie militaryzmu. Brak zgody na udział w wojnach napastniczych i marnotrawstwo wydatków na zbrojenia. * Solidarność międzynarodowa w walce przeciw wyzyskowi i dyskryminacji.   W dzisiejszej Polsce osoby podzielające te wartości dużo więcej łączy niż dzieli. Jeśli mamy jakąkolwiek szansę na zbudowanie na tych fundamentach nowej siły politycznej, to jej nie zaprzepaśćmy. W zatęchłęj scenie politycznej byłby to upragniony powiew świeżości dla pozbawionej głosu większości. Filip Ilkowski