Get Started. It's Free
or sign up with your email address
LSHT by Mind Map: LSHT

1. CN tự do mới

1.1. H.thuyết KTTT-XH (Đức)

1.1.1. Muller; Apmack

1.2. TP trọng tiền hiện đại Mỹ

1.2.1. Friedman

1.3. Tp trọng cung Mỹ

1.3.1. A.Laffer

2. TP tân CĐ

2.1. TPGH thành Viene (Áo)

2.2. TPGH Mỹ

2.3. TPGH thành lausanne (Thụy Sĩ)

2.4. TP Cambrigde (Anh)

3. TP keynes

4. CNTT

5. CNXH không tưởng Tây Âu

5.1. SiMon; Fourier; R.Owen

6. KTCTH Marx - Lenin

6.1. K.Marx; Angghen

7. TPCĐ

7.1. Anh

7.1.1. W.petty; A.Smith; D.Ricardo; Malthus

7.2. Pháp

7.2.1. B.G.Bert; Quesney; Tusgot; J.B.Say

8. KT CTrị học tiểu TS

8.1. SiSMondi; Proundhon