Управление на човешките ресурси

Build awareness and guide solution validation

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Управление на човешките ресурси by Mind Map: Управление на човешките ресурси

1. Фактори, влияещи върху мениджмънта на ЧР

1.1. Външни

1.1.1. Състоянието на трудовия пазар.

1.1.2. Състоянието на икономиката

1.1.3. Научно-технически постижения

1.1.4. Социално-културни фактори

1.1.5. Политически фактори

1.2. Вътрешни

1.2.1. размер на организацията

1.2.2. тип организационно-управленска структура,

1.2.3. финансовото състояние на организацията

1.2.4. организационна култура

1.2.5. ценностната система на топмениджърския състав

1.2.6. управленска подготовка

2. Предметно поле на мениджмънта на човешките ресурси

2.1. човешкия фактор

2.2. концепцията за УЧР

2.2.1. планиране, организиране, координация, контрол

2.2.2. процес на планиране, организиране, координация, контрол

3. Мениджмънта на ЧР като система от методи

3.1. икономически методи

3.1.1. възнаграждение

3.1.2. социални придобивки

3.1.3. различни схеми за участие в печалбата и собствеността,

3.1.4. санкции

3.2. организационни методи

3.2.1. анализ на работата и структуриране на трудовите задачи

3.2.2. разпределение на отговорностите

3.2.3. организиране на процесите на протичане на информация и комуникация

3.2.4. организиране на контрола върху поведението на заетите

3.3. социални методи

3.3.1. консултиране

3.3.2. подкрепа

3.3.3. демонстриране на доверие

3.3.4. съпричастност

3.4. управленски методи

3.4.1. мотивация на заетите

3.4.2. обучение

3.4.3. оказва влияние на поведението на заетите

3.5. административни методи

3.5.1. административни наказания

3.5.2. инструктиране

3.5.3. повишения в ранг

3.5.4. административни преназначения

4. Съдържание на политиката на УЧР

4.1. Принципи

4.1.1. справедливост

4.1.2. равен шанс

4.1.3. екипна работа

4.1.4. участие във вземане на решения

4.2. Развитие на организацията

4.2.1. основни източници на развитие

4.2.2. роля на организационната промяна

4.2.3. необходимост от обучение на заетите

4.2.4. форми на професионален растеж

4.3. Условия на заетостта

4.3.1. трудови договори - вид, срок

4.3.2. заплащане - равнище и системи

4.3.3. работно време

4.3.4. почивки

4.3.5. осигуряване

4.4. Равенство на възможностите

4.4.1. равни шансове за заетост

4.4.2. справедливост при подбор

4.4.3. равни шансове за професионално издигане

4.4.4. справедливо заплащане

4.4.5. недопускане на дискриминация

4.5. Набиране и подбор на човешки ресурси

4.5.1. източници

4.5.2. подбор

4.6. Взаимен контрол

4.6.1. дисциплина

4.6.2. информираност

4.6.3. методи за справяне с проблеми

5. Мениджмънта на ЧР като система от дейности

5.1. Задачи

5.1.1. да осигурява необходимите човешки ресурси

5.1.2. да осигурява ефективната организация на работа на заетите

5.1.3. да мотивира заетите за труд

5.1.4. да организира взаимоотношенията със синдикатите, с оглед своевременното разрешаване на конфликтите.

5.2. Дейности, свързани с решаването на задачите

5.2.1. анализ на труда и проектиране на длъжности

5.2.2. планиране на персонала

5.2.3. набиране и подбор на човешки ресурси

5.2.4. обучение и развитие на човешките ресурси

5.2.5. оценяване на трудовото представяне

5.2.6. възнаграждение на труда

5.2.7. осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд

5.2.8. организация на взаимоотношенията със синдикатите

6. Мениджмънта на ЧР като система от управленски органи

6.1. Фактори

6.1.1. размер на организацията;

6.1.2. характер на дейност;

6.1.3. ценностната система на топмениджърския състав;

6.1.4. подготовката на специалистите, занимаващи се с УЧР

6.1.5. други

6.2. Сектори

6.2.1. административно обслужване (бившия личен състав);

6.2.2. набиране и подбор на нови работници и служители;

6.2.3. обучение и развитие на човешките ресурси;

6.2.4. анализ и възнаграждение на труда;

6.2.5. безопасност и охрана на труда;

6.2.6. индустриални отношения.

6.3. Основна дейност на специализираното звено по УЧР

6.3.1. разработване на стратегия в областта на човешките ресурси, като органична част от общата стратегия на фирмата;

6.3.2. разработване на набор от политики в областта на УЧР, чрез които да се гарантира реализацията на общата стратегия на фирмата.

6.3.3. разработване на конкретни системи и процедури за управление, като средство за реализиране на политиката на УЧР.

6.3.4. консултиране на останалите членове на топмениджърския състав относно човешкия потенциал и възможностите за неговото развитие

6.3.5. организиране на наблюдения и конкретни проучвания на мнението и отношението на заетите към проблемите на организацията и техните управленски решения.

6.3.6. подпомагане и методическо ръководство на линейните мениджъри при управлението на непосредствено заетите в създаването на продукта или услугата.

6.4. Според характера на вземане на решенията

6.4.1. Стратегическото УЧР

6.4.2. Оперативното УЧР

7. Същност и роля на политиката на мениджмънта на ЧР

7.1. Мисия на организацията

7.2. Стратегия на организацията

7.3. Процедури

7.4. Планиране

7.5. Практика