WACC (Weighted Average Cost of Capital)ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยของกิจการ

คร่าวๆ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
WACC (Weighted Average Cost of Capital)ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยของกิจการ by Mind Map: WACC (Weighted Average Cost of Capital)ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยของกิจการ

1. ต้นทุนเงินกู้ยืม (cost of debt)

2. ต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้น (cost of equity)

2.1. ใช้ตัวย่อ Ke

2.2. คำนวณได้จากผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นคาดหวัง CAPM (Capital Asset Pricing Model)

2.2.1. หาความเสี่ยง (Risk premium) โดยใช้ค่าเบต้า

3. ปัจจัยที่มีผลกระทบกับค่าเบต้า ส่งผลให้ราคาหุ้นเปลี่ยน

3.1. ขนาดของบริษัท

3.2. ความผันผวนรายได้ธุรกิจ

3.3. อัตราการกู้ยืมของบริษัท