Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Biologia rozszerzona by Mind Map: Biologia rozszerzona
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Biologia rozszerzona

Mapa myśli zawierająca zagadnienia do matury z biologii rozszerzonej

PRZEDMIOT BADAŃ BIOLOGII I NAUKA O CZŁOWIEKU

życie przedmiotem badań biologii

Komórka - podstawowa jednostka funkcjonalna organizmu człowieka

Zarys budowy histologicznej organizmu człowieka

Narządy i układy narządów - organizm człowieka i homeostaza

Wydalanie. Zachowanie równowagi osmotycznej

Zachowanie ciągłości Życia

Układ ruchu i jego rola w prawidłowym funkcjonowaniu ciała człowieka

Percepcja bodźców - narządy zmysłów

Układ nerwowy - koordynacja procesów Ŝyciowych

Układ dokrewny - hormonalna koordynacja i regulacja procesów Ŝyciowych

Skóra jako wyspecjalizowany narząd ochronny i czuciowy

Stan zdrowia i choroby

EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Podstawowe pojęcia i koncepcje ekologiczne

Tolerancja organizmów na czynniki fizyczne i chemiczne

Populacja

Biocenoza

Struktura troficzna biocenozy

Ekosystem

Formy ochrony środowiska naturalnego. Ekologia i ochrona środowiska w gospodarstwie domowym.

GENETYKA

DNA jako podstawowy nośnik informacji genetycznej.

Kopiowanie informacji genetycznej.

Gen jako podstawowa jednostka dziedziczności.

Kod genetyczny.

Realizowanie informacji genetycznej (synteza białek).

Genom człowieka.

Mutacje i czynniki mutagenne.

Choroby dziedziczne człowieka i ich diagnostyka

Inżynieria genetyczna.

Wykorzystanie techniki inżynierii genetycznej w biotechnologii.

Znaczenie genetyki w rolnictwie i hodowli zwierząt.

Bezpośrednie znaczenie genetyki dla człowieka.

EWOLUCJONIZM I ANTROPOGENEZA

Poglądy dotyczące powstania życia na Ziemi.

Różnorodność organizmów zamieszkujących Ziemię

Rodzaje i źródła zmienności w przyrodzie

Pochodzenie człowieka

Człowiek jako gatunek biologiczny i istota społeczna

Ewolucja

Płazińce.

BOTANIKA I ZOOLOGIA

Klasyfikacja organizmów.

Bakterie - pierwsze organizmy na Ziemi.

Wirusy - Budowa i natura wirusów.

Protisty - najprostsze organizmy eukariotyczne.

Rośliny telomowe.

Mszaki.

Paprotniki.

Rośliny nasienne.

Grzyby - plechowce lądowe.

Gąbki - najprostsze zwierzęta wielokomórkowe.

Parzydełkowce - najstarsze zwierzęta tkankowe.

Nicienie.

Pierścienice - zwierzęta celomatyczne.

Mięczaki.

Stawonogi.

Strunowce.

Kręgowce.

Ryby.

Płazy.

Gady.

Ptaki

Ssaki

KOMÓRKA JAKO PODSTAWOWA JEDNOSTKA ŻYCIA. ENERGIA I ŻYCIE

Mikroskopia.

Nieorganiczne i organiczne składniki komórki.

Organizacja strukturalna i funkcjonalna komórki eukariotycznej.

Metabolizm komórkowy.

Fotosynteza - strategia odżywiania się autotrofów.

Utlenianie biologiczne

EWOLUCJA

Naukowe podstawy ewolucjonizmu.

Mechanizmy sprawcze i prawidłowości ewolucji Podstawowe przyczyny zmian ewolucyjnych

Biogeneza i zasadnicze kierunki ewolucji

BIOLOGIA STOSOWANA

Szanse i zagrożenia biotechnologii