Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Biologia rozszerzona by Mind Map: Biologia rozszerzona
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Biologia rozszerzona

Mapa myśli zawierająca zagadnienia do matury z biologii rozszerzonej

PRZEDMIOT BADAŃ BIOLOGII I NAUKA O CZŁOWIEKU

życie przedmiotem badań biologii

Podstawy metodologii obserwacji, badań i eksperymentów biologicznych

Komórka - podstawowa jednostka funkcjonalna organizmu człowieka

Zarys budowy histologicznej organizmu człowieka

Narządy i układy narządów - organizm człowieka i homeostaza

Układ pokarmowy człowieka, Zapotrzebowanie organizmu na składniki odżywcze, mineralne, witaminy i wodę, Racjonalna dieta - usprawnienie funkcjonowania organizmu człowieka, Zdrowa żywność, Fizjologia procesów trawienia i wchłaniania

Układ oddechowy i jego rola. Wymiana gazowa w płucach

Transport wewnętrzny - rola układu krążenia i układu limfatycznego, Choroby układu krwionośnego, Płyny ustrojowe - krew i limfa, Mechanizmy obronne organizmu, Odporność sztuczna

Wydalanie. Zachowanie równowagi osmotycznej

Nefron - elementarna jednostka strukturalna i funkcjonalna nerek

Skład chemiczny moczu oznaką stanu zdrowia człowieka

Zachowanie ciągłości Życia

Początki Życia - rozwój zarodkowy i płodowy człowieka

Od narodzin do śmierci - rozwój osobniczy człowieka

Układ ruchu i jego rola w prawidłowym funkcjonowaniu ciała człowieka

Higiena układu ruchu

Percepcja bodźców - narządy zmysłów

Układ nerwowy - koordynacja procesów Ŝyciowych

Odruchy - fizjologia układu nerwowego

Higiena układu nerwowego

Mózg - nadrzędny ośrodek kontrolno-integracyjny, Uczenie się, pamięć, rozumowanie - wyŜsze czynności nerwowe

Układ dokrewny - hormonalna koordynacja i regulacja procesów Ŝyciowych

Skóra jako wyspecjalizowany narząd ochronny i czuciowy

Stan zdrowia i choroby

Trucizny i ich wpływ na zdrowie człowieka

Środki psychoaktywne

Choroby wywołane przez wirusy i mikroorganizmy

Choroby nowotworowe i ich profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna (podsumowanie)

Choroby inwazyjne

EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Podstawowe pojęcia i koncepcje ekologiczne

Tolerancja organizmów na czynniki fizyczne i chemiczne

Populacja

Biocenoza

Struktura troficzna biocenozy

Ekosystem

Lądowe strefy życia

Wodne strefy życia

Człowiek jako element ekosystemu.

Przemiany i rozwój ekosystemów

Formy ochrony środowiska naturalnego. Ekologia i ochrona środowiska w gospodarstwie domowym.

Ochrona środowiska w moim otoczeniu.

Zagrożenia środowiska naturalnego i sposoby przeciwdziałania im.

GENETYKA

DNA jako podstawowy nośnik informacji genetycznej.

Kopiowanie informacji genetycznej.

Gen jako podstawowa jednostka dziedziczności.

Kod genetyczny.

Realizowanie informacji genetycznej (synteza białek).

Genom człowieka.

Mutacje i czynniki mutagenne.

Choroby dziedziczne człowieka i ich diagnostyka

Inżynieria genetyczna.

Wykorzystanie techniki inżynierii genetycznej w biotechnologii.

Znaczenie genetyki w rolnictwie i hodowli zwierząt.

Bezpośrednie znaczenie genetyki dla człowieka.

EWOLUCJONIZM I ANTROPOGENEZA

Poglądy dotyczące powstania życia na Ziemi.

Różnorodność organizmów zamieszkujących Ziemię

Rodzaje i źródła zmienności w przyrodzie

Pochodzenie człowieka

Człowiek jako gatunek biologiczny i istota społeczna

Ewolucja

Ewolucja kręgowców

Ewolucja roślin

Ewolucja układów

Ewolucja bezkręgowców

Ewolucja - wirusy, bakterie, grzyby, pierwotniaki

Płazińce.

BOTANIKA I ZOOLOGIA

Klasyfikacja organizmów.

Bakterie - pierwsze organizmy na Ziemi.

Wirusy - Budowa i natura wirusów.

Protisty - najprostsze organizmy eukariotyczne.

Rośliny telomowe.

Mszaki.

Paprotniki.

Rośliny nasienne.

nagonasienne

okrytonasienne

Grzyby - plechowce lądowe.

Gąbki - najprostsze zwierzęta wielokomórkowe.

Parzydełkowce - najstarsze zwierzęta tkankowe.

Nicienie.

Pierścienice - zwierzęta celomatyczne.

Mięczaki.

Stawonogi.

Strunowce.

Kręgowce.

Ryby.

Płazy.

Gady.

Ptaki

Ssaki

KOMÓRKA JAKO PODSTAWOWA JEDNOSTKA ŻYCIA. ENERGIA I ŻYCIE

Mikroskopia.

Nieorganiczne i organiczne składniki komórki.

Organizacja strukturalna i funkcjonalna komórki eukariotycznej.

Metabolizm komórkowy.

Fotosynteza - strategia odżywiania się autotrofów.

Utlenianie biologiczne

EWOLUCJA

Naukowe podstawy ewolucjonizmu.

Mechanizmy sprawcze i prawidłowości ewolucji Podstawowe przyczyny zmian ewolucyjnych

Biogeneza i zasadnicze kierunki ewolucji

BIOLOGIA STOSOWANA

Szanse i zagrożenia biotechnologii