Biologia rozszerzona

Mapa myśli zawierająca wszystkie zagadnienia do matury rozszerzonej z biologii

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Biologia rozszerzona by Mind Map: Biologia rozszerzona

1. PRZEDMIOT BADAŃ BIOLOGII I NAUKA O CZŁOWIEKU

1.1. życie przedmiotem badań biologii

1.1.1. Podstawy metodologii obserwacji, badań i eksperymentów biologicznych

1.2. Komórka - podstawowa jednostka funkcjonalna organizmu człowieka

1.3. Zarys budowy histologicznej organizmu człowieka

1.4. Narządy i układy narządów - organizm człowieka i homeostaza

1.4.1. Układ pokarmowy człowieka

1.4.1.1. Zapotrzebowanie organizmu na składniki odżywcze, mineralne, witaminy i wodę

1.4.1.1.1. Racjonalna dieta - usprawnienie funkcjonowania organizmu człowieka

1.4.1.1.2. Zdrowa żywność

1.4.1.2. Fizjologia procesów trawienia i wchłaniania

1.4.2. Układ oddechowy i jego rola. Wymiana gazowa w płucach

1.4.3. Transport wewnętrzny - rola układu krążenia i układu limfatycznego

1.4.3.1. Choroby układu krwionośnego

1.4.3.2. Płyny ustrojowe - krew i limfa

1.4.3.3. Mechanizmy obronne organizmu

1.4.3.4. Odporność sztuczna

1.5. Wydalanie. Zachowanie równowagi osmotycznej

1.5.1. Nefron - elementarna jednostka strukturalna i funkcjonalna nerek

1.5.2. Skład chemiczny moczu oznaką stanu zdrowia człowieka

1.6. Zachowanie ciągłości Życia

1.6.1. Początki Życia - rozwój zarodkowy i płodowy człowieka

1.6.2. Od narodzin do śmierci - rozwój osobniczy człowieka

1.7. Układ ruchu i jego rola w prawidłowym funkcjonowaniu ciała człowieka

1.7.1. Higiena układu ruchu

1.8. Percepcja bodźców - narządy zmysłów

1.9. Układ nerwowy - koordynacja procesów Ŝyciowych

1.9.1. Odruchy - fizjologia układu nerwowego

1.9.2. Higiena układu nerwowego

1.9.3. Mózg - nadrzędny ośrodek kontrolno-integracyjny

1.9.3.1. Uczenie się, pamięć, rozumowanie - wyŜsze czynności nerwowe

1.10. Układ dokrewny - hormonalna koordynacja i regulacja procesów Ŝyciowych

1.11. Skóra jako wyspecjalizowany narząd ochronny i czuciowy

1.12. Stan zdrowia i choroby

1.12.1. Trucizny i ich wpływ na zdrowie człowieka

1.12.2. Środki psychoaktywne

1.12.3. Choroby wywołane przez wirusy i mikroorganizmy

1.12.4. Choroby nowotworowe i ich profilaktyka

1.12.5. Profilaktyka zdrowotna (podsumowanie)

1.12.6. Choroby inwazyjne

2. EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA

2.1. Podstawowe pojęcia i koncepcje ekologiczne

2.2. Tolerancja organizmów na czynniki fizyczne i chemiczne

2.3. Populacja

2.4. Biocenoza

2.5. Struktura troficzna biocenozy

2.6. Ekosystem

2.6.1. Lądowe strefy życia

2.6.2. Wodne strefy życia

2.6.3. Człowiek jako element ekosystemu.

2.6.4. Przemiany i rozwój ekosystemów

2.7. Formy ochrony środowiska naturalnego. Ekologia i ochrona środowiska w gospodarstwie domowym.

2.7.1. Ochrona środowiska w moim otoczeniu.

2.7.2. Zagrożenia środowiska naturalnego i sposoby przeciwdziałania im.

3. GENETYKA

3.1. DNA jako podstawowy nośnik informacji genetycznej.

3.2. Kopiowanie informacji genetycznej.

3.3. Gen jako podstawowa jednostka dziedziczności.

3.4. Kod genetyczny.

3.5. Realizowanie informacji genetycznej (synteza białek).

3.6. Genom człowieka.

3.7. Mutacje i czynniki mutagenne.

3.8. Choroby dziedziczne człowieka i ich diagnostyka

3.9. Inżynieria genetyczna.

3.10. Wykorzystanie techniki inżynierii genetycznej w biotechnologii.

3.11. Znaczenie genetyki w rolnictwie i hodowli zwierząt.

3.12. Bezpośrednie znaczenie genetyki dla człowieka.

4. EWOLUCJONIZM I ANTROPOGENEZA

4.1. Poglądy dotyczące powstania życia na Ziemi.

4.2. Różnorodność organizmów zamieszkujących Ziemię

4.3. Rodzaje i źródła zmienności w przyrodzie

4.4. Pochodzenie człowieka

4.5. Człowiek jako gatunek biologiczny i istota społeczna

4.6. Ewolucja

4.6.1. Ewolucja kręgowców

4.6.2. Ewolucja roślin

4.6.3. Ewolucja układów

4.6.4. Ewolucja bezkręgowców

4.6.5. Ewolucja - wirusy, bakterie, grzyby, pierwotniaki

5. Płazińce.

6. BOTANIKA I ZOOLOGIA

6.1. Klasyfikacja organizmów.

6.2. Bakterie - pierwsze organizmy na Ziemi.

6.3. Wirusy - Budowa i natura wirusów.

6.4. Protisty - najprostsze organizmy eukariotyczne.

6.5. Rośliny telomowe.

6.6. Mszaki.

6.7. Paprotniki.

6.8. Rośliny nasienne.

6.8.1. nagonasienne

6.8.2. okrytonasienne

6.9. Grzyby - plechowce lądowe.

6.10. Gąbki - najprostsze zwierzęta wielokomórkowe.

6.11. Parzydełkowce - najstarsze zwierzęta tkankowe.

6.12. Nicienie.

6.13. Pierścienice - zwierzęta celomatyczne.

6.14. Mięczaki.

6.15. Stawonogi.

6.16. Strunowce.

6.17. Kręgowce.

6.18. Ryby.

6.19. Płazy.

6.20. Gady.

6.21. Ptaki

6.22. Ssaki

7. KOMÓRKA JAKO PODSTAWOWA JEDNOSTKA ŻYCIA. ENERGIA I ŻYCIE

7.1. Mikroskopia.

7.2. Nieorganiczne i organiczne składniki komórki.

7.3. Organizacja strukturalna i funkcjonalna komórki eukariotycznej.

7.4. Metabolizm komórkowy.

7.5. Fotosynteza - strategia odżywiania się autotrofów.

7.6. Utlenianie biologiczne

8. EWOLUCJA

8.1. Naukowe podstawy ewolucjonizmu.

8.2. Mechanizmy sprawcze i prawidłowości ewolucji Podstawowe przyczyny zmian ewolucyjnych

8.3. Biogeneza i zasadnicze kierunki ewolucji

9. BIOLOGIA STOSOWANA

9.1. Szanse i zagrożenia biotechnologii