Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

inwoners by Mind Map: inwoners
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

inwoners

thema's

samen maken we de stad

a.     Het thema van de afgelopen periode verdient het om te handhaven. Het betekent dat het college (nog) meer gericht moet zijn op regie en minder op uitvoering. Anders gezegd: dan gaat het om inschakelen van burgers en instanties. Dan geef je handen en voeten aan de verantwoordelijkheid die ieder van ons heeft voor onze goede stad Zwolle. b.    Het betekent ook een voortdurend nadenken over het juiste takenpakket van de gemeentelijke overheid. Doen we nog wel de goede dingen?    

minder uitvoering, meer regie

inschakelen burgers

takenpakket

beginspraak

a.     De betrokkenheid van burgers komt niet alleen bij verkiezingen tot uitdrukking. Met name in de periode tussen verkiezingen kunnen en moeten burgers hun betrokkenheid tonen. Beginspraak is daarvoor een goed instrument en moet verder doorontwikkeld worden. De rechten en plichten van burgers moeten beter in kaart worden gebracht, waardoor het voor de burger duidelijk is wat hun mogelijkheden zijn. Beginspraak heeft ook gevolgen voor het handelen en de opstelling van het college en het ambtenarenapparaat. Zij dienen er voor te zorgen dat bij de planvorming met beginspraak alle vereiste ingrediënten aanwezig zijn. Dat geldt o.a. voor creativiteit, lange termijnvisies, integrale aanpak, gedegen onderzoeksresultaten en voor een juist planvormingsproces. b.    De ChristenUnie is voorstander van het opnemen van een katern in de inspiratiebox[1]) waarin bovenstaande wordt vastgelegd. c.     De burger is belanghebbende en verdient dan ook een betrokkenheid bij de planvorming vanuit die rol. [1]) de inspiratiebox is en uitgave van de gemeente. Een aantal katernen over beginspraak, succesvolle projecten in Zwolle en elders is verzameld in een box en moet de lezers inspireren tot het verder vormgeven van beginspraak.

burgers, minder vijand, meer belanghebbende

procedures, opnemen in inspiratiebox

veiligheid

a.     Zorg voor veiligheid van onze inwoners is aandacht geven aan welbevinden. De Zwollenaar moet zich thuis en veilig voelen. Dat vraagt permanente aandacht. Daarbij heeft elke inwoner een eigen verantwoordelijkheid. Dat geldt ook voor de gemeente. b.    Gebruik van camera’s voor het borgen van veiligheid vinden we zo belangrijk, dat aspecten van privacy daaraan deels ondergeschikt gemaakt moeten worden. c.     De stadswachten kunnen, wat de ChristenUnie betreft, breder ingezet worden. Nagegaan moet worden of ze meer dan alleen maar toezichthoudende werkzaamheden kunnen verrichten. Natuurlijk na daartoe opgeleid te zijn. d.    Toezicht en handhaving dienen voortdurend consequent uitgevoerd te worden. Maar wel binnen de maat van de omstandigheden (openbare ruimtes voor cafés).    

welbevinden

eigen verantwoordelijkheid

camera en privacy

stadswachten, breder inzetten, meer verantwoordelijkheid

toezicht/handhaving

woon- en verblijfsomgeving

a.     Voldoende voorzieningen en aandacht voor de veiligheid in de woonomgeving draagt bij aan het welbevinden van de Zwollenaar. b.    Wijken worden ingericht naar de bewonerseisen voor een goede woon- en verblijfsomgeving. Niet andersom.  

voldoende voorzieningen

veiligheid

iedereen doet mee

a.     De ChristenUnie spant zich in om iedereen mee te laten doen. Het is het vertrekpunt voor het stimuleren van de arbeidsparticipatie. b.    Maar ook van het armoedebeleid. Iedereen moet de gelegenheid hebben om deel te nemen aan de samenleving, die Zwolle heet.    

arbeidsparticipatie

armoedebeleid

wijkgerichtheid

a.     Ook het beleven van de stad op wijkniveau is een goed instrument voor actief deelnemen aan de samenleving. Het helpt de sociale verbanden beter te benutten. Bovendien is het noodzaak als we denken aan de WMO, die juist terugvalt op die sociale verbanden. Dan moeten ze er wel zijn. b.    De kerken in de wijk kunnen een stimulerende rol spelen.    

sociale verbanden

rol kerken

WMO

beleid

gezondheid

a.     Gezondheid is een groot goed en wordt daarom voortdurend gestimuleerd. De ChristenUnie zet zich blijvend in voor hen die beperkingen ervaren. Dat vraagt soms om maatregelen. Je verantwoordelijk weten voor de gezondheid van de Zwollenaren betekent: aandacht voor en waar nodig ondersteuning van de mens, maar ook voor de leefstijl. b.    De gehandicapten verdienen het om als gemeente aandacht te hebben voor de toe- en uitgankelijkheid van gebouwen; voor voldoende parkeerplaatsen. Wat ons betreft verdienen die prioriteit boven de stop- en shopplekken. c.     Er komen eenvoudiger financieringsmogelijkheden wanneer er aanpassingen nodig zijn. De informatievoorziening over wat er allemaal mogelijk is moet beter. d.    Voor de oudere generatie komen levensloopwoningen. e.     Het ouderenbeleid is aan herziening toe. f.     De jongeren worden gestimuleerd om meer verantwoordelijkheid te nemen. Er komen maatregelen om het verschijnsel hangjongeren tegen te gaan. g.    De loverboys vragen nog steeds onze onverminderde aandacht. h.     De vrijwilligers zijn nog steeds het cement van de samenleving. En dus erg belangrijk. Activiteiten die door vrijwilligers gedaan worden en uitnodigen tot dat werk moeten krachtig worden ondersteund. Goede voorbeelden zijn Present en de beursvloer[1]). De vrijwilligerscentrale heeft hierbij een belangrijke rol en dat moet zo blijven. i.      Een goede leefstijl bevordert een goede gezondheid. De aloude Romeinse spreuk: “een gezonde geest in een gezond lichaam” is nog steeds van kracht. j.      Het alcoholmatigingsbeleid wordt met kracht voortgezet. Er wordt meer aandacht gegeven aan de effectiviteit van de interventies. Meer repressieve maatregelen zijn nodig, om de acceptatie van alcoholgebruik terug te dringen. Zwolle maakt werk van het kunnen deelnemen aan een pilot, waarbij de leeftijd waarop alcohol gekocht mag worden wordt opgetrokken van 16 naar 18 jaar. Bovendien neemt Zwolle zelf het toezicht en de handhaving voor haar rekening en laat het niet over aan de Voedsel- en warenautoriteit (VWA). Er wordt blijvend geïnvesteerd in de goede samenwerking met de Zwolse horeca. Drugsbeleid vraagt voortdurende aandacht. Er wordt een evenwicht gevonden tussen wat goed is en wat noodzakelijk. De ChristenUnie wil meer aandacht voor preventieve maatregelen waardoor jongeren weerhouden worden om drugs te (gaan) gebruiken. [1] ) de beursvloer is een activiteit die organisaties met een hulpvraag in contact brengt met professionals die hen op vrijwillige basis kunnen helpen.

mensen, gehandicapten, parkeergelegenheid, uitgankelijkheid, simpeler financiering, informatievoorziening, ouderen, levensloopbestendige woningen, herdefinieren beleid, jongeren, stimuleren eigen verantwoordelijkheid, tegengaan hangjongeren, beleid loverboys, vrijwilligers, cement samenleving, stimuleren, present, beursvloer

leefstijl, hoe, alcohol, minder acceptatie, leeftijd 16->18, verantwoordlijkheden, drugs, beleid richten op voorkomen van gebruik, zo werken aan minder coffeeshops, waarom, gezonde geest, gezond lichaam

armoedebeleid

a.     Armoedebeleid is meer dan het regelen van voorzieningen. Het is ook een verantwoordelijkheid voor de beter bedeelden. b.    Daarnaast gaat het ook om het scheppen van kansen en daardoor het hervinden van zelfrespect. Mogelijkheden hiervoor zijn een gildesysteem, een weekendschool en een buddysysteem. c.     Een invalshoek is ook de corporaties te stimuleren tot kostenverlagende maatregelen in woningen. d.    Samenwerking van gemeente en kerken verhoogt de effectiviteit van de schuldhulpverlening.    

voorzieningen

ook verantwoordelijkheid voor de beter bedeelden

scheppen van kansen (zelfrespect), gildesysteem, weekendschool, buddysysteem

corporaties stimuleren tot kostenverlagende aanpassingen woningen

maatschappelijke participatie

a.     Soms is maatschappelijke participatie een meer haalbaar doel dan arbeidsparticipatie. De ChristenUnie wil de goedwillenden daarin faciliteren. b.    Ook hier geldt wat eerder is genoemd: wordt wie je kunt zijn. Het is ook in deze situatie belangrijk alle aanwezige mogelijkheden te benutten.

faciliteren van goedwillenden

wordt wie je kunt zijn

onderwijs

a.     Goed onderwijs is belangrijk wanneer onze doelstelling o.a. is om toekomstgericht bezig te zijn. Ontwikkeling van jonge mensen (worden wie je kunt zijn) verdient onze onverminderde aandacht. Dus: goed onderwijs in goede huisvesting. b.    In Zwolle is er onderwijs voor alle leerlingen. Dat geldt voor het hele spectrum. Dat geldt voor kinderen die speciale aandacht nodig hebben, maar ook voor kinderen die meer dan gemiddeld begaafd zijn. De leerstrategie moet daarop gericht kunnen zijn. c.     Wat de ChristenUnie betreft is onderwijs voor hoogbegaafden die in dat onderwijs zorg vragen te duiden als speciaal onderwijs. Wanneer het onderwijs, waaraan deze kinderen behoefte hebben onverhoopt niet in Zwolle voorhanden is, dan hebben de ouders recht op een tegemoetkoming in de kosten voor het vervoer. d.    Er is meer aandacht voor samenwerking. Zowel binnen het onderwijs, als met het bedrijfsleven. Wat ons betreft is dit ook een goed instrument voor de maatschappelijke stages. De ChristenUnie pleit voor een platform waar hbo, mbo en vo elkaar ontmoeten. Noodzakelijk voor het inrichten van doorlopende leerlijnen.

huisvesting

voor alle zwollenaren, gevolgen voor hele spectrum

samenwerking, onderling, bedrijfsleven, platform hbo, mbo, vo

leerlingenvervoer

maatschappelijke stages

sport

a.     De ChristenUnie is een groot voorstander van het herdefiniëren van de subsidierelatie met de sportverenigingen. De eigen situatie en de mate waarin een maatschappelijke verantwoordelijkheid wordt genomen (ouderen, G-sport, BOS, BSO) moeten een belangrijke rol spelen. Met het vaststellen van het masterplan sportaccommodaties is een belangrijke stap gezet. Er zijn dan wel voldoende middelen beschikbaar om de volgende stap te zetten: gefaseerde uitvoering van de voornemens. b.    De verenigingen zelf hebben in dit proces een belangrijke rol.    

subsidierelatie, opnieuw definieren

accommodatie

honoreren maatsch.betrokkenheid verenigingen

cultuur

a.     Er wordt meer haast gemaakt met cultuurbeleid. Dan gaat het wat de ChristenUnie betreft niet alleen over de visie, maar over de manier waarop de visie inhoud wordt gegeven. b.    Een breed publiek herkent zich in de cultuurmogelijkheden. Motto is dat niet het vele goed is, maar het goede veel. c.     Amateuruitingen worden gestimuleerd. Dat kan onder andere door kleinschalige accommodaties.

strategisch beleid, breed publiek, amateuruitingen stimuleren

woningbouw

a.     De woningbouw wordt gestimuleerd door de in 2009 genomen maatregelen te continueren. b.    Er is meer aandacht voor doorstroming. c.     Ook levensloopwoningen worden mogelijk gemaakt naast andere toekomstgerichte woonvormen. d.    De goede samenwerking met de corporaties wordt verder uitgebouwd. Ook hier geldt dat we samen de stad maken.  

stimuleren

doorstroming

levensloopwoningen

doel

menselijke relaties

a.       De inwoners van Zwolle vormen met elkaar de Zwolse samenleving. En hebben, als onderdeel van die samenleving met elkaar te maken en als het even kan naar elkaar om te zien. In de onderlinge relatie gaat het om trouw, betrouwbaarheid en verbondenheid. b.       De ChristenUnie gaat ook de komende vier jaar aandacht geven aan het bevorderen van het omzien naar elkaar, van het inhoud geven aan verantwoordelijkheid voor elkaar. c.       De ChristenUnie is van mening dat de kerken en religieuze gemeentes in dit proces een grotere rol kunnen krijgen en nemen.    

trouw

betrouwbaarheid

verbondenheid

aandacht, rol kerken, bevorderen omzien naar elkaar, verantwoordelijkheid voor elkaar

sociale rechtvaardigheid

iedereen

a.     Van de Zwolse samenleving wil de ChristenUnie niemand uitsluiten. Tot de Zwolse samenleving horen – om maar wat te noemen - ook vluchtelingen, asielzoekers, verslaafden en uitkeringsgerechtigden. b.    We zijn blij met de komst van het Centrum voor Jeugd en gezin (CJG). Het is een instrument voor een grotere aandacht voor het gezin en haar betekenis voor de samenleving. c.     In iedere fase van het leven verdienen mensen de aandacht die voor hen van belang is.  

alle inwoners, ook vluchtelingen, ook asielzoekers, uitkeringsgerechtigden, verslaafden

gezin

jongeren

ouderen

ontwikkeling

Wat de ChristenUnie betreft is ontwikkeling een sleutelwoord. Het handelen van nu is gericht op de toekomst. Onderwijs voor iedereen is bijvoorbeeld nodig om te worden wie je kunt zijn. Voor iedereen geldt een leven lang leren. Je leven lang blijven ontwikkelen om te kunnen worden wie je kunt zijn.

met het oog op de toekomst

wordt wie je kunt zijn

we gaan voor

winkelflaneer zaterdagavond

a.     De ChristenUnie pleit voor de introductie van de Winkelflaneer zaterdagavond b.    Twaalf zaterdagavonden waarbij winkelondernemers van de binnenstad, samen met culturele activiteiten of (kleinschalige) evenementen, de mogelijkheid krijgen op een bijzondere wijze zich te kunnen onderscheiden van de rest van Nederland c.     Met de instelling van de Winkelflaneer zaterdagavond het aantal koopzondagen te verminderen. De ChristenUnie pleit voor een collectief rustmoment waarbij tijd is voor rust, ontmoeting en verdieping.

ipv winkelzondag

andere activiteiten

creeren van rustmoment

alcoholbeleid

a.     De ChristenUnie is voorstander van een scherper beleid, waarbij voluit de mogelijkheden van de vernieuwde wetgeving worden benut. Mogelijkheden zijn het verhogen van de minimum leeftijd van 16 jaar naar 18 jaar én het overnemen van de controle en handhaving door de gemeente van de VWA. b.    Daders draaien op voor schade aangebracht door vandalisme na alcoholgebruik. c.     Er komt een update van het interventieboek, meer interventies met repressie als uitgangspunt. d.    Meer aandacht voor evaluaties, omdat die duidelijk maken of de interventies effectief zijn, gelet op het beoogde doel van de interventies. e.     Meer aandacht voor het verminderen van de maatschappelijke acceptatie van alcoholgebruik.    

leeftijd naar 18 jaar

scherper beleid, nieuwe mog.heden, opdraaien voor kosten bij misbruik, beperken maatsch.acceptatie

vwa --> gemeente, controle, handhaving

update interventies, stand van zaken, effecten, meer repressie

burgerbetrokkenheid

a.     De ChristenUnie zet zich in voor het versterken en vergroten van de betrokkenheid van burgers bij de stad door het inzetten van daartoe geëigende middelen. Het inzetten van deze middelen werkt het beste op wijkniveau. b.    Wat ons betreft komt er een handleiding voor burgers in de inspiratiebox die hen ondersteunt bij beginspraakprocedures. c.     De gevolgen van het principe van beginspraak voor de werkwijze van de gemeente worden in kaart gebracht.  

vergroten

inzet op wijkniveau

cultuurbeleid

De ChristenUnie vraagt meer aandacht voor de mogelijkheid van kleinschalige podia.

kleinschalige podia

hedon: zorgvuldigheid boven snelheid

inzet stadswachten

a.     De ChristenUnie stimuleert een bredere inzet van Stadswachten. b.    Ook zou het goed zijn wanneer de Stadswacht meer verantwoordelijkheid krijgt.  

bredere inzet

meer verantwoordelijkheid

grotere rol kerken

sociale cohesie

partner armoedebeleid

New node