Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Opisy Produktu w planie by Mind Map: Opisy Produktu w planie
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Opisy Produktu w planie

Opis Produktu

Nazwy produktów (oraz numery porządkowe, jeśli jest to celowe).

Lista Kontrolna Produktów

Wyszczególnienie produktów, które należy wytworzyć w ramach PlanuEtapu wraz z kluczowymi datami dotyczącymi ich statusu.Wykorzystywana przez Komitet Sterujący do monitorowania postępuprac.

Oczekiwania jakościowe klienta

Wyszczególnienie produktów, które należy wytworzyć w ramach Planu wraz z kluczowymi datami dotyczącymi ich statusu.

Plan Nadzwyczajny

Plan Nadzwyczajny to plan opracowywany na użytek odpowiedniegoszczebla zarządzania, pokazujący niezbędne działania, które należyprzedsięwziąć, aby móc zaradzić skutkom przekroczenia tolerancji. Jeston oparty na rekomendacjach przedstawionych w Raporcie o IstotnychOdchyleniach.Plan Nadzwyczajny może zastąpić dotychczasowy Plan Projektu, PlanEtapu lub Plan Zespołu. Jeśli zostanie zatwierdzony, zastępuje plan, wktórym wystąpiły istotne odchylenia, i staje się nowym obiektemodniesienia odpowiednio dla Planu Projektu, Etapu lub Zespołu –zależnie od konkretnej sytuacji.

Odstępstwo

Udokumentowanie każdej sytuacji, w której produkt nie spełnia lubprzewiduje się, że nie spełni wymagań jego specyfikacji.

Raport o Istotnych Odchyleniach

Wprowadzenie Zmiany

Raport Okresowy

Raport Końcowy Etapu

Raport Końcowy Projektu

Zestawienie Statusu Produktów

Diagram Struktury Produktów

Następstwa Produktów

Wyszczególnienie produktów, które należy wytworzyć w ramach Etapu Planu wraz z kluczowymi datami dotyczącymi ich statusu.

Plan Projektu

Założenia Projektu

Dostarczenie pełnych i solidnych podstaw dla inicjowania projektu.Zawarte w Założeniach Projektu treści są rozbudowywanei udoskonalane w Dokumencie Inicjującym Projekt, który jestdokumentem roboczym, służącym do bieżącego zarządzaniai strategicznego kierowania projektem.Założenia Projektu są kluczowym dokumentem same w sobie. Stanowią podstawę dla sporządzenia Dokumentu Inicjującego Projekt.Jakakolwiek znacząca zmiana informacji zawartych w ZałożeniachProjektu musi być z tego względu przekazywana do decyzji zarządufirmy lub programu.

Uzasadnienie Biznesowe

Udokumentowanie uzasadnienia dla podjęcia projektu, opartego naoszacowanych kosztach wytworzenia i wdrożenia odniesionych dozagrożeń (ryzyka) oraz przewidywanych do osiągnięcia korzyścibiznesowych i oszczędności. Rozważyć należy całą zmianę biznesu,która może być znacznie szersza niż tylko koszty realizacji projektu.Uzasadnienie Biznesowe jest wykorzystywane do stwierdzenia, dlaczego przewidywany nakład pracy oraz czasu będą wartościowym nakładem.Komitet Sterujący powinien kontrolować na bieżąco zasadność projektów odniesieniu do Uzasadnienia Biznesowego.