Opisy Produktu w planie

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Opisy Produktu w planie by Mind Map: Opisy Produktu w planie

1. Plan Nadzwyczajny

1.1. Plan Nadzwyczajny to plan opracowywany na użytek odpowiedniegoszczebla zarządzania, pokazujący niezbędne działania, które należyprzedsięwziąć, aby móc zaradzić skutkom przekroczenia tolerancji. Jeston oparty na rekomendacjach przedstawionych w Raporcie o IstotnychOdchyleniach.Plan Nadzwyczajny może zastąpić dotychczasowy Plan Projektu, PlanEtapu lub Plan Zespołu. Jeśli zostanie zatwierdzony, zastępuje plan, wktórym wystąpiły istotne odchylenia, i staje się nowym obiektemodniesienia odpowiednio dla Planu Projektu, Etapu lub Zespołu –zależnie od konkretnej sytuacji.

2. Odstępstwo

2.1. Udokumentowanie każdej sytuacji, w której produkt nie spełnia lubprzewiduje się, że nie spełni wymagań jego specyfikacji.

3. Raport o Istotnych Odchyleniach

4. Wprowadzenie Zmiany

5. Raport Okresowy

6. Raport Końcowy Etapu

7. Raport Końcowy Projektu

8. Zestawienie Statusu Produktów

9. Diagram Struktury Produktów

10. Następstwa Produktów

10.1. Wyszczególnienie produktów, które należy wytworzyć w ramach Etapu Planu wraz z kluczowymi datami dotyczącymi ich statusu.

11. Opis Produktu

11.1. Nazwy produktów (oraz numery porządkowe, jeśli jest to celowe).

12. Lista Kontrolna Produktów

12.1. Wyszczególnienie produktów, które należy wytworzyć w ramach PlanuEtapu wraz z kluczowymi datami dotyczącymi ich statusu.Wykorzystywana przez Komitet Sterujący do monitorowania postępuprac.

13. Oczekiwania jakościowe klienta

13.1. Wyszczególnienie produktów, które należy wytworzyć w ramach Planu wraz z kluczowymi datami dotyczącymi ich statusu.

14. Plan Projektu

15. Założenia Projektu

15.1. Dostarczenie pełnych i solidnych podstaw dla inicjowania projektu.Zawarte w Założeniach Projektu treści są rozbudowywanei udoskonalane w Dokumencie Inicjującym Projekt, który jestdokumentem roboczym, służącym do bieżącego zarządzaniai strategicznego kierowania projektem.Założenia Projektu są kluczowym dokumentem same w sobie. Stanowią podstawę dla sporządzenia Dokumentu Inicjującego Projekt.Jakakolwiek znacząca zmiana informacji zawartych w ZałożeniachProjektu musi być z tego względu przekazywana do decyzji zarządufirmy lub programu.

16. Uzasadnienie Biznesowe

16.1. Udokumentowanie uzasadnienia dla podjęcia projektu, opartego naoszacowanych kosztach wytworzenia i wdrożenia odniesionych dozagrożeń (ryzyka) oraz przewidywanych do osiągnięcia korzyścibiznesowych i oszczędności. Rozważyć należy całą zmianę biznesu,która może być znacznie szersza niż tylko koszty realizacji projektu.Uzasadnienie Biznesowe jest wykorzystywane do stwierdzenia, dlaczego przewidywany nakład pracy oraz czasu będą wartościowym nakładem.Komitet Sterujący powinien kontrolować na bieżąco zasadność projektów odniesieniu do Uzasadnienia Biznesowego.