Digitala Västerbotten; Delmål

Tankekarta för att åskådliggöra arbetet med Digitala Västerbotten

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Digitala Västerbotten; Delmål by Mind Map: Digitala Västerbotten; Delmål

1. DM5: E-lärande

1.1. Utveckla och öka användandet av digitala hjälpmedel och tjänster inom området utbildning och kompetensutveckling, e-lärande, i regionen för att där igenom öka tillgängligheten, kvaliteten och effektiviteten.

1.1.1. Målgrupper

1.1.2. Aktiviteter

1.1.2.1. Samarbeta kring användning av lärplattformar

1.2. Delprojektledare, Andreas Skog

2. DM6: E-hälsa

2.1. Skapa förutsättningar där invånare genom digitalisering kan vara delaktiga i den egna vården och omsorgen, e-hälsa, samtidigt som vård- omsorgsgivarnas verksamheter effektiviseras med en bibehållen säkerhet och integritet.

3. Projektets övergripande mål är att utveckla och öka tillgången till digitala tjänster för invånare, företag och besökare i Västerbotten och därigenom på längre sikt öka länets tillväxt, attraktivitet och konkurrenskraft. Utifrån det övergripande målet är projektmålet att höja den digitala kompetensen och öka utbudet samt användningen av digitala tjänster i Västerbotten. För att uppnå det önskade projektmålet har sex delmål identifierats.

4. DM7:E-arkiv

4.1. Utreda möjligheterna att etablera ett projekt med syfte att införa ett länsövergripande e-Arkiv för förbundets medlemmar samt Ö-viks kommun. Ta fram ett projektdirektiv för införande av en regional E-arkivs lösning, tjänst och förvaltning.

4.2. Delprojektledare, Kaj Backman

5. DM1: Samverkan

5.1. Utveckla och bredda samverkan över organisationsgränser för att genom digitalisering kunna effektivisera verksamheten och öka tillgängligheten för såväl invånare, företag och besökare.

5.2. Delprojektledare, Lars Eriksson

6. DM4: E-tjänster

6.1. Utveckla förutsättningar för att antalet e-tjänster, såväl offentliga som privata, i regionen ska öka.

6.1.1. jhghfjhf

6.1.2. m,gmjgfm

7. DM3: E-förvaltning

7.1. Samordna och utveckla e-förvaltningen hos de deltagande organisationerna genom att arbeta med grundläggande processer, arkitekturer, riktlinjer och standarder som är nödvändiga för gemensamma digitala lösningar.

7.2. Delprojektledare, Thomas Kvist

8. DM2: Digital kompetens

8.1. Öka den digitala kompetensen utifrån både ett strategiskt och operativt perspektiv hos utvalda målgrupper i de deltagande organisationernas verksamheter.

8.1.1. Målgrupper

8.1.1.1. Beslutsfattare

8.1.1.2. personal inom utbildningssektorn

8.1.1.3. personal inom vård- och omsorgssektorn

8.1.1.4. små företag

8.1.2. Aktiviteter

8.1.2.1. Utforma och genomföra kompetenslyft för politiker

8.1.2.2. Informationsinsatser

8.1.2.3. Arbeta med nätverk inom utbildning, omsorg och småföretag

8.2. Delprojektledare, Andreas Skog