Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

ANDRAGOGIKA WIEKU EMERYTALNEGO by Mind Map: ANDRAGOGIKA WIEKU
EMERYTALNEGO
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

ANDRAGOGIKA WIEKU EMERYTALNEGO

funkcje edukacji ludzi starszych

socjalizacyjna

przygotowanie ludzi do podejmowania różnych zadań w społeczeństwie

emancypacyjna

wyzwolenie potencjału

rozwój potencjału

wychowanie do starości

prowadzenie edukacji od najmłodszych lat

przygotowanie do zmian zachodzących w otoczeniu

eliminacja strachu przed nowymi technologiami, nauka korzystania z internetu, nauka obsługi urządzeń technicznych - telefon, komputer

przygotowanie do zmieniającej się sytuacji społeczno-ekonomicznej

przygotowanie do zmieniającej się kondycji zdrowotnej

czas wolny

aktywność

kulturalną

hobbystyczną

edukacyjną

turystyczną

społeczną

uniwersytet III wieku

Uniwersytety III wieku stają się coraz bardziej popularne. Umożliwiają kontynuację edukacji ludziom starszym oraz rozwój intelektualny jak również społeczny i fizyczny.

cele

włączenie do kształcenia ustawicznego

aktywizacja, intelektualna, fizyczna, psychiczna

formy kształcenia

działalność dydaktyczna

zajęcia kulturalno-rekreacyjna

warsztaty i sekcje zainteresowań

współpraca z innymi dziedzinami nauki

medycyna

farmakologia

dietetyka

internistyka

psychologia

socjologia

teologia