ŘEŠENÍ PROBLÉMU POST

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ŘEŠENÍ PROBLÉMU POST by Mind Map: ŘEŠENÍ PROBLÉMU POST

1. Zvážení východisek a vyhodnocení situace

2. Metody řešení

2.1. Přemýšlení o metodách řešení

2.2. Hledání a návrh metod řešení

2.2.1. STRATEGIE

2.2.1.1. Vyhnutí se řešení: odložení řešení, obejití podmínek řešení, náhodné řešení bez plánu, Volba bez zdůvodnění, Prvotní nápad, Nejlepší řešení, Nejjednodušší řešení, Známá metoda

2.3. Promyšlení možných metod

2.3.1. KRITÉRIA VOLBY

2.3.1.1. Jednoduchost, Míra závažnosti, Nejrozumnější řešení, Skupinové posouzení, Využití zdrojů, Zvážení podmíněnosti fází

2.4. Odsouhlasení/Volba metody

2.4.1. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ROZHODOVÁNÍ

2.4.1.1. Davová reakce, Chování spoluřešitelů, Jednoduchost, Pohodlnost, Vědomosti, Efektivita, Zkušenosti, Přizpůsobení se

2.5. Změny strategie v průběhu

3. Orientace v úkolu

3.1. Vyjasnění pochopení

3.2. Přemýšlení o účelu

3.3. Přemýšlení o uchopení problému

3.4. Zamyšlení

3.5. Očekávání průběhu

3.6. Představa situace

3.7. Uchopení úkolu

4. Seznámení se zadáním a identifikace úkolu

4.1. Přečtení zadání a zjištění pravidel

4.2. Restrukturování zadání

4.3. Grafické znázornění/zvýraznění

4.4. Sumarizace zadání

4.5. Vyjasnění cíle po seznámení s úkolem

5. Zvážení zdrojů

5.1. Hledání dostupných zdrojů

5.1.1. Nezájem využít zdroje

5.2. Zvážení disponibilních zdrojů

5.2.1. Omezení řešení nedostatečnými zdroji

5.3. Prohlédnutí zdrojů

5.3.1. Personální zdroje

5.4. Zvážení reálnosti

5.5. Zajištění zdrojů

6. Práce s informacemi

6.1. Výchozí potřeba informací

6.2. Získání dostupných informací

6.3. Identifikace chybějících informací

6.4. Výběr relevantních informací

6.5. Využití informací

7. Práce s časem

7.1. Časový plán, fázování procesu

7.1.1. Závaznost časového limitu

7.2. Rychlost jako kritérium

7.2.1. Chybování v zájmu rychlého řešení

7.3. Čas jako kritérium

7.3.1. Nedostatek času: na pochopení, na dohodu, na zamyšlení, na řešení, pro fázování, pro zápis, na alternativní řešení, na opravu řešení, Přebytek času

7.4. Kontrolování času

7.4.1. Špatná distribuce času, Časově náročné promýšlení a kombinování

8. Alternativy

8.1. Hledání alternativ

8.2. Alternativní řešení

8.2.1. Odlišné zadání, Jiná interpretace zadání, Jiný způsob řešení, Jiný způsob vyjádření, Praktické provedení teoretického úkolu, Teoretické provedení praktického úkolu, Zamezení vzniku problému, Delší rozhodování

9. Diskuse před započetím

9.1. Předmět diskuse

9.1.1. Pravidla

9.1.2. Pochopení

9.1.3. Návrhy metody řešení

9.1.4. Rozdělení úkolů a rolí

9.1.5. Pořadí kroků řešení

10. Způsoby řešení

10.1. Pozorování

10.2. Úsudek: analýza, syntéza, Třídění/Rozlišování, Představa, Hlubší zamyšlení, Fantazie, Asociace

10.3. Využití paměti

10.4. Využití zkušeností

10.5. Odhad

10.6. Práce s informacemi

10.7. Využití mezivýsledku

10.8. Opakované čtení

10.9. Technické provedení řešení, Matematické úkony, Využití poznámek, Grafické znázornění / zvýraznění, Názorné řešení, Poznámky

10.10. Posloupnost x Reverzní způsob řešení

10.11. Minimalizace rozdílu mezi aktuálním a cílovým stavem

10.12. Opakování úspěšné metody

10.13. Dočasné odložení

10.14. Vylučovací metoda: vyřazování nevhodného, nevyhovujícího vzhledem ke kritériím, na základě početních operací, na základě porovnání

11. Faktory kvality řešení

11.1. Soustředění

11.2. Zkušenost

11.3. Ujasněný postoj x Otevřenost

11.4. Uvážení okolností a důvodů řešení

11.5. Kvalita domluvy spoluřešitelů

11.6. Průběžné poznámky

11.7. Pocity

11.7.1. Zmatení, Nejistota, Bezradnost, Tíseň, Nepozornost

11.8. Komplikace

11.8.1. Nepochopení smyslu, Nedobrovolné řešení, Nejasnosti, Nedostatek nápadů, Neochota, Rezignace, Neznalost, Špatný postup v důsledku špatného přečtení, Řešení jiného zadání, Chaotické řešení, Nepřesnost, Obtížnost úlohy, Komplikování úlohy, Chyba v grafickém odlišení, Otázky namísto řešení, Myšlenkový blok, Neschopnost promýšlet, Nepřesné zapamatování postupu, Přílišná unáhlenost a spěch, Domluva bez výsledku, Mluvení přes sebe, Přehlížení připomínek spoluřešitelů, Vztahy mezi spoluřešiteli, Vyrušování spoluřešitelů, Nepovšimnutí si komplikací, Fyzické nepohodlí, Únava

12. Skupinové řešení

12.1. Společné čtení zadání

12.2. Společná úvaha nad nápady

12.3. Společná úvaha nad postupem

12.4. Společné rozhodování

12.5. Společné řešení

12.5.1. MÍRA A ZPŮSOB ZAPOJENÍ

12.5.1.1. Dominantní postavení, Aktivní spoluřešitelé, Pasivní spoluřešitelé, Podíl každého na řešení, Individuální práce spoluřešitelů a syntéza jejích podílů, Společná práce spoluřešitelů, Vzájemná pomoc, Vzájemné ujištění se, Vzájemné povzbuzování, Podřízení se, Rozdělení skupiny v důsledku nepochopení, Neporozumění některým spoluřešitelům, Reakce na chování spoluřešitelů

12.5.2. ROZDĚLENÍ ROLÍ

12.5.2.1. Vedoucí/Koordinátoři, Přinášející nápady, Navrhující řešení, Buldozer, Průvodce, Řešitelé, Zapisovatelé, Kontroloři, Poradci, Podpůrné role, Loutky, Srovnatelné role

12.5.2.2. Promyšlení rolí, Zvážení individuálních dispozic spoluřešitelů

12.6. Shoda na výsledku

13. Záznam řešení

13.1. Volba způsobu zapisování

13.1.1. Zaznamenání graficky

13.2. Psaní v průběhu řešení

13.2.1. Zápis nápadů, dojmů, pocitů, představ, Popis situace s okolnostmi, Popis vybraného řešení

13.3. Dodatečný zápis řešení

14. Vyhodnocení

14.1. Hodnocení výsledků

14.1.1. Vyhodnocení důsledků

14.2. Hodnocení průběhu

14.2.1. Způsob zadání, Pocity řešitele, Kvalita metody, Míra přemýšlení, Míra obtížnosti, Adekvátnost řešení

14.3. Závěry hodnocení

14.3.1. Použití chybné metody řešení, Použití obtížnější metody řešení

15. Kontrola

15.1. Kontrola sporných aspektů

15.2. Oprava zkontrolovaného

15.2.1. Autokorekce

15.3. Výběr způsobu kontroly

15.3.1. Kontrola odhadem, Kontrola využitím alternativní metody, Diskuse o správnosti, Porovnání výsledků dvou metod, Zápis jako podklad pro kontrolu, Praktické ozkoušení, Porovnání s požadavky v zadání, Využití zdrojů pro ověření správnosti, Čas jako indikátor neúspěšného řešení, Průběžná kontrola