ŘEŠENÍ PROBLÉMU POST

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ŘEŠENÍ PROBLÉMU POST by Mind Map: ŘEŠENÍ PROBLÉMU POST

1. Metody řešení

1.1. Přemýšlení o metodách řešení

1.2. Hledání a návrh metod řešení

1.2.1. STRATEGIE

1.2.1.1. Vyhnutí se řešení: odložení řešení, obejití podmínek řešení, náhodné řešení bez plánu, Volba bez zdůvodnění, Prvotní nápad, Nejlepší řešení, Nejjednodušší řešení, Známá metoda

1.3. Promyšlení možných metod

1.3.1. KRITÉRIA VOLBY

1.3.1.1. Jednoduchost, Míra závažnosti, Nejrozumnější řešení, Skupinové posouzení, Využití zdrojů, Zvážení podmíněnosti fází

1.4. Odsouhlasení/Volba metody

1.4.1. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ROZHODOVÁNÍ

1.4.1.1. Davová reakce, Chování spoluřešitelů, Jednoduchost, Pohodlnost, Vědomosti, Efektivita, Zkušenosti, Přizpůsobení se

1.5. Změny strategie v průběhu

2. Orientace v úkolu

2.1. Vyjasnění pochopení

2.2. Přemýšlení o účelu

2.3. Přemýšlení o uchopení problému

2.4. Zvážení východisek a vyhodnocení situace

2.5. Zamyšlení

2.6. Očekávání průběhu

2.7. Představa situace

2.8. Uchopení úkolu

3. Seznámení se zadáním a identifikace úkolu

3.1. Přečtení zadání a zjištění pravidel

3.2. Restrukturování zadání

3.3. Grafické znázornění/zvýraznění

3.4. Sumarizace zadání

3.5. Vyjasnění cíle po seznámení s úkolem

4. Zvážení zdrojů

4.1. Hledání dostupných zdrojů

4.1.1. Nezájem využít zdroje

4.2. Zvážení disponibilních zdrojů

4.2.1. Omezení řešení nedostatečnými zdroji

4.3. Prohlédnutí zdrojů

4.3.1. Personální zdroje

4.4. Zvážení reálnosti

4.5. Zajištění zdrojů

5. Práce s informacemi

5.1. Výchozí potřeba informací

5.2. Získání dostupných informací

5.3. Identifikace chybějících informací

5.4. Výběr relevantních informací

5.5. Využití informací

6. Práce s časem

6.1. Časový plán, fázování procesu

6.1.1. Závaznost časového limitu

6.2. Rychlost jako kritérium

6.2.1. Chybování v zájmu rychlého řešení

6.3. Čas jako kritérium

6.3.1. Nedostatek času: na pochopení, na dohodu, na zamyšlení, na řešení, pro fázování, pro zápis, na alternativní řešení, na opravu řešení, Přebytek času

6.4. Kontrolování času

6.4.1. Špatná distribuce času, Časově náročné promýšlení a kombinování

7. Alternativy

7.1. Hledání alternativ

7.2. Alternativní řešení

7.2.1. Odlišné zadání, Jiná interpretace zadání, Jiný způsob řešení, Jiný způsob vyjádření, Praktické provedení teoretického úkolu, Teoretické provedení praktického úkolu, Zamezení vzniku problému, Delší rozhodování

8. Diskuse před započetím

8.1. Předmět diskuse

8.1.1. Pravidla

8.1.2. Pochopení

8.1.3. Návrhy metody řešení

8.1.4. Rozdělení úkolů a rolí

8.1.5. Pořadí kroků řešení

9. Způsoby řešení

9.1. Pozorování

9.2. Úsudek: analýza, syntéza, Třídění/Rozlišování, Představa, Hlubší zamyšlení, Fantazie, Asociace

9.3. Využití paměti

9.4. Využití zkušeností

9.5. Odhad

9.6. Práce s informacemi

9.7. Využití mezivýsledku

9.8. Opakované čtení

9.9. Technické provedení řešení, Matematické úkony, Využití poznámek, Grafické znázornění / zvýraznění, Názorné řešení, Poznámky

9.10. Posloupnost x Reverzní způsob řešení

9.11. Minimalizace rozdílu mezi aktuálním a cílovým stavem

9.12. Opakování úspěšné metody

9.13. Dočasné odložení

9.14. Vylučovací metoda: vyřazování nevhodného, nevyhovujícího vzhledem ke kritériím, na základě početních operací, na základě porovnání

10. Faktory kvality řešení

10.1. Soustředění

10.2. Zkušenost

10.3. Ujasněný postoj x Otevřenost

10.4. Uvážení okolností a důvodů řešení

10.5. Kvalita domluvy spoluřešitelů

10.6. Průběžné poznámky

10.7. Pocity

10.7.1. Zmatení, Nejistota, Bezradnost, Tíseň, Nepozornost

10.8. Komplikace

10.8.1. Nepochopení smyslu, Nedobrovolné řešení, Nejasnosti, Nedostatek nápadů, Neochota, Rezignace, Neznalost, Špatný postup v důsledku špatného přečtení, Řešení jiného zadání, Chaotické řešení, Nepřesnost, Obtížnost úlohy, Komplikování úlohy, Chyba v grafickém odlišení, Otázky namísto řešení, Myšlenkový blok, Neschopnost promýšlet, Nepřesné zapamatování postupu, Přílišná unáhlenost a spěch, Domluva bez výsledku, Mluvení přes sebe, Přehlížení připomínek spoluřešitelů, Vztahy mezi spoluřešiteli, Vyrušování spoluřešitelů, Nepovšimnutí si komplikací, Fyzické nepohodlí, Únava

11. Skupinové řešení

11.1. Společné čtení zadání

11.2. Společná úvaha nad nápady

11.3. Společná úvaha nad postupem

11.4. Společné rozhodování

11.5. Společné řešení

11.5.1. MÍRA A ZPŮSOB ZAPOJENÍ

11.5.1.1. Dominantní postavení, Aktivní spoluřešitelé, Pasivní spoluřešitelé, Podíl každého na řešení, Individuální práce spoluřešitelů a syntéza jejích podílů, Společná práce spoluřešitelů, Vzájemná pomoc, Vzájemné ujištění se, Vzájemné povzbuzování, Podřízení se, Rozdělení skupiny v důsledku nepochopení, Neporozumění některým spoluřešitelům, Reakce na chování spoluřešitelů

11.5.2. ROZDĚLENÍ ROLÍ

11.5.2.1. Vedoucí/Koordinátoři, Přinášející nápady, Navrhující řešení, Buldozer, Průvodce, Řešitelé, Zapisovatelé, Kontroloři, Poradci, Podpůrné role, Loutky, Srovnatelné role

11.5.2.2. Promyšlení rolí, Zvážení individuálních dispozic spoluřešitelů

11.6. Shoda na výsledku

12. Záznam řešení

12.1. Volba způsobu zapisování

12.1.1. Zaznamenání graficky

12.2. Psaní v průběhu řešení

12.2.1. Zápis nápadů, dojmů, pocitů, představ, Popis situace s okolnostmi, Popis vybraného řešení

12.3. Dodatečný zápis řešení

13. Vyhodnocení

13.1. Hodnocení výsledků

13.1.1. Vyhodnocení důsledků

13.2. Hodnocení průběhu

13.2.1. Způsob zadání, Pocity řešitele, Kvalita metody, Míra přemýšlení, Míra obtížnosti, Adekvátnost řešení

13.3. Závěry hodnocení

13.3.1. Použití chybné metody řešení, Použití obtížnější metody řešení

14. Kontrola

14.1. Kontrola sporných aspektů

14.2. Oprava zkontrolovaného

14.2.1. Autokorekce

14.3. Výběr způsobu kontroly

14.3.1. Kontrola odhadem, Kontrola využitím alternativní metody, Diskuse o správnosti, Porovnání výsledků dvou metod, Zápis jako podklad pro kontrolu, Praktické ozkoušení, Porovnání s požadavky v zadání, Využití zdrojů pro ověření správnosti, Čas jako indikátor neúspěšného řešení, Průběžná kontrola