Family

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Family by Mind Map: Family

1. Ghulam Ali Khan Lodhi 00

1.1. Wali M.K 00_1

1.1.1. Alam Sher K. 00_1_1

1.1.1.1. Rasheedan 00_1_1_1 -- Dilsher 00_1_2_3

1.1.2. Shamsher K. 00_1_2--Latifan B 00_3_7

1.1.2.1. Khatoon Begum 00_1_2_1 -- M. Sharif K

1.1.2.2. Bismillah Begum 00_1_2_2 -- M. Usman K 00_2_1_3

1.1.2.2.1. see details in male ID tree

1.1.2.3. Dilsher K.00_1_2_3 -- Anwari B 00_4_2_3_1

1.1.2.3.1. Tasleem Jahan 00_1_2_3_1 -- Riaz K.L 10_1_1_1

1.1.2.3.2. Perveen Jahan 00_1_2_3_2 -- Ilyas K.L 10_1_1_2

1.1.2.3.3. Zahida Tabassum 00_1_2_3_3

1.1.2.3.4. M. Mumtaz K. 00_1_2_3_4

1.1.2.3.5. M. Rizwan K. 00_1_2_3_5

1.1.2.3.6. M. Abid K. 00_1_2_3_6

1.1.2.4. Dilsher K. 00_1_2_3 -- Rasheedan 00_1_1_1

1.1.2.5. Inshaallah K. 00_1_2_4 -- Asghari B 00_3_4_2

1.1.2.5.1. Imanullah K. 00_1_2_4_1

1.1.2.5.2. Naseema Begham 00_1_2_4_2

1.1.2.6. Inshaallah K. 00_1_2_4 -- Naseer B D/o Niaz K.

1.1.3. Shamsher K. 00_1_2--Masiti B. D/o Jhangir K

1.1.3.1. M. Yameen K. 00_1_2_5 -- Kaneez Fatima B. 10_2_1_1

1.1.3.1.1. M. Farooq K 00_1_2_5_1

1.1.3.1.2. M. Arif K 00_1_2_5_2

1.1.3.1.3. M. Gulraiz K. 00_1_2_5_3

1.1.3.1.4. Gulnaaz Kousar 00_1_2_5_4

1.1.3.1.5. M. Gulfam K. 00_1_2_5_5

1.1.3.1.6. Falak Naaz 00_1_2_5_6

1.1.3.1.7. Imtiaz K. 00_1_2_5_7

1.1.3.1.8. M. Burhan K. 00_1_2_5_8

1.1.3.1.9. Imran K. 00_1_2_5_9

1.1.3.1.10. Zeeshan K. 00_1_2_5_10

1.1.3.1.11. Farah K. 00_1_2_5_11

1.1.4. Hameeda Begam 00_1_3

1.1.4.1. Abdul Latif K 00_1_3_1

1.1.4.1.1. Ihsan ullah 00_1_3_1_1

1.1.4.1.2. M. Younus K. 00_1_3_1_2

1.1.5. Kabeera Begum 00_1_4

1.1.5.1. M. Yaar K. 00_1_4_1

1.1.5.1.1. Kalsoom Begum 00_1_4_1_1 -- Faqeer M.K

1.2. Nur M. K. 00_2--Khair-un Nisa

1.2.1. Shahbaz K. 00_2_2

1.2.2. M. Jalal K. 00_2_1-- Kabiran D/o Chand K.

1.2.2.1. Suleman K. 00_2_1_1 -- Musharaf B d/o Ahmed Ali K.

1.2.2.1.1. M. Iqbal K. 00_2_1_1_1

1.2.2.1.2. Fatima B. 00_2_1_1_2 -- M. Akbar K s/o Gh. Haidar K

1.2.2.2. M. Anait K. 00_2_1_2

1.2.2.3. M. Usman K. 00_2_1_3 -- Bismillah B. 00_1_2_2

1.2.2.3.1. M. Gulzar K. 00_2_1_3_1

1.2.2.3.2. Gul Ahmed K. 00_2_1_3_2

1.2.2.3.3. Aqeela 00_2_1_3_3 -- M. Iqbal K. s/o Abdul Haq K.

1.2.2.3.4. Naeema 00_2_1_3_4 -- Sher K. s/o Dost M. K

1.2.2.3.5. Feroza 00_2_1_3_5 -- M. Shakir K.

1.2.2.4. M. Usman K. 00_2_1_3 -- Muftahul J. d/o Shafaat K

1.2.2.4.1. M. Naseem K. 00_2_1_3_6

1.2.2.4.2. Usman Ali Khan 00_2_1_3_7

1.2.2.4.3. Gul Jahan 00_2_1_3_8

1.2.2.4.4. Shagufta B. 00_2_1_3_9

1.2.2.5. Basheeran 00_2_1_4-- M Bashir K s/o Dr. Fiaz K

1.2.2.5.1. M. Raza K 00_2_1_4_1

1.2.2.5.2. M. Saeed K. 00_2_1_4_2 -- Naseema B. D/o Yahya K.

1.2.2.5.3. Amina B 00_2_1_4_3 -- M. Bashir K. s/o M. Akbar K

1.2.2.5.4. Naseema B. 00_2_1_4_4 -- Saleem K 10_3_3

1.2.2.6. Shakorran 00_2_1_5 -- Dost M. K s/o Abdul Aziz K.

1.2.2.6.1. Sher M. K 00_2_1_5_1 -- Naeema B. D/o M. Usman K

1.2.2.6.2. Ghaus M.K 00_2_1_5_2

1.2.2.6.3. Akbari B. 00_2_1_5_3

1.2.2.6.4. Sarwari B. 00_2_1_5_4

1.2.2.7. Latifan 00_2_1_6

1.2.2.8. Zahoran 00_2_1_7

1.3. Ghulam M.K. 00_3

1.3.1. Aas M. K 00_3_1 -- Mehfoozan d/o Ameer K

1.3.1.1. M. Yousaf K. 00_3_1_1 -- Sardari B. d/o M. Abdullah

1.3.1.1.1. M. Yonus K. 00_3_1_1_1 -- Safia B d/o Ibrahim K

1.3.1.1.2. M. Ilyas K. 00_3_1_1_2

1.3.1.1.3. Akbari B. 00_3_1_1_6 -- Naik M. K. s/o Maseetae K

1.3.1.2. M. Yousaf K. 00_3_1_1 -- Shakorran d/o Sher M. K

1.3.1.2.1. M. Akbar K. 00_3_1_1_3

1.3.1.2.2. M. Anwar K. 00_3_1_1_4

1.3.1.2.3. M. Jafar K. 00_3_1_1_5

1.3.1.2.4. Khadija B. 00_3_1_1_7

1.3.1.3. Allah Rakhi 00_3_1_2 -- M. Akram K s/o Imam K

1.3.1.3.1. Iqbal B. 00_3_1_2_2 -- Rasheed K. s/o Habib K

1.3.1.3.2. M. Inam K. 00_3_1_2_1 -- Zbaida B d/o Ameer Ali K.

1.3.1.4. Basharat B. 00_3_1_3

1.3.2. Aas M. K. 00_3_1 -- Saeeda B

1.3.2.1. M. Hanif K. 00_3_1_4 -- Asgari B d/o M. Rafiq K.

1.3.2.1.1. Mumtaz B. 00_3_1_4_1

1.3.2.1.2. Mukhtar B. 00_3_1_4_2

1.3.2.1.3. Shamshad B. 00_3_1_4_3

1.3.3. Ataa M.K 00_3_2

1.3.3.1. M. Bashir K. 00_3_2_1 -- Gafooran B.

1.3.3.1.1. Jamila B. 00_3_2_1_1 -- Haidar K. s/o Nur M. K

1.3.3.1.2. Shaqeela B. 00_3_2_1_2

1.3.3.1.3. M. Jamil K. 00_3_2_1_3

1.3.3.2. M. Rashid K 00_3_2_2

1.3.3.3. Shakorran B. 00_3_2_3

1.3.3.4. Zahorran B. 00_3_2_4

1.3.4. Fateh M. Khan 00_3_3 -- Gafooran B d/o Jamiat K

1.3.5. Fateh M. Khan 00_3_3 -- Allah Di

1.3.5.1. Fateh Aab K. 00_3_3_1

1.3.6. M. Hassan K. 00_3_4 -- Sadiqan d/o Maseetae K

1.3.6.1. M. Aslam K. 00_3_4_1 -- Razzia B 00_4_2_1_1

1.3.6.1.1. Rasheeda K. 00_3_4_1_1

1.3.6.1.2. Saeeda K. 00_3_4_1_2

1.3.6.2. Asghari B. 00_3_4_2 -- Inshaallah K. 00_1_2_4

1.3.6.2.1. see details in male ID

1.3.7. Abdul Aziz K. 00_3_5-- Muhammadi B. d/o Gohar K.

1.3.7.1. Arjamand K. 00_3_5_1 -- Alif Jaan

1.3.7.1.1. Abdul Qayum K. 00_3_5_1_2

1.3.7.1.2. M. Ayub K. 00_3_5_1_3

1.3.7.1.3. Mehboob K. 00_3_5_1_4

1.3.7.1.4. Fahmida B. 00_3_5_1_5

1.3.7.2. Arjamand K. 00_3_5_1 -- Saghiran d/o Chandi K.

1.3.7.2.1. Saeeda Khatoon 00_3_5_1_1

1.3.7.3. Abdul Rehman K. 00_3_5_2

1.3.8. Abdul Aziz K. 00_3_5 -- Khatoon B. d/o Qabool K.

1.3.8.1. Abdul Jabaar K. 00_3_5_3 -- Akbari B. d/o Ismail K.

1.3.8.1.1. Mehmood K. 00_3_5_3_1

1.3.8.1.2. Mehfooz K. 00_3_5_3_2

1.3.8.1.3. M. Ashraf K. 00_3_5_3_3

1.3.8.2. Abdul Ghaffar K. 00_3_5_4

1.3.9. Umdaan B. 00_3_6 -- Fayaz K.

1.3.9.1. Ayesha B 00_3_6_1 -- M. Ibrahim K.

1.3.9.1.1. Nathoo K. 00_3_6_1_1

1.3.9.1.2. Shamshad B. 00_3_6_1_2

1.3.10. Latifan B. 00_3_7 -- Shamsher K. 00_1_2

1.3.10.1. see details in male ID tree

1.3.11. Azizan B. 00_3_8 -- Sher M. K

1.3.11.1. Ghaus M. K 00_3_8_1 -- Sahib Jaan d/o Hameeda K

1.3.11.1.1. Dost M. K 00_3_8_1_1 -- Kaafia B. d/o Feroz K.

1.3.11.1.2. Irshad Ahmed K. 00_3_8_1_2 -- Naseeba B. d/o Abdul Gani K

1.3.11.1.3. Irshad Ahmed K. 00_3_8_1_2 -- Zareena B.

1.4. M. Imam K. 00_4 -- Umdaan B. d/o Munawar K.

1.4.1. Khan M.K._00_4_1 -- Umatun Nisa

1.4.1.1. Taj M. K. 00_4_1_1 -- Safdari B d/o Rashid K.

1.4.1.1.1. Shamrooz K. 00_4_1_1_1

1.4.1.1.2. Gul Khan Lodhi 00_4_1_1_2

1.4.1.1.3. Naseem Akhtar B. 00_4_1_1_3

1.4.1.1.4. Amina B. 00_4_1_1_4 -- M. Aslam K. s/o Rizwan K

1.4.2. Habiban B. 00_4_2 -- M. Umar K.

1.4.2.1. Irshaad Umar K 00_4_2_1 -- Hafeezan d/o M. Hassan K

1.4.2.1.1. Razzia Sultana B. 00_4_2_1_1-- M. Aslam K. 00_3_4_1

1.4.2.1.2. Sabri B. 00_4_2_1_2-- M. Rasheed K. s/o Hameed K.

1.4.2.2. Sher K. 00_4_2_2

1.4.2.3. Khurshid B. 00_4_2_3 -- Salim K s/o Faiz Talb K.

1.4.2.3.1. Anwari B. 00_4_2_3_1 -- Dilsher K. 00_1_2_3

1.4.2.3.2. Jaafri B. 00_4_2_3_2 -- Taj M. K s/o Rasheed K.

1.4.2.3.3. M. Baqir Ali K. 00_4_2_3_3 -- Nur Jahan B.

1.4.2.4. Akhtari B. 00_4_2_4 -- M. Yousuf K s/o Wali M. K

1.4.2.4.1. Younus Kamal Lodhi 00_4_2_4_1

1.4.2.4.2. Haseena B. 00_4_2_4_2

1.4.2.4.3. Tehseena B. 00_4_2_4_3

1.4.2.5. Nisaaran B. 00_4_2_5 -- Abdullah K.

1.4.2.5.1. M. Shakoor K. 00_4_2_5_1

1.4.2.5.2. Bundi B. 00_4_2_5_2 -- Niaz M. K s/o Sardar M. K

1.4.3. Gafooran B. 00_4_3

2. M. Hassan Khan Lodhi 10

2.1. M. Niaz K. 10_1

2.1.1. Fiaz M. K 10_1_1

2.1.1.1. M. Riaz K. 10_1_1_1 -- Tasleem J. 00_1_2_3_1

2.1.1.1.1. Naveed K. 10_1_1_1_1

2.1.1.1.2. Neelam S. 10_1_1_1_2

2.1.1.1.3. Nadeem K. 10_1_1_1_3

2.1.1.1.4. Shabana N. 10_1_1_1_4

2.1.1.1.5. Naeem K. 10_1_1_1_5

2.1.1.1.6. Azeem K. 10_1_1_1_6

2.1.1.1.7. Ateeq K. 10_1_1_1_7

2.1.1.2. M. Ilyas K. 10_1_1_2 -- Parveen J. 00_1_2_3_2

2.1.1.2.1. Shahid K. 10_1_1_2_1

2.1.1.2.2. Saeed K. 10_1_1_2_2

2.1.1.2.3. Abid K. 10_1_1_2_3

2.1.1.2.4. Almas K. 10_1_1_2_4

2.1.1.2.5. Wahid K. 10_1_1_2_5

2.1.1.2.6. Nuzhat B. 10_1_1_2_6

2.1.1.2.7. Nighat B. 10_1_1_2_7

2.1.1.2.8. Kashif K. 10_1_1_2_8

2.1.1.2.9. Hasan K. 10_1_1_2_9

2.1.1.3. Nawab B. 10_1_1_3 -- Abdur Rahman K.

2.1.1.3.1. Jhangir

2.1.1.3.2. Nadeem

2.1.1.3.3. Salahuddin

2.1.1.3.4. Rawali family

2.1.2. Bundi Khan 10_1_2 -- Usman K.

2.1.2.1. Afroze B. 10_1_2_1 -- Junaid Ahmed. K.

2.1.2.1.1. Fareeda A.

2.1.2.1.2. Jamal K

2.1.2.1.3. Munir K

2.1.2.1.4. Ameer K

2.1.2.1.5. Farah

2.1.2.1.6. Shahmim K.

2.1.2.1.7. Nadeem K.

2.1.2.1.8. Zubair K.

2.1.2.1.9. Fauzia K -- Syed Saroosh

2.1.2.2. Firdos B. 10_1_2_2

2.1.2.3. Nisaar K. 10_1_2_3

2.2. M. Shafi K. 10_2

2.2.1. M. Tufail K. 10_2_1

2.2.1.1. Kaneez Fatima 10_2_1_1 -- Yameen K. 00_1_2_5

2.2.1.1.1. see details in male ID tree

2.3. Hafeezan B. 10_3 -- Abdullah Khan

2.3.1. Muslim K. 10_3_1

2.3.1.1. Tanvir Muslim K. 10_3_1_1

2.3.2. K. Aslam K. 10_3_2

2.3.2.1. Irshaad Aslam. K 10_3_2_1

2.3.2.2. Saeed Aslam K. 10_3_2_2

2.3.2.3. Shehnaz K. 10_3_2_3

2.3.2.4. Shamshad B. 10_3_2_4

2.3.3. M. Saleem K. 10_3_3 -- Naseema B. 00_2_1_4_4

2.3.3.1. Shahid Saleem

2.3.3.2. Abid Saleem

2.3.3.3. Khalid Saleem

2.3.3.4. Farah Saleem

2.3.4. Muni B. 10_3_4

2.4. Safoori B. 10_4 -- Yaseen K.

2.4.1. Yameen K. 10_4_1

2.4.1.1. Pervaiz K.

2.4.1.2. Nishaat B.

2.4.1.3. Jehlam Family