Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

I. Splošne odločbe (USTAVA) by Mind Map: I. Splošne odločbe 
(USTAVA)
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

I. Splošne odločbe (USTAVA)

DRŽAVNI SIMBOLI

Grb

Zastava

Himna

ustavnopravni vidiki samosvajanja Slovenije

23. december 1990

Plebiscit

25. junij 1991

Samostojnost Slovenije

Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti RS, RS razglašena kot samostojna in neodvisna država, preneha ustava SFRJ, RS prevzema vse pravice in dolžnosti, določene meje RS, izrecno varstvo človekovih pravic

25. junij 1992

Ustavni zakon za izvedbo temeljne listine o samostojnosti in neodvisnoti RS, Ustava RS - sprejeta 23.12.1991, SESTAVA, Preambula, temeljne človekove pravice in svoboščine, pravica slovenskega naroda do samoodločbe, večstoletni boj Slovencev za narodno osvoboditev, normativni del, 174 členov, 10 poglavij

definicija ustave

KAJ?

pravni akt najvišje pravne moč

ureja temeljno družbeno in državno ureditev

ostalih pravni akti so podrejeni

SESTAVINE

Določbe o človekovih pravicah in temelnjih svoboščin

Sestava in delovanje državne organizacije

OPREDELITEV

RS je samostojna in neodvisna država

Je demokratična republika

Pravna in socialna država

Oblast ima ljudstvo, neposredno: volitve, DELITEV, Zakonodajna (izdajanje zakonov), Izvršilna (izvrševanje zakonov), Sodna (konkretni akti - sodbe)

Ločenost države od cerkve

URADNI JEZIK

Slovenščina

Italijanščina (na območjih)

Madžarščina (na območjih)

KAJ?

Uradovanje (UE, občine, javni zavodi, ustanove)

Javni napisi, oglasi, imena podjetij

Jezik politike, množičnih občil, znanosti, šolstva, kulture...

DRŽAVNI JEZIK

Predstavlja celotno Slovenijo kot samostojno državo

Pisno in ustno sporazumevanje

Jezik javne rabe (Predsednik, vlada, parlament, sodišča, policija, vojska...)

himna

Zakoni in predpisi skladni z načeli mednarodnega prava (3a)

Tujci v Sloveniji

(Hierarhija pravnih aktov v RS)

USTAVA

DZ odloča o spremembah

ZAKON

sprejme DZ, razglasi predsednik RS

IZVRŠILNI PREDPISI

Uredba, splošni pravni akt (predpis)

Odlok, ureja posamezna vprašanja in ukrepe, splošen pomen

Pravilnik, izda ga minister, za izvrševanje zakonov

Poslovnik, ureja notranjo organizacijo in delo organov