I. Splošne odločbe (USTAVA)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
I. Splošne odločbe (USTAVA) by Mind Map: I. Splošne odločbe  (USTAVA)

1. DRŽAVNI SIMBOLI

1.1. Grb

1.2. Zastava

1.3. Himna

2. ustavnopravni vidiki samosvajanja Slovenije

2.1. 23. december 1990

2.1.1. Plebiscit

2.2. 25. junij 1991

2.2.1. Samostojnost Slovenije

2.2.2. Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti RS

2.2.2.1. RS razglašena kot samostojna in neodvisna država, preneha ustava SFRJ

2.2.2.2. RS prevzema vse pravice in dolžnosti

2.2.2.3. določene meje RS

2.2.2.4. izrecno varstvo človekovih pravic

2.3. 25. junij 1992

2.3.1. Ustavni zakon za izvedbo temeljne listine o samostojnosti in neodvisnoti RS

2.3.1.1. Ustava RS - sprejeta 23.12.1991

2.3.1.2. SESTAVA

2.3.1.2.1. Preambula

2.3.1.2.2. normativni del

3. Ločenost države od cerkve

4. Zakoni in predpisi skladni z načeli mednarodnega prava (3a)

5. Tujci v Sloveniji

6. definicija ustave

6.1. KAJ?

6.1.1. pravni akt najvišje pravne moč

6.1.2. ureja temeljno družbeno in državno ureditev

6.1.3. ostalih pravni akti so podrejeni

6.2. SESTAVINE

6.2.1. Določbe o človekovih pravicah in temelnjih svoboščin

6.2.2. Sestava in delovanje državne organizacije

6.3. OPREDELITEV

6.3.1. RS je samostojna in neodvisna država

6.3.2. Je demokratična republika

6.3.3. Pravna in socialna država

6.3.4. Oblast ima ljudstvo

6.3.4.1. neposredno: volitve

6.3.4.2. DELITEV

6.3.4.2.1. Zakonodajna (izdajanje zakonov)

6.3.4.2.2. Izvršilna (izvrševanje zakonov)

6.3.4.2.3. Sodna (konkretni akti - sodbe)

7. URADNI JEZIK

7.1. Slovenščina

7.2. Italijanščina (na območjih)

7.3. Madžarščina (na območjih)

7.4. KAJ?

7.4.1. Uradovanje (UE, občine, javni zavodi, ustanove)

7.4.2. Javni napisi, oglasi, imena podjetij

7.4.3. Jezik politike, množičnih občil, znanosti, šolstva, kulture...

7.5. DRŽAVNI JEZIK

7.5.1. Predstavlja celotno Slovenijo kot samostojno državo

7.5.2. Pisno in ustno sporazumevanje

7.5.3. Jezik javne rabe (Predsednik, vlada, parlament, sodišča, policija, vojska...)

7.5.4. himna

8. (Hierarhija pravnih aktov v RS)

8.1. USTAVA

8.1.1. DZ odloča o spremembah

8.2. ZAKON

8.2.1. sprejme DZ, razglasi predsednik RS

8.3. IZVRŠILNI PREDPISI

8.3.1. Uredba

8.3.1.1. splošni pravni akt (predpis)

8.3.2. Odlok

8.3.2.1. ureja posamezna vprašanja in ukrepe, splošen pomen

8.3.3. Pravilnik

8.3.3.1. izda ga minister

8.3.3.1.1. za izvrševanje zakonov

8.3.4. Poslovnik

8.3.4.1. ureja notranjo organizacijo in delo organov