Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

TK-toiminnan viestintäsuunnitelma by Mind Map: TK-toiminnan
viestintäsuunnitelma
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

TK-toiminnan viestintäsuunnitelma

Ulkoiset asiakkaat

Ensin sisäinen tiedotus kuntoon, sitten ulkoiseen

Kumppanit, verkostot

yhdessä tekeminen

parhaat käytännöt

Julkiset tk-sivut

Sisäiset tk-sivut, saman asian ympärille eri näkökulmat

Fokustiimit

Mikä ongelma

Verkottuen

Henkilökunta ei tiedä, mistä tk-toiminnassa on kyse, Eivät osaa toimia halutulla tavalla, Asioita tehdään väärin, Tehdään vääriä asioita, Eivät tajua tekevänsä tk-toimintaa, Eivät osaa merkitä oikein tilastoihin, Rahoituksen puute, Eivät osaa muuttaa toimintatapojaan vaan luulevat, että tk:ta pitää tehdä kaiken muun lisäksi, Tieto siitä, mitä tk-toiminta on, Korvaa toisenlaisia tekemisen tapoja

Opiskelijat eivät ymmärrä tk:n merkitystä, Eivät osaa aktivoitua asian edistämiseksi, Eivät osaa tarjota uusia, innovatiivisia näkökulmia koulutukseen tai substanssiin

Johto, Toimintakulttuuri ja investoinnit eivät ole yhteneväisiä tavoitteiden ja strategian kanssa, Esim. verkkokokoukset: johdon esimerkki ja laitehankinnat

Tavoite: tk-toiminta on osa jokaisen luonnollista työntekoa

Yhteistyö yritysten kanssa ja aluevaikutus

Innovointia

Kehittävä ote omaan työhön

Soveltavaa tutkimusta

Miten tk-toiminta määritellään?

Toimintasuunnitelma

Tk:n määritelmä pitää olla yksinkertainen ja selkeä ja saatavilla

sisäiset sivut

tiedotuskampanja tietoisuuden lisäämiseksi, yhteiset tiedotteet, nyt puhutaan -palsta, henkilöuutiset, mikä hiton fokustiimi? Irma Kunnarin haastattelu, mitä tk tarkoittaa minun työssäni?, Verkottuen, Hyvinvointi-innovaatiot, Metropolimaaseutu, Muuttuvan työelämän kehittäminen, Ennakoivat oppimisympäristöt, Valmistava teollisuus, erikoisin tk-tapaus, tk for dummies, haastattelupohja, tk-sivut, tk-tiedotuskanavaan rss-syötteet, kiinnostuneille kehotus tilata, taattu ja kiinnostava sisällöntuotanto, tiedotuksen perspektiiviksi HAMKtk, tk-kanava kuuntelemaan sitä, jotta kaikki fokustiimit voivat julkaista siinä sisältöjä, käyttöohje perspektiivien käyttämisestä, tarvitaanko sms:ää?, kt:eiden omat sivut, jokaisesta kt:sta on edustus, joka voi toimia oman kt:nsä piirissä ja keinoilla (yhdyshenkilö), (facebook), perustetaan ryhmä, johon voidaan kutsua myös hamkin ulkopuolisia ihmisiä, tuotekehitys, talkoistus, ulkoinen viestintä, (twitter), #HAMKtk, henkilöstöpäivät, fokustiimit esittäytyvät ständeillä?, kaikilla sama perusviesti (mitä tk-toiminta on) ja sen täsmennys (juuri tällä painopistealueella), omien käytäntöjen esittelyä, tavoite: saada ihmiset ymmärtämään ja innostumaan asiasta, mystiikan riisuminen tk:sta, kilpailu, arvonta, kt:eiden henkilöstökokoukset ja muut omat käytännöt, yhdyshenkilö keräävät ja kertovat oman kt:n käytännöt, muille parhaat jakoon, tk-toiminta vakiokohtana asialistalla henkilöstökokouksissa, sähköposti, johtotiimi->kt-johtajat->kojot->tutkimuspäälliköt->henkilöstö, kilpailu, kuka tekee eniten tk-pisteitä, kuka parantaa suoritustaan eniten, palkinto nimellinen, kunhan asiaan kiinnitetään huomiota, mitkä mittarit, paljonko tk-opintopisteitä ko:ssa, julkaiseminen?, asiakaskontaktit, verkostoituminen, aikataulu, henkilöstöpäivien ständit, Verkottuen, vuoden loppuun kampanja, tiedotuksen aikatauluun vaikuttavat muut tapahtumat ja tk-toiminnan kehittyminen

ulkoiset sivut

Toimintatavat

tehdään itse niin kuin parhaaksi nähdään ja kysellään vain silloin kun on ehdoton pakko, määritelmä tehtävä itse ja hyväksytettävä fokustiimeillä/tk-johdolla

delgoidaan oikeasti ja vastuutetaan asiantuntijat, ripeä eteneminen, suunnitelmien muuttaminen joustavasti, iteroiden

henkilöstö

mikä motivoi ihmistä, vähemmän työtä, paremmat tulokset, maine ja kunnia, rahallinen korvaus