Formes no personals del verb

Project Control, Project Closing, Timeline template

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Formes no personals del verb by Mind Map: Formes no personals del verb

1. Infinitiu

1.1. Tres conjugacions

1.1.1. cant-ar

1.1.2. reb-re, vol-er

1.1.3. dorm-ir

1.2. Quan s'habilita com a NOM pot fer de:

1.2.1. Subjecte

1.2.2. Complement Directe (CD)

1.2.3. Atribut

1.2.4. Complement Circumstancial (CC...)

1.2.5. Complement del Nom (CN)

1.2.6. Complement de l'Adjectiu (CAdj)

1.3. Recorda que no porten dièresi. Hi ha molt poques excepcions.

2. Gerundi

2.1. Finalitzen amb -nt

2.2. Quan s'habilita com a ADVERBI pot fer de:

2.2.1. Complement Circumstancial

2.3. Recorda que no porten dièresi. Hi ha molt poques excepcions.

3. Participi

3.1. Finalitzen amb -t

3.2. Quan s'habilita com a ADJECTIU pot fer de :

3.2.1. Complement del Nom

3.2.2. Atribut

3.3. Recorda que poden portar dièresi.

3.4. Poden tenir diferències de gènere i nombre (masculí/femení i singular/plural).

4. Poden actuar com a verbs o assumir les funcions sintàctiques d'altres paraules (habilitació)