Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Søen by Mind Map: Søen
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Søen

Søen er kendetegnet ved at rumme stillestående vand. Vandet er i langt de fleste søer ferskvand dvs. med et saltindhold under 0,5 promille.

Eutrofiering

Eutrofiering ser man i en næringsrig sø. Det store indhold af næringsstoffer fører til en kraftig opblomstring af planteplankton, hvilket kan skygge for lyset til søens bundregion. I søens overflade vil algerne udføre fotosyntese og producere ilt, mens bundvegetationen ikke vil have lys til rådighed, så de kan ikke udføre fotosyntese og vil uddø. Der dannes derfor ikke ilt ved bunden. De mange alger vil, når de dør, falde til søens bund, hvor mikroorganismer vil nedbryde dem. Nedbrydningen sker ved respirationsprocessen, der kræver ilt. Ved bunden vil der derfor bruges meget ilt, så iltindholdet vil være meget begrænset. Det manglende lys og den lave iltkoncentration vil påvirke artsdiversiteten i søen.

Primærproducenter

Primærproducenterne er de organismer, der selv kan producere organisk stof. I søen er primærproducenterne planteplankton og søens øvrige planter.

Bruttoprimærproduktion

Nettoprimærproduktion

Konsumenter

Konsumenterne er de organismer, der skaffer sig energi ved at optage andre organismer. I søen er fisk eksempler på konsumenter.

Fødekæde

Fødekæder fortæller om, hvordan energien i søen bliver ført videre. Der er to typer af fødekæde: 1. Græsningsfødekæde 2. Nedbryderfødekæde  

Græsningsfødekæde

Nedbryderfødekæde

Økosystem

Et økosystem er et afgrænset naturområde med ensartede forhold. I et økosystem indgår både levende dele og ikke-levende dele. De levende dele kaldes de biotiske dele, mens de ikke-levende dele kaldes de abiotiske dele. Søen er et eksempel på et økosystem.

Fotosyntese

Fotosyntese foregår hos grønne planter og blågrønalger. Processen sker i cellernes grønkorn. Grønkornene kan opfange energien i solens lys og udnytte den til at opbygge glucose. Til processen skal også bruges ilt og vand. Der dannes glucose, og som affaldsprodukt dannes også kuldioxid.   6O2 + 6H2O -> C6H12O6 + 6CO2

Respiration

Alle levende organismer udfører respiration. Her nedbrydes glucose under iltforbrug til kuldioxid og vand, og der frigøres kemisk energi, som kan bruges til cellernes livsprocesser. Processen sker i cellernes mitochondrier.   C6H12O6 + 6O2 -> 6CO2 + 6H2O + energi