Курсова робота (Курсовий проект) — вид самостійної навчально-наукової роботи з елементами дослідж...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Курсова робота (Курсовий проект) — вид самостійної навчально-наукової роботи з елементами дослідження. by Mind Map: Курсова робота (Курсовий проект) — вид самостійної навчально-наукової роботи з елементами дослідження.

1. Приступаючи до курсової роботи, студент повинен: вибрати тему, ознайомитися з нею; знайти та відібрати літературу; з’ясувати об'єкт, предмет; визначити мету та завдання дослідження; скласти робочу картотеку літератури з теми роботи; скласти попередній план роботи та узгодити його з керівником; вивчити та законспектувати літературу; вивчити досвід роботи, провести експеримент чи анкетування; написати текст роботи відповідно до її структури.

2. Тематика курсової роботи зазвичай є частиною наукового пошуку відповідної кафедри факультету.

3. Метою написання курсової роботи є: поглиблення знань студентів з актуальних проблем окремої галузі науки; систематизація отриманих теоретичних знань з певної навчальної дисципліни; розвиток умінь самостійного критичного опрацювання наукових джерел; формування дослідницьких умінь студентів; стимулювання студентів до самостійного наукового пошуку; розвиток уміння аналізувати передовий досвід та узагальнювати власні спостереження; формування вміння практичної реалізації результатів дослідження проблеми в самостійно виконаних розробках.

4. Курсова робота має таку структуру: вступ; розділи теоретичної частини; розділи практичної частини; висновки; додатки; список використаної літератури.

5. Коли накопичено основний матеріал для курсової роботи, відбувається: написання вступу; формування висновків та рекомендацій; оформлення списку використаної літератури та додатків; подання чорнового варіанту роботи науковому керівникові; усунення зауважень, урахування рекомендацій наукового керівника; доопрацювання роботи з урахуванням рекомендацій, остаточне редагування тексту підготовка до захисту.