Antalya Tarihi Sitesi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Antalya Tarihi Sitesi by Mind Map: Antalya Tarihi Sitesi

1. Nizam-ı Cedid

1.1. Antalya Muhasarası

1.2. Asakir-i Mansure

1.3. Kadı Abdurrahman Paşa

1.4. Asakir-i Muntazama-i Şahane

1.5. Evlad-ı Fatihan Askeri

1.6. Hassa-i Şahane Süvarisi

1.7. Levent Çiftliği

1.8. Üsküdar Ocağı

2. Devlet Ricali ve Diğer Şahıslar

2.1. Adana Valisi Mustafa Paşa

2.2. Alaiye Mutasarrıfı Ali Paşa

2.3. Alaiye Mutasarrıfı İçilli Zeynelabidin Paşa

2.4. Alaiye Mutasarrıfı Vezir İbrahim Paşa

2.5. Alemdar Mustafa Paşa

2.6. Ali Şamil Paşa

2.7. Aliş Paşa

2.8. Anadolu Valisi Ahmed Şakir Paşa

2.9. Ankara ve Kangırı Mutasarrıfı Abdurrahman Paşa

2.10. Antalya Muhafızı Yusuf Paşa

2.11. Beyşehri Mutasarrıfı Osman Paşa

2.12. Bozok Sancağı Mutasarrıfı Salih Paşa

2.13. Cezayirli Gazi Hasan Paşa

2.14. Çelebi Efendi

2.15. Darüssade Ağası Amber Ağa

2.16. Divan Efendisi Mehmed Emin Efendi

2.17. Döğer Kazası Muhtari Ali Ağa

2.18. Eğriboz Muhafızı Ebubekir Paşa

2.19. Evkaf Müdürü Murad Efendi

2.20. Gemalmaz Mustafa Ağa

2.21. İçel Muhafızı Mirahor-ı Evvel Hafız Mustafa Ağa

2.22. İdriszade ismail Ağa

2.23. Kadı Abdurrahman Paşa

2.23.1. Kadı Abdurrahman'ın İdam Fermanı

2.23.2. Abdullah Rifat Bey

2.23.3. Abdullah Paşa

2.23.4. Mehmed Sabit Efendi

2.23.5. TevfikBey

2.24. Kapıcıpaşı Abdullah Bey

2.25. Kapıkethüdası Selim Sabit Efendi

2.26. Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa

2.27. Kara Hafız Efendizade es-Seyyid Mehmed Emin Efendi

2.28. Karahisar-ı Sahib Mutasarrıfı Hacı Mehmed Paşa

2.29. Karaman Valisi Hacı Ali Paşa

2.30. Karaman Valisi Abdullah Paşa

2.31. Kaş'lı Hacı Kadri

2.32. Kaş'lı Hacı Ali

2.33. Konya ve Hüdavedigâr Mutasarrıfı Aziz Paşa

2.34. Kızılhisar Mütesellimi Ömer Bey

2.35. Konya Feriki ve Teke ile Hamid Sancakları Muhassılı Necib Paşa

2.36. Kütahya Mütesellimi Hacı Molla

2.37. Mehmed oğlu Bekir

2.38. Mehmed Sadık veled-i Mehmed Yunuz

2.39. Menteşe Mutasarrıfı Hafız Ali Paşa

2.40. Menteşe Mutasarrıfı İbrahim Paşa

2.41. Menteşe Mutasarrıfı Reşid Paşa

2.42. Menteşe Mütesellimi Ömer Ağa

2.43. Mustafa Abdurrahman Efendi

2.44. Münir Bey

2.45. Nasuhoğlu Süleyman Ağa

2.46. Nusuhzade Nusuh Ağa

2.47. Niğde Mutasarrıfı Zeynelabidin Paşa

2.48. Özi Valisi ve Silistre Muhafızı Seyyid Hüseyin Paşa

2.49. Rodos Mtasarrıfı Hasan Bey

2.50. Rumeli Müşiri Zekeriya Paşa

2.51. Sadrazam Hurşid Paşa

2.52. Sarraf Hakil

2.53. Selanik Mutasarrıfı Ebubekir Paşa

2.54. Selanik Mutasarrıfı Selim Sırrı Paşa

2.55. Seyyid Mehmed Emin Efendi

2.56. Serasker Mehmed Said Paşa

2.57. Silahşor-ı Hassa Ali

2.58. Silahşor-ı Hassa İsmail

2.59. Silleli Sakalkazıtanoğlu İlya

2.60. Sultanönü Mutasarrıfı Derviş Paşa

2.61. Süleyman Fikri Erten

2.62. Silistre Valisi Mehmed Paşa

2.63. Tarsus Mütesellimi Habib Bey

2.64. Teke Miralayı Hasan

2.65. Teke Muhassılı Hasan Paşa

2.66. Teke Mutasarrıfı Abdurrahman Paşa

2.67. Teke Mutasarrıfı Ali Namık Paşa

2.68. Teke ve Hamid Mutasarrıfı Mehmed Emin Vahid Paşa

2.69. Tekeli Osman Hasan

2.70. Terkemiş Voyvodası Arif Ağa

2.71. Yusuf Bey

3. Belde, Kale ve Sancaklar

3.1. Alaiye Sancağı

3.2. Antalya Belediyesi

3.2.1. Ömer Lütf,i Efendi

3.3. Antalya Kalesi

3.3.1. Antalya Kalesi'nin Tamir ve İstihkâmı

3.4. Beyrut

3.5. Çirmen Sancağı

3.6. Ebuhur

3.7. Eğriboz Sancağı

3.8. İbradı

3.9. İçel Sancağı

3.10. İstanbul

3.11. İstanos

3.12. Konya

3.13. Mandırlar Köyü

3.14. Medine Mahmudiye Medresesi

3.15. Menteşe Sancağı

3.16. Mısır

3.17. Resmo

3.18. Rodos Kalesi

3.19. Selanik

3.20. Silahbaşlık Kalesi

3.21. Sımandır (Ulucak) Köyü

3.22. Sındırgı

3.23. Şeyhlü

3.24. Yılanbaşlık Kalesi

4. Hanedan ve Sülaleler

4.1. Araplar

4.1.1. Süleyman Efendi

4.1.2. Hacı Ömer Ağa

4.1.3. Hacı Bekir Ağazade Hacı Mehmed Ağa

4.1.4. Ömer Lütfi Efendi

4.2. Çapanoğulları

4.2.1. Cebbarzade Süleyman Bey

4.3. Karaosmanoğulları

4.3.1. Aydın Muhassılı Karaosmanoğlu Hacı Mehmed Ağa

4.3.2. Karaosmanoğlu Yetim Ahmed Ağa

4.4. Katipzadeler

4.4.1. İzmir Voyvodası Katipzade Hacı Mehmed Bey

4.5. Kavalalılar

4.5.1. Kavalalı Mehmed Ali Paşa

4.5.1.1. Kavalalı İbrahim Paşa

4.6. Tekelioğulları

4.6.1. Hacı Osman Ağa

4.6.1.1. Ebubekir Paşa

4.6.1.2. Hacı Mehmed Ağa

4.6.1.2.1. Tekelioğlu İbrahim Bey

4.6.1.2.2. Tekelizade Himmet Ağa

4.6.1.2.3. Atıyye Hanım

4.6.1.2.4. Tekelioğlu Ömer Ağa

4.6.1.2.5. Zübeyde Hanım

4.6.1.2.6. Tekelizade Adile Hanım

4.6.1.2.7. Edakâr Kadın

4.6.1.2.8. Kâmile Hanım

4.6.1.3. Mısırlı Mustafa Ağa

4.6.2. Tekelizâde Bekir Bey

4.6.3. Tekelizâde Yusuf Bey

4.7. Tekelioğlu'nun Hasımları

4.8. Tekelioğlu Maiyeti

4.8.1. Tekelioğlu Elçileri

4.8.1.1. Abdurrahman Efendi

4.8.1.2. Antalya Naibi Seyyid Emin

4.8.1.3. Damgacı Mehmed

4.8.1.4. Delibaşı Mehmed Ağa

4.8.1.5. Hacı Abdullah

4.8.1.6. İbrahim Efendi

4.8.2. Mirahor Süleyman

4.8.3. Kâtip Hüseyin

4.8.4. Sarraf Zanailoğlu

4.9. Tuğayoğulları

4.9.1. Tuğayoğlu Emin Ağa

4.9.2. Tuğayoğlu İbrahim Ağa

4.9.3. Tuğayoğlu Ali Ağa

4.9.4. Tuğayoğlu Mustafa Ağa

4.9.5. Tuğayoğlu Ahmed Tahir Efendi

4.9.6. Tuğayoğlu Mehmed Efendi

4.9.7. Tuğayoğlu Cemal Bey

4.10. Yılanlıoğulları

4.10.1. Yılanlızade Seyyid Ali Ağa

5. Askerî Harekât

5.1. Antalya Kalesi

5.1.1. Antalya Kalesi'nin Tamir ve İstihkâmı

5.2. Bedelli Askerlik

5.3. Donanma

5.3.1. Gemi İnşaatı

5.3.2. İngiliz Donanması

5.3.2.1. Admiral Sir William Sydney Smith

5.4. Silah ve Cephane

5.5. Tayinat

5.5.1. Peksimet

5.5.2. Zahire

5.6. Ulûfe ve Mevâcip

5.7. Seferler

5.7.1. Antalya Muhasarası

5.7.1.1. Huruç Harekâtı

5.7.2. Edirne

5.7.3. Dağlı İsyanı

5.7.3.1. Çorlu

5.7.3.2. Tekirdağ

5.7.4. Dimyat Boğazı

5.7.5. İskenderiye

5.7.6. İsmail Kalesi

5.7.7. Kıbrıs

5.7.8. Mısır ile Harp

5.7.9. Mısır Seferi

5.7.10. Şam

5.7.11. Tuna Nehri

6. Defterler

6.1. Başbakı Kulu Defteri

6.2. Başmuhasebe Defteri

6.3. Başmuhasebe Zimmet Halifeliği Defteri

6.4. Cebe Defteri

6.5. Defterhane-i Amire Defteri

6.6. Evkaf Defteri

6.7. Evkaf Haremeyn Muhasebeciliği Defteri

6.8. Haremeyn Muhasebesi Defteri

6.9. Kale Defteri

6.10. Maliye Nezareti Masarifat Defteri

6.11. Malieyeden Müdevver Defter

6.12. Mühimme Defteri

6.13. Nüfus Defteri

6.14. Piyade Mukabelesi Defteri

6.15. Şeriyye Sicili

6.16. Tapu Tahrir Defteri

6.17. Temettuat Defteri

7. Demokrat Parti

8. Dizdarlar

8.1. Dizdarlık Tevcihi

8.2. Antalya Kalesi Dizdarı Ömer Ağa

8.3. Dizdar Ebubekir Ağa

8.4. Dizdar Hacı Cafer Ağa

8.5. Dizdar İbrahim Ağa

8.6. Dizdar Mehmed Ağa

8.7. Dizdar Mehmed Yunus Ağa

8.8. Dizdar Ömer Ağa

8.9. Dizdar Osman Ağa

8.10. Dizdar Yunus Ağa

8.11. Tekelioğulları

9. Hayır İşleri

9.1. Hamidiye Evkafı

10. İdam Fermanı

10.1. Kadı Abdurrahman'ın İdam Fermanı

10.2. Tekelioğlu'nun İdam Fermanı

11. Kalebendlik

12. Kesilmiş Evrak Parçası

13. Maaş Tahsisi

14. Muhacirler

15. Muhallefat ve Tereke

15.1. Ebubekir Paşa'nın Muhallefatı

15.2. Kadı Abdurrahman'ın Muhallefatı

15.3. Cariyeler

15.4. Hacı Ali Paşa'nın Muhallefatı

15.5. Tekelioğlu Muhallefatı

15.6. Yaldız Altınları

16. Müstahfızlık

17. Rum Patrikhanesi

18. Rumeli Âyânları

18.1. Tirsiniklizade İsmail Ağa

19. Sancak Tevcihi

20. Sened-i İttifak

21. Sırp Meselesi

22. Sürgün

22.1. Hacı Ali Paşa'nın Sürgünü

22.2. Tekelioğlu Sürgünü

22.2.1. Sürgünden Dönüş

23. Tımar

23.1. Bozkır Madeni

23.2. Çeltik-i Enhar ve Tevabii Mukataası

23.3. Hamid Mukataası

23.4. Karahisar Mukataası

23.5. Tarsus Mukataası

23.6. Terkemiş Mukataası

23.7. Yapağı Mukataası

24. Türkmenler

25. Vergi

25.1. Donanma Kalyonları Vergisi

25.2. Darphane

25.3. İmdad-ı Hazariye

25.4. İrad-ı Cedid Hazinesi

25.5. Ordu Hazinesi

25.6. Saray Mutfağı

25.7. Tersane Hazinesi