Spis treści

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Spis treści by Mind Map: Spis treści

1. Zakończenie

2. Bibliografia

3. Rozdział III .Analiza wyników badań własnych

4. Rozdział I.Środowisko rodzinne patologia w świetle literatury.

4.1. 1.1. Pojecie rodziny

4.2. 1.2. Funkcja rodziny

4.3. 1.3. Typy rodzin

4.4. 1.4. Rodzaje stosunków rodzinnych

4.5. 1.5. Rodzaje postaw rodzicielskich

4.6. 1.6. Rola rodziny w przygotowaniu do życia w społeczeństwie

4.7. 1.7. Wpływ rodziny na kształtowanie się osobowości dziecka

4.8. 2. Pojęcie patologii

4.9. 2.1. Klasyfikacja zjawisk patologii społecznej

4.10. 2.2. Patologia rodziny

4.11. 2.3. Patologia rodziny

4.12. 2.4. Wpływ patologii rodziny na osobowość dziecka

4.13. 3. Wzór dorosłego człowieka

5. Rozdział II. Założenia badawcze pracy.

5.1. 2.1. Cel, badań, problemy i hipotezy badawcze

5.2. 2.2.. Metody, techniki i narzędzia badawcze

5.3. 2.3. Organizacja i przebieg badania