System Administrator

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
System Administrator by Mind Map: System Administrator

1. Sử dụng thành thạo các câu lệnh cơ bản trên Linux

1.1. Hiểu về cơ chế quản lý phần mềm trên linux

1.2. Cách cài đặt phần mềm

1.3. Cơ chế startup

1.4. Cài dặt package

1.4.1. repo

1.5. Phân vùng trên linux

1.6. Mở, lưu, xóa file, tìm file, tail, vim, nano, cat, ....

1.7. xem tài nguyên

1.8. Cấu hình mạng

1.9. RPM

1.10. nén, giải nén .. .

1.11. grep, file

2. ssh, scp...

3. Hiểu về cơ chế quản lý người dùng trên linux

4. Cơ chế phân quyền

5. Hiểu về một số giao thức

5.1. SSH

5.2. FTP

5.3. SFTP

5.4. SMTP

5.5. HTTP

5.6. Untitled

5.7. ...

6. Cài đặt và cấu hình dịch vụ

6.1. Web server

6.1.1. LAMP

6.1.2. Nginx

6.1.3. Subtopic 3

6.2. Mysql / Maria db

6.3. Mail server

6.4. DNS server

6.5. Mod in Apache

6.5.1. proxy

6.5.2. dos

6.5.3. waf

6.5.4. Subtopic 4

6.6. FTP server

6.7. python, parl

6.8. HTTPS

7. IP tables, tcpdump

8. Cơ chế quản lý log trên server

9. Viết shell đơn giản