Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

กฟกฟกฟ by Mind Map: กฟกฟกฟ
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

กฟกฟกฟ

กกUnsupported file type

ก๊าซไนตรัสมีปริมาณเพิ่มขึ้นเนื่องจากอุตสาหกรรมที่ใช้กรดไนตริก

อุตสาหกรรมผลิตเส้นใยไนลอน

อุตสาหกรรมเคมีและพลาสติกบางชนิด

ก๊าซจำพวก คาร์บอนไดออกไซด์ หรือ มีเทน จะกักเก็บความร้อนบางส่วนไว้ในในโลก ไม่ให้สะท้อนกลับสู่บรรยากาศทั้งหมด

มีแหล่งกำเนิดจากโรงงานอุตสาหกรรม และอุปกรณ์เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน

ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ

สารประกอบคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFC)

มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศถึง 98%

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีปริมาณเพิ่มขึ้น

การเผาไหม้เชื้อเพลิง โรงงานอุตสาหกรรม

การเผาป่าเพื่อใช้พื้นที่สำหรับอยู่อาศัยและการทำปศุสัตว์

ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากธารน้ำแข็งที่กำลังละลาย และอุณหภูมิทั่วโลกที่กำลังสูงขึ้นจากการขยายตัวทางความร้อนของน้ำในมหาสมุทร

ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือ ภาวะ ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change)

เิดินขบวนรณรงค์ ตามสถานที่สำคัญต่างๆ

สวนจตุจักร

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

วงเวียนใหญ่

สยาม-ราชเทวี

สวนลุม

โอโซน (O3)

เป็นก๊าซที่มีคุณสมบัติความเป็นก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด

ก๊าซโอโซนเกิดขึ้นจากการเผาไหม้มวลชีวภาพและการสันดาปของเครื่องยนต์

หมอกควันซึ่งเกิดจากการจราจรและโรงงาน

เผยแพร่ข่าวสาร

สื่อสิ่งพิมพ์

โปสเตอร์

แผ่นพับ

สื่อกระจายเสียงและภาพ

สปอตโฆษณาทาง โทรทัศน์ และวิทยุ

ไอน้ำ (H2O)

มีอยู่ในอากาศประมาณ 0–4%

ไอน้ำเกิดขึ้นโดยฝีมือมนุษย์ 2 วิธี คือ, จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงหรือก๊าซธรรมชาติ, จากการหายใจและคายน้ำของสัตว์และพืชในการทำเกษตรกรรม

ปรับอุณหภูมิห้องของคุณ

สาเหตุ

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2)

ก๊าซมีเทน (CH4)

ก๊าซไนตรัสออกไแซด์ (NO), ก๊าซมีเทนมีปริมาณเพิ่มขึ้น, การทำนาข้าว ปศุสัตว์, การเผาไหม้มวลชีวภาพ การเผาไหม้เชื้อเพลิงประเภทถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ

ก๊าซไนตรัสออกไแซด์ (NO)

ก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยออกมามหาศาลจากชั้นดินเยือกแข็ง และป่าที่กำลังตาย

ผลกระทบ

มีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะเกิดสภาพอากาศรุนแรง เช่น คลื่นความร้อน ความแห้งแล้ง และ น้ำท่วม

สัตว์สายพันธุ์ต่างๆ เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มากขึ้น

กระแสน้ำอุ่นในมหาสมุทรแอตแลนติกที่ไหลช้าลง เปลี่ยนทิศทาง หรือ หยุดไหล

ความหมาย

วิธีแก้ไข/ลด

เปลี่ยนหลอดไฟ

ขับรถให้น้อยลง

รีไซเคิลให้มากขึ้น

เช็คลมยาง

ใช้น้ำร้อนให้น้อยลง

หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์เยอะ

ปลูกต้นไม้

ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้

การรณรงค์

จัดกิจกรรมพิเศษ

งานเสวนา เรื่อง ภาวะโลกร้อน

จัดโครงการประกวดวาดภาพ หัวข้อ ลดภาวะโลกร้อน

จัดประกวดแต่งคำขวัญ รณรงค์ลดโลกร้อน