Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Psychologia rozwojowa - FAZY ROZWOJU CZŁOWIEKA by Mind Map: Psychologia rozwojowa - FAZY ROZWOJU CZŁOWIEKA
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Psychologia rozwojowa - FAZY ROZWOJU CZŁOWIEKA

PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA- zajmuje się tym jak przebiegają różne zmiany rozwojowe w ciągu naszego życia, jaki mają wpływ na nasze zachowanie, jaki mają wpływ na funkcjonowanie organizmu w określonym okresie życia

Ogólne fazy rozwoju

ROZWÓJ- to ciąg zmian jakie zachodzą w ludzkim organizmie; zachodzą one w ciągu całego życia

1.faza rozwoju progresywnego

Obejmuje okres od narodzin do 20/25 r. ż.; zmiany rozwojowe to gł. zmiany biologiczne, fizjologiczne-wzrastanie komórek i doskonalenie procesów fizycznych i psychicznych; organizm się rozrasta(jesteśmy coraz wyżsi i ciężsi); psychicznie człowiek zaczyna funkcjonować coraz lepiej, poprawiają się funkcje psychiczne, rozwijają się spostrzeżenia, myślenie, mowa; w pierwszych latach tej fazy tempo rozwoju jest b. szybkie, potem coraz wolniejsze, W fazie rozwoju progresywnego wyróżniamy 6 mniejszych okresów rozwoju: 1. okres niemowlęcy(0-1 r. ż) 2. okres poniemowlęcy(2-3 r. ż.) 3. okres przedszkolny(4-6 r. ż.) 4. młodszy wiek szkolny(7-11/12 r. ż) 5. okres dorastania i dojrzewania(12-17/18 r. ż.) 6. okres młodzieńczy(18-20/25 r. ż.)

2.faza optymalnego rozwoju

Obejmuje okres od 20/25 lat do 55/60 r. ż.; w tym okresie nie ma z reguły większych zmian; osiągamy pewien określony dla każdego pułap rozwoju; jeśli zmienia się zachowanie czy też zdobywamy nowe sprawności, to dzieje się to dzięki nauce i procesowi uzyskiwania doświadczeń

3.faza regresu(starzenia się)

Obejmuje okres od 60/65 lat do końca życia; w fazie tej kierunek zmian jest odwrotnie proporcjonalny w stosunku do I fazy(fazy rozwoju progresywnego); tempo zmian jest początkowo wolne a potem coraz szybsze

Stadia rozwoju inteligencji

INTELIGENCJA- umiejętność przystosowania się do nowych sytuacji, w których jesteśmy po raz pierwszy; inteligencja jest przystosowawczym mechanizmem, jest motorem do uzyskania równowagi między organizmem człowieka a sytuacją

I. Inteligencja sensomotoryczno- motoryczna (pierwsze 2 lata życia)

Dzieci orientują się w rzeczywistości, poznają cechy, różnice, zależności pomiędzy przedmiotami, z którymi mają do czynienia na podstawie spostrzegania i manipulacji tymi przedmiotami; powstają początki pojęć przestrzeni, czasu, przyczyny, celu

II. Inteligencja przedoperacyjna (3-6 lat)

Czynności symboliczne oparte o słowo; przy pomocy języka dzieci porozumiewają się z otoczeniem; uświadamiają sobie takie cechy jak :wielkość, umiejętność oceny(ładny/brzydki)

III. Operacje konkretne (6/7-11 lat)

Pojawia się pojęcie ilości(2-to mało, 100-to dużo), klasy(meble: krzesło, stół, płci: kobieta, mężczyzna)

IV. Operacje formalne (11-15 lat)

Myślenie abstrakcyjne, logiczne, słowne(myślenie osób dorosłych)

Fazy rozwoju umysłowego

MYŚLENIE- dzięki myśleniu każdy z nas uświadamia sobie relacje, różnice, związki, zależności jakie zachodzą między przedmiotami i zjawiskami, jakie mają miejsce w środowisku, w którym człowiek funkcjonuje

I.Myślenie senso - motoryczne (prymitywna forma myślenia charakterystyczna dla zwierząt i małych dzieci)

II. Myślenie konkretno - wyobrażeniowe (od 3 r. ż)

III. Myślenie słowno - logiczne (symboliczne)