Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Psychologia rozwojowa - FAZY ROZWOJU CZŁOWIEKA by Mind Map: Psychologia rozwojowa - FAZY ROZWOJU CZŁOWIEKA
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Psychologia rozwojowa - FAZY ROZWOJU CZŁOWIEKA

PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA- zajmuje się tym jak przebiegają różne zmiany rozwojowe w ciągu naszego życia, jaki mają wpływ na nasze zachowanie, jaki mają wpływ na funkcjonowanie organizmu w określonym okresie życia

Ogólne fazy rozwoju

ROZWÓJ- to ciąg zmian jakie zachodzą w ludzkim organizmie; zachodzą one w ciągu całego życia

1.faza rozwoju progresywnego

Obejmuje okres od narodzin do 20/25 r. ż.; zmiany rozwojowe to gł. zmiany biologiczne, fizjologiczne-wzrastanie komórek i doskonalenie procesów fizycznych i psychicznych; organizm się rozrasta(jesteśmy coraz wyżsi i ciężsi); psychicznie człowiek zaczyna funkcjonować coraz lepiej, poprawiają się funkcje psychiczne, rozwijają się spostrzeżenia, myślenie, mowa; w pierwszych latach tej fazy tempo rozwoju jest b. szybkie, potem coraz wolniejsze, W fazie rozwoju progresywnego wyróżniamy 6 mniejszych okresów rozwoju: 1. okres niemowlęcy(0-1 r. ż) 2. okres poniemowlęcy(2-3 r. ż.) 3. okres przedszkolny(4-6 r. ż.) 4. młodszy wiek szkolny(7-11/12 r. ż) 5. okres dorastania i dojrzewania(12-17/18 r. ż.) 6. okres młodzieńczy(18-20/25 r. ż.)

2.faza optymalnego rozwoju

Obejmuje okres od 20/25 lat do 55/60 r. ż.; w tym okresie nie ma z reguły większych zmian; osiągamy pewien określony dla każdego pułap rozwoju; jeśli zmienia się zachowanie czy też zdobywamy nowe sprawności, to dzieje się to dzięki nauce i procesowi uzyskiwania doświadczeń

3.faza regresu(starzenia się)

Obejmuje okres od 60/65 lat do końca życia; w fazie tej kierunek zmian jest odwrotnie proporcjonalny w stosunku do I fazy(fazy rozwoju progresywnego); tempo zmian jest początkowo wolne a potem coraz szybsze

Stadia rozwoju inteligencji

INTELIGENCJA- umiejętność przystosowania się do nowych sytuacji, w których jesteśmy po raz pierwszy; inteligencja jest przystosowawczym mechanizmem, jest motorem do uzyskania równowagi między organizmem człowieka a sytuacją

I. Inteligencja sensomotoryczno- motoryczna (pierwsze 2 lata życia)

Dzieci orientują się w rzeczywistości, poznają cechy, różnice, zależności pomiędzy przedmiotami, z którymi mają do czynienia na podstawie spostrzegania i manipulacji tymi przedmiotami; powstają początki pojęć przestrzeni, czasu, przyczyny, celu

II. Inteligencja przedoperacyjna (3-6 lat)

Czynności symboliczne oparte o słowo; przy pomocy języka dzieci porozumiewają się z otoczeniem; uświadamiają sobie takie cechy jak :wielkość, umiejętność oceny(ładny/brzydki)

III. Operacje konkretne (6/7-11 lat)

Pojawia się pojęcie ilości(2-to mało, 100-to dużo), klasy(meble: krzesło, stół, płci: kobieta, mężczyzna)

IV. Operacje formalne (11-15 lat)

Myślenie abstrakcyjne, logiczne, słowne(myślenie osób dorosłych)

Fazy rozwoju umysłowego

MYŚLENIE- dzięki myśleniu każdy z nas uświadamia sobie relacje, różnice, związki, zależności jakie zachodzą między przedmiotami i zjawiskami, jakie mają miejsce w środowisku, w którym człowiek funkcjonuje

I.Myślenie senso - motoryczne (prymitywna forma myślenia charakterystyczna dla zwierząt i małych dzieci)

II. Myślenie konkretno - wyobrażeniowe (od 3 r. ż)

III. Myślenie słowno - logiczne (symboliczne)