Psychologia rozwojowa - FAZY ROZWOJU CZŁOWIEKA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Psychologia rozwojowa - FAZY ROZWOJU CZŁOWIEKA by Mind Map: Psychologia rozwojowa - FAZY ROZWOJU CZŁOWIEKA

1. Ogólne fazy rozwoju

1.1. 1.faza rozwoju progresywnego

1.1.1. Obejmuje okres od narodzin do 20/25 r. ż.; zmiany rozwojowe to gł. zmiany biologiczne, fizjologiczne-wzrastanie komórek i doskonalenie procesów fizycznych i psychicznych; organizm się rozrasta(jesteśmy coraz wyżsi i ciężsi); psychicznie człowiek zaczyna funkcjonować coraz lepiej, poprawiają się funkcje psychiczne, rozwijają się spostrzeżenia, myślenie, mowa; w pierwszych latach tej fazy tempo rozwoju jest b. szybkie, potem coraz wolniejsze

1.1.1.1. W fazie rozwoju progresywnego wyróżniamy 6 mniejszych okresów rozwoju: 1. okres niemowlęcy(0-1 r. ż) 2. okres poniemowlęcy(2-3 r. ż.) 3. okres przedszkolny(4-6 r. ż.) 4. młodszy wiek szkolny(7-11/12 r. ż) 5. okres dorastania i dojrzewania(12-17/18 r. ż.) 6. okres młodzieńczy(18-20/25 r. ż.)

1.2. 2.faza optymalnego rozwoju

1.2.1. Obejmuje okres od 20/25 lat do 55/60 r. ż.; w tym okresie nie ma z reguły większych zmian; osiągamy pewien określony dla każdego pułap rozwoju; jeśli zmienia się zachowanie czy też zdobywamy nowe sprawności, to dzieje się to dzięki nauce i procesowi uzyskiwania doświadczeń

1.3. 3.faza regresu(starzenia się)

1.3.1. Obejmuje okres od 60/65 lat do końca życia; w fazie tej kierunek zmian jest odwrotnie proporcjonalny w stosunku do I fazy(fazy rozwoju progresywnego); tempo zmian jest początkowo wolne a potem coraz szybsze

2. Stadia rozwoju inteligencji

2.1. I. Inteligencja sensomotoryczno- motoryczna (pierwsze 2 lata życia)

2.1.1. Dzieci orientują się w rzeczywistości, poznają cechy, różnice, zależności pomiędzy przedmiotami, z którymi mają do czynienia na podstawie spostrzegania i manipulacji tymi przedmiotami; powstają początki pojęć przestrzeni, czasu, przyczyny, celu

2.2. II. Inteligencja przedoperacyjna (3-6 lat)

2.2.1. Czynności symboliczne oparte o słowo; przy pomocy języka dzieci porozumiewają się z otoczeniem; uświadamiają sobie takie cechy jak :wielkość, umiejętność oceny(ładny/brzydki)

2.3. III. Operacje konkretne (6/7-11 lat)

2.3.1. Pojawia się pojęcie ilości(2-to mało, 100-to dużo), klasy(meble: krzesło, stół, płci: kobieta, mężczyzna)

2.4. IV. Operacje formalne (11-15 lat)

2.4.1. Myślenie abstrakcyjne, logiczne, słowne(myślenie osób dorosłych)

3. Fazy rozwoju umysłowego

3.1. I.Myślenie senso - motoryczne (prymitywna forma myślenia charakterystyczna dla zwierząt i małych dzieci)

3.2. II. Myślenie konkretno - wyobrażeniowe (od 3 r. ż)

3.3. III. Myślenie słowno - logiczne (symboliczne)