Organisaatiokulttuurit

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Organisaatiokulttuurit by Mind Map: Organisaatiokulttuurit

1. Ristiriitojen esiintyminen - tilastotietoa

1.1. Työntekijöiden välisiä ristiriitoja on kokenut

1.1.1. 56 % työntekijöistä

1.1.2. 69 % alemmista toimihenkilöistä

1.1.3. 72 % ylemmistä toimihenkilöistä

1.2. Ongelmallisiksi tai huonoiksi koki

1.2.1. työtovereiden välit: 15 % vastaajista

1.2.2. Esimiehen ja alaisten välit 15 % vastaajista

1.3. Kuntayhteisöistä

1.3.1. kriisiyhtiöiksi osoittautui 9 %

1.3.2. melko paljon konflikteja sisältäviä yhteisöjä 42 %

1.3.3. vain vähän konflikteja sisältäviä 37 %

1.3.4. ei lainkaan konflikteja sisältäviä 12 %

2. Keskinäisen luottamuksen rakentaminen

2.1. Kompetenssiluottamus

2.1.1. Luottamus kyvykkyyteen =

2.1.2. Anna tunnustusta ihmisten taidoille ja kyvyille

2.1.3. Ota ihmiset mukaan ja osallistuta heidät

2.1.4. Auta ihmisiä oppimaan taitoja

2.2. Kontrahtiluottamus

2.2.1. Luottamus rehellisyyteen =

2.2.2. Hallitse odotuksiasi

2.2.3. Määrittele rajoja

2.2.4. Delegoi sopivasti

2.2.5. Edistä molempia osapuolia palvelevia tarkoituksia

2.2.6. Pidä sopimukset

2.2.7. Ole johdonmukainen

2.3. Kommunikaatioluottamus

2.3.1. Luotettava asioiden ilmaiseminen =

2.3.2. Anna tietoa toisillekin

2.3.3. Puhu totta

2.3.4. Myönnä virheet

2.3.5. Anna ja ota vastaan rakentavaa palautetta

2.3.6. Älä puhu selän takana

2.3.7. Ole avoin; vältä hölösuisuutta

2.3.8. Puhu hyvässä tarkoituksessa

2.4. = Esimiehen luottamuskapasiteetti

2.4.1. kompetenssiluottamus +

2.4.2. kontrahtiluottamus +

2.4.3. kommunikaatioluottamus +

2.5. Katso myös "Työyhteisön riippuvuuden julistus"

3. Työyhteisön 8 hyvinvoinnin elementtiä

3.1. / Ben Furman

3.1.1. +

3.1.1.1. Onnistuminen

3.1.1.2. Hauskuus

3.1.1.3. Arvostus

3.1.1.4. Huolenpito

3.1.2. -

3.1.2.1. Vastoinkäymiset

3.1.2.2. Ongelmat

3.1.2.3. Kritiikki

3.1.2.4. Loukkaukset

4. Perinteisiä organisaatiotyyppejä

4.1. Funktionaalinen ja burokraattinen

4.2. Laatujohtamista käyttävä

4.3. Prosessijohtamista käyttävä

5. Yhteistyö ja ristiriidat organisaatioissa

6. Työyhteisön toimivuuden osa-alueet

6.1. A. Tiedonkulku

6.2. B. Pelisäännöt

6.3. C. Johtaminen

6.4. D. Ongelmien käsittelytaidot

6.5. E. Kokousten toimivuus

6.6. F. Töiden kuormitusrakenne

6.7. G. Työnsuunnittelu

6.8. H. Tavoitteiden selkeys

6.9. I. Perustehtävän toteutuminen

6.10. J. Suhteet muihin yksiköihin

6.11. K. Työstä saatu palaute

6.12. Pohdinta

6.12.1. Mielipiteet

6.12.1.1. NearPod

6.12.2. 1. Mieti, mikä toimii parhaiten ja huonoimmin työyhteisössäsi

6.12.3. 2. Vaihda ajatuksia pienryhmässäsi

6.12.4. 3. Kerro keskeiset huomiot pienryhmäsi keskustelusta

6.13. Lähde? (Kosti ...)

7. Yhteisöllisyys

7.1. Mikä on yhteisöllisyyttä?

7.1.1. "Meillä" on jotakin yhteistä

7.1.2. Tunnemme yhteenkuuluvaisuutta

7.1.3. Sama työ ja työllä sama tavoite

7.1.4. Riittävän samankaltainen tahtotila (arvot, ihanteet)

7.1.5. "Me" tarkoittaa omaa yksikköä

7.1.6. Opetamme samoja opiskelijoita

7.1.7. Hyväksymme toisemme tasavertaisiksi jäseniksi

7.1.8. Yhdessä tekemistä: ilman toisia minunkaan tekemisillä ei ole merkitystä

7.2. Mikä sitä edistää?

7.2.1. Johdon tahtotila

7.2.2. Henkilöstön tahtotila

7.2.3. Ulkoinen uhka lähentää

7.3. Mikä sitä hajottaa?

7.3.1. Sisäinen kilpailu

7.3.2. Henkilökohtaiset kaunat

7.3.3. Ks. Yhteistyö ja ristiriidat organisaatiossa"

8. Ongelmakierteen katkaisu

9. Sisäinen yrittäjyys

10. Esityksen etenemisrakenne

10.1. Yleistä ja positiivista

10.2. Ongelmia ja kriisejä

10.3. Ratkaisupolkuja