วิชาคอมพิวเตอร์ ม.1

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
วิชาคอมพิวเตอร์ ม.1 by Mind Map: วิชาคอมพิวเตอร์ ม.1

1. เทคโนโลยีสารสนเทศกับชีวิตประจำวัน

1.1. กำเนิดเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.2. ประวัติโดยย่อของเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.3. เทคโนโลยีสารสนเทศกับชีวิตประจำวัน

2. ข้อมูลและสารสนเทศ

2.1. จากข้อมูลมาเป็นสารสนเทศ

2.2. จากสารสนเทศมาเป็นความรู้

2.3. ความรู้ช่วยในการตัดสินใจ

3. คอมพิวเตอร์กับการประมวลผลข้อมูล

3.1. คอมพิวเตอร์คืออะไร

3.2. การนับเลข

3.3. เลขฐานสองกับระบบดิจิทัล

3.4. การแบ่งประเภทของคอมพิวเตอร์

3.5. องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

3.6. ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์และการนำไปใช้งาน

3.7. ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์และการนำไปใช้งาน

3.8. คอมพิวเตอร์คืออะไร

4. เครือข่ายคอมพิวเตอร์

4.1. การสื่อสารและเครือข่ายสื่อสาร

4.2. เครือข่ายคอมพิวเตอร์

4.3. ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

5. สื่อสารสนเทศแบบต่าง ๆ

5.1. ห้องสมุดแหล่งความรู้

5.2. Digital Library ห้องสมุดเครือข่ายคอมพิวเตอร์

5.3. แหล่งข้อมูลของประเทศไทยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์

6. ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่ใช้สร้างสรรค์งาน

6.1. ความหมายของซอฟต์แวร์

6.2. ประเภทของซอฟต์แวร์

7. การตกแต่งภาพด้วย PhotoShop

7.1. ส่วนประกอบของโปรแกรม

7.2. การใช้เครื่องมืออย่างง่าย

7.3. การตัดต่อภาพอย่างง่าย