Formació i Orientació Laboral (FOL)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Formació i Orientació Laboral (FOL) by Mind Map: Formació i Orientació Laboral (FOL)

1. Cicles Formatius

1.1. Grau Mitjà

1.1.1. Requísits d'accés

1.1.1.1. Disposar del títol de l'ESO

1.1.1.2. Títol de tècnic/a auxiliar

1.1.1.3. Superar el segon curs per a l'accés al CFGM

1.1.1.4. Haver superat el 2n curs de BUP

1.1.1.5. Haver superat les PAU > 25 anys

1.1.2. A què dóna accés?

1.1.2.1. Batxillerat

1.1.2.2. CFGS (superant la prova prèvia)

1.1.2.3. Món Laboral

1.2. Grau Superior

1.2.1. Requísits d'accés

1.2.1.1. Títol de batxillerat

1.2.1.2. Títol de tècnic superior o especialista

1.2.1.3. Haver superat el COU

1.2.1.4. Haver superat el curs per accedir al CFGS

1.2.1.5. Qualsevol titulació universitària

1.2.1.6. Haver superat les PAU > 25 anys

1.2.2. A què dón accés?

1.2.2.1. Món Laboral

1.2.2.2. Universitat

1.3. Relació entre la LOGSE i la LOE

1.3.1. Característiques

1.3.1.1. La implementació de la LOE comença el 2010

1.3.1.2. Agrupació dels aleshores 150 cicles en 26 famílies

1.3.1.3. Número total d'hores: 2000

1.3.1.4. Incorporació obligatòria de l'anglès en tots els cicles

1.3.1.5. L'emprenedoria esdevé més rellevant

1.3.1.6. Canvis estructurals i en la metedologia d'avaluació

1.3.1.7. En la LOGSE s'utilitzaven mòduls i en la LOE es passen a utilitzar unitats formatives (UF)

1.4. On s'hi troben continguts FOL?

1.4.1. Mòdul professional FOL

1.4.1.1. Diferències entre la LOGSE i la LOE

1.4.1.1.1. Es passes d'impartir 66 hores sota la legislació LOGSE a 99 amb la LOE

1.4.1.1.2. En la LOGSE hi havia presents de forma diferenciada continguts de FOL, RAT, RET i AGE.

1.4.1.1.3. En la LOE hi ha presents, de forma transversal, continguts FOL i EIE

1.4.1.2. Estructura de l'assignatura

1.4.1.2.1. UF 1: Incorporació al treball (66 hores)

1.4.1.2.2. UF 2: Prevenció de riscos laborals (33 hores)

2. Educació Secundària Obligatòria (ESO

2.1. Assignatura d'emprenedoria

2.1.1. Contingut molt similar al que s'imparteix en l'assignatura de FOL dels diferents Cicles Formatius.

2.1.2. S'ofereix com a assigantura optativa entre 1r d'ESO i 3r d'ESO.

3. Formació Professional Bàsica (FPB)

3.1. De què es tracta?

3.1.1. Alumnes que no disposen del títol de l'ESO però estan interessats en dirigir-se cap a la FP.

3.2. On s'hi troben continguts FOL?

3.2.1. Mòdul professional de l'entorn laboral. (99 hores i transversal en tots els cicles).

3.2.1.1. Unitat formativa 1: Incorporació al Món del Treball I

3.2.1.2. Unitat formativa 2: Incorporació al Món del Treball II

3.2.1.3. Unitat formativa 3: Prevenció de riscos

3.3. Requísits d'accés

3.3.1. Tenir entre 15 i 17 anys

3.3.2. Haver cursat, com a mínim, 3r d'ESO

3.3.3. Comptar amb el consentiment de l'equip escolar i dels pares o tutors legals

3.4. A què dóna accés?

3.4.1. Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM)

3.4.2. Títol de l'ESO (superant una prova prèvia)

4. Batxillerat

4.1. On hi ha continguts de FOL?

4.1.1. S'hi trobaran continguts FOL en les assignatures d'Economia i d'Economia d'Empresa. Ambues impartides en la especialitat d'Humanitats i de Ciències Socials.

4.1.2. En l'assignatura optativa d'Estada a l'Empresa. Durada d'entre 70 i 140 hores.

4.2. Requisits d'accés

4.2.1. Títol de l'ESO

4.2.2. Tècnic d'un CFGM o tècnic superior en un CFGS.

4.3. A què dona accés?

4.3.1. Universitat (si es superen les PAU)

4.3.2. Cicles Formatius de Grau Superior

4.3.3. Ensenyaments artístics superiors

4.3.4. Ensenyaments esportius superiors

4.3.5. Cicles d'arts plàstiques i disseny de grau superior

4.3.6. Món Laboral

5. Programes de Formació i Inserció (PFI)

5.1. On s'hi troben conitnguts FOL?

5.1.1. Formació bàsica en prevenció de riscos laborals (35 hores).

5.1.2. Mòdul de formació laboral: Incorporació al Món Laboral (45 hores)

5.1.2.1. UF1: Entorn econòmic i professional (20 hores)

5.1.2.2. UF2: Projecte formatiu i professional (15 hores)

5.1.2.3. UF3: Incorporació al treball (10 hores)

5.2. Requísits d'Accés

5.2.1. Tenir, en l'any d'inici, entre 16 i 21 anys.

5.2.2. No disposar del títol de l'ESO

5.2.3. Estar desocupat

5.3. Agreements

5.3.1. Employee

5.3.2. Employee

6. Convalidacions

6.1. Del mòdul professional FOL i EIE

6.1.1. UF1 FOL: Crèdit de FOL de títol LOGSE

6.1.2. UF2 FOL: Certificat nivell bàsic en prevenció de riscos

6.1.3. EIE: Crèdit AGE del títol LOGSE del mateix nivell

6.2. Entre FOL i EIE

6.2.1. FOL de GM LOE: FOL i EIE de GS LOE

6.2.2. EIE de GM LOE: EIE de GS LOE

6.3. El certificat bàsic en prevenció de riscos laborals equivaldrà a la formació establerta en el mòdul professional FOL

6.4. Amb batxillerat

6.4.1. Els crèdits FOL dels CFGM i CFGS sota la modalitat LOGSE

6.4.2. La UF1 sota la modalitat LOE

6.5. Estudis Universitaris

6.5.1. L'estudiant haurà d'haver cursat un mínim de 30 ECTS i podrà convalidar la UF1 i el mòdul d'Empresa i Emprenedoria.