Краткотрайни Активи

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Краткотрайни Активи by Mind Map: Краткотрайни Активи

1. ВИДОВЕ ЗАПАСИ

1.1. Според наличието на взаимна колучествена връзка и обособеност между тях

1.1.1. Свързани – за коли (5000 коли, 5000 акумулатора, 20 000 гуми

1.1.2. Несвързани – не се търси количество (кабел – 4,30м/4,40м)

1.2. По предназначение

1.2.1. Текущ запас – ежедневни текущи производствени потребности (производство 20 принтера на ден – 20 тонера). Има 3 вида текущи запаси: Максимален Нулев запас Среден запас

1.3. Гаранционен запас Да осигурява производство, ако поредната доставка се забави (за държавата това е държавният резерв).

1.4. Подготвителен запас Образува се и се поддържа там, където е необходимо суровините и материалите да са подготвени предварително.

1.5. Сезонен запас Образува се когато има сезонно натрупване на суровини и бавен производителен процес (консерви, туршии, компоти

2. ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗИРАЩИ ОБРЪЩАЕМОСТТА

2.1. Времето за обороти на КА

2.1.1. - средна аритметична стойност на КА, която се определя за година Оборот – последователна смяна на формата на КА от даден вид до следващият еднакъв вид. (от ПС1 до ПС2)

2.2. Коефициент на обръщаемост – Брой обороти за 1 година

2.3. Коефициент за закрепване на КА

2.4. Среден срок за събиране на вземанията

2.5. Рентабилност

3. СТРУКТУРА

3.1. Изразява се чрез относителният дял на отделни елементи към цалата КА структура.

4. СЪСТАВ

4.1. Краткотрайни материални активи

4.1.1. Материални Запаси (МЗ):

4.1.1.1. • Суровини – продукти, получени от добивни процеси. • Материали – продукти, получени от преработка на суровини. • Основни материали – за придаване на основни функции/свойства. • Спомагателни материали – за придаване на неосновни функции. • Полуфабрикати – резистори, кондензатори, транзистори, възли и др. • Горива и смазки • Консумативи (малоценни предмети) • Амбалажни средства за еднократна употреба и др.

4.1.2. Незавършено производство

4.1.2.1. Продукция, на която не са изпълнени всички операции от технологичният процес (под форма на детайли, възли, незавършени крайни системи – напр. корабостроителница).

4.1.3. Готова продукция

4.1.3.1. Извършени са всички операции за ден (напр. пекарница). Готовата продукция може да се пренесе директно като парични средства или като стока

4.1.4. Стока

4.2. Краткосрочни вземания

4.2.1. • От свързани предприятия. • По търговски кредити. • От клиенти и доставчици. • Съдебни (?) и присъдени(!) вземания. • Данъци за възстановяване (БП влага в бюджетът на страната).

4.3. Краткосрочни финансови активи

4.3.1. • Изкупени обратно сопсвени дългови ценни книжа (акции, облигации). • Краткотрайни акции и др. ценни книжа. • Финансови активи в свързани предприятия. • Благородни метали и скъпоценни камъни – те се характеризират с висока ликвидност (лесно и бързо се обръщат в парични средства).

4.4. Парични средства (ПС)

4.4.1. • Налични Парични средства – в съответната валута. • ПС по банкови сметки – в съответната валута. • Блокирани ПС – за финансова ревизия, при продан на БП. • Еквиваленти на ПС – равностойни на ПС (ваучери...)

4.5. Разходи за бъдещи периоди

4.5.1. Разходи в настоящият момент, но усвояване на приходи за бъдещи периоди.