Klassikerarbetet

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Klassikerarbetet by Mind Map: Klassikerarbetet

1. Lista på det som ska göras

1.1. Välja bok och författare

1.2. Låna bok

1.3. Läsa bok

1.3.1. Föra anteckningar

1.4. Söka och samla fakta om boken

1.5. Söka och samla fakta om författaren

1.6. Skriva sakprosatext

1.6.1. Använd mallen jag mailat

1.7. Få respons och bearbeta texten

1.8. Skicka in texten till Urkund

1.8.1. [email protected]

2. Vad är en klassiker?

2.1. En klassiker är något (t.ex. en bok) som uppskattats av flera generationer

2.2. Exempel på klassiker från olika områden

2.2.1. 88:an (glass)

2.2.2. Monopol (spel)

2.2.3. Jeans (kläder)

2.2.4. Beethovens 5:a (musik)

2.2.5. Romeo och Julia (teater)

2.3. Lista på klassiker till detta arbete

3. Dokument

3.1. Klassikerlista

3.2. Mall för sakprosatexten

3.3. Hur man skriver källförteckning

3.4. Exempel på referatmarkör, källhänvisning och källförteckning

3.5. Lärandematris för klassikerarbetet

3.6. Elevexempel lägsta E-nivå

3.7. Elevexempel C-nivå

3.8. Elevexempel A-nivå

4. Skrivregler

4.1. Stavning

4.1.1. Ta hjälp av rättstavningsprogram på datorn.

4.1.2. Låt en talsyntes läsa upp din text. Då upptäcker du en del av stavfelen.

4.2. Styckeindelning

4.2.1. När du börjar skriva om något nytt (t.ex. tid, ämne, person) ska du inleda ett nytt stycke. Det finns ingen regel för hur långt ett stycke ska vara.

4.2.2. Du markerar det nya stycket med blankrad eller indrag.

4.2.2.1. Blankrad

4.2.2.1.1. Du hoppar över en rad.

4.2.2.2. Indrag

4.2.2.2.1. Du avslutar ett stycke efter punkt och inleder det nya stycket en bit in på nästa rad.

4.2.3. Länk till en bra sida om styckeindelning.

4.3. Skiljetecken

4.3.1. punkt [.]

4.3.2. frågetecken [?]

4.3.3. utropstecken [!]

4.3.4. kolon [:]

4.3.5. semikolon [;]

4.3.6. kommatecken [,]

4.3.7. tankstreck [–]

4.3.8. parentes [( )]

4.4. Stor bokstav

4.4.1. Inleder meningar

4.4.2. Efter stort skiljetecken

4.4.2.1. punkt [.]

4.4.2.2. frågetecken [?]

4.4.2.3. utropstecken [!]

4.4.3. Vid egennamn

4.4.3.1. förnamn

4.4.3.2. efternamn

4.4.3.3. namn på städer och andra geografiska platser

4.4.3.4. företagsnamn

4.4.3.5. boktitlar, filmtitlar och liknande

4.4.3.6. namn på husdjur

4.4.4. Rubriker inleds med stor bokstav, men avslutas utan skiljetecken

4.5. Meningsbyggnad

4.5.1. Sambandsmarkörer

4.5.1.1. För att hjälpa läsaren att hänga med i en sakprosatext är det viktigt att använda ord och fraser som visar hur saker och ting hänger samman. Dessa ord kallas sambandsmarkörer.

4.5.1.2. Exempel 1 på sambandsmarkörer

4.5.1.3. Exempel 2 på sambandsmarkörer

4.5.2. Varierad meningslängd

4.5.2.1. Ibland kräver en förklaring en ganska lång mening med sambandsmarkörer. Ibland behövs bara en kort mening för att påstå något. Använd lagom långa meningar för det du vill säga. Bygg inte ihop flera olika påståenden till långa meningar, men dela inte heller upp en sammanhängande beskrivning eller förklaring till flera meningar.

4.5.3. Varierad ordföljd

4.5.3.1. Försök att variera ordningen som satsdelarna kommer i en mening. Om alla meningar börjar med subjektet, kommer texten upplevas som enkel och tråkig.

4.5.3.2. Exempel på varierad ordföljd

4.6. Disposition

4.6.1. Disposition betyder i vilken ordning du presenterar texten. I detta arbete har du stor hjälp av sakprosatextmallen. Men under varje rubrik - i själva texten - kan du också ha en bättre eller sämre disposition.

4.6.2. Metatext

4.6.2.1. Text som förklarar vilken ordning innehållet kommer att presenteras i texten.

4.6.2.2. "Jag kommer att börja med att ta upp några exempel från boken och koppla ihop dem med hur samhället såg ut på den tiden. Sedan kommer jag ta upp exempel på händelser och samhällsfrågor som påverkade August Strindbergs innehåll i sina böcker." är ett exempel på metatext som förklarar en viss disposition.

4.6.3. Röd tråd

4.6.3.1. Se till att du skriver sammanhängande om en sak innan du övergår till att skriva om något annat. Det ska finnas en logisk ordning i det du skriver, t.ex. kronologi (att skriva i tidsföljd), analogier (likheter och skillnader) eller att gå från det allmänna till detaljerna.

4.7. Ordval

4.7.1. Använd hela ditt ordförråd

4.7.2. Utöka ditt ordförråd genom att lära dig nya ord som du stöter på i källor och använd dem i din egen text i rätt sammanhang.

4.7.3. Många ord har synonymer. Tjata inte ut vissa ord i din text, utan använd då synonymer till ordet.