Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з ...

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з інклюзивною формою навчання by Mind Map: Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з інклюзивною формою навчання

1. Професійне співробітництво психолога та логопеда

1.1. оцінювання рівня психічного та мовленнєвого розвитку дитини та узгодження отриманих результатів

1.2. участь у складанні та реалізації індивідуальної програми розвитку дітей з ООП (рекомендації, консультації педагогам у здійсненні навчально-виховного процесу)

1.3. планування та проведення спільних індивідуальних та групових занять

1.4. проведення консультацій з питань психологічних аспектів розвитку, навчання і виховання дітей, специфіки логопедичної роботи з дітьми з ООП для педагогів і батьків

1.5. розробка програм психологічної освіти педагогів навчального закладу з елементами логопедичної роботи

2. Професійне співробітництво вчителя та асистента вчителя

2.1. Обов'язки вчителя

2.1.1. Складати плани уроків та проводити уроки

2.1.2. Контролювати навчання учнів та допомагати їм

2.1.3. Надавати матеріали асистентові вчителя

2.2. Напрями діяльності асистента вчителя

2.2.1. Ситематичне вивчення можливостей і потреб дитини, оцінювання динаміки її розвитку

2.2.1.1. перебуваючи значний час поряд з учнем, має можливість постійно спостерігати та аналізувати його діяльність у навчальному та позакласному середовищі. Доцільна фіксація таких даних, ведення щоденника спостережень з метою репрезентації результатів на засіданні консультаційно-педагогічної групи, під час планування уроків та додаткових занять з учителем тощо

2.2.2. Педагогічно-корекційний супровід дитини з ООП

2.2.2.1. перебуває поряд з учнем під час уроків, позакласних заходів, супроводжує його на додаткові та розвивальні заняття, спостерігає в процесі такого заняття (за потреби) тощо

2.2.3. Співпраця асистента вчителя та вчителя

2.2.3.1. разом працюють над плануванням навчальних занять, обговорюють необхідні адаптації/модифікації

2.2.4. Співпраця асистента вчителя з батьками

2.2.4.1. надає інформацію про дитину, постійно спілкується з батьками, залучає їх до роботи та реалізації індивідуальної програми розвитку

3. Професійне співробітництво психолога з вчителем та асистентом вчителя

3.1. Участь у розробці індивідуальної Програми розвитку дитини

3.1.1. оцінювання рівня психофізичного розвитку дитини в межах своєї компетенції

3.1.2. надання до Програми узагальненої інформації про результати вивчення дитини (особливостей її психічного розвитку) на основі її діагностичного обстеження

3.1.3. надання до Програми рекомендацій стосовно врахування індивідуальних особливостей дитини у навчально-виховному процесі та взаємодії зі шкільним оточенням

3.2. Консультування педагогів

3.2.1. консультування вчителя та асистента вчителя щодо врахування індивідуальних особливостей психічного розвитку дитини в процесі організації навчально-виховної роботи в групі/класі

3.3. Формування психологічної готовності педагогів навчального закладу до роботи з дітьми з ООП

3.3.1. розробка і реалізація програм (проведення тренінгових занять, лекторії, семінарів, консиліумів, виступів тощо) з формування психологічної готовності учасників навчально-виховного процесу до роботи з дітьми з психофізичними порушеннями, спрямованої на подолання упередженого ставлення до дітей з ООП, руйнування міфів і стереотипів, стигматизації та дискримінації, уникнення використання медичної термінології

4. Професійне співробітництво корекційного педагога з вчителем та асистентом вчителя

4.1. Участь у розробці індивідуальної Програми розвитку дитини

4.1.1. оцінювання рівня психофізичного розвитку дитини в межах своєї компетенції

4.1.2. надання до Програми узагальненої інформації про результати вивчення рівня мовленнєвого і пізнавального розвитку дитини, структури порушеного розвитку (ступеня вираженості вторинних і третинних відхилень у розвиткові дитини)

4.1.3. надання до Програми рекомендацій стосовно врахування індивідуальних особливостей дитини, рівня її мовленнєвого розвитку у навчально-виховному процесі

4.1.4. безпосередня участь у розробці та внесенні змін до Програми розвитку дитини

4.2. Консультування педагогів

4.2.1. консультування вчителя та асистента вчителя щодо врахування індивідуальних особливостей психічного і мовленнєвого розвитку дитини, її вторинних і третинних відхилень у процесі організації навчально-виховної роботи в групі/класі

4.2.2. консультування вчителя та асистента вчителя щодо необхідних адаптацій і модифікацій змісту навчання, навчальних підходів (використання навчальних завдань різного рівня складності, збільшення часу на виконання, зміна темпу заняття, чергування видів діяльності) та дидактичних матеріалів

5. Професійне співробітництво соціального педагога з вчителем та асистентом вчителя

5.1. Участь у розробці індивідуальної Програми розвитку дитини

5.1.1. оцінювання рівня психофізичного розвитку дитини в межах своєї компетенції

5.1.2. надання до Програми узагальненої інформації про результати вивчення дитини

5.1.3. надання до Програми рекомендацій стосовно врахування індивідуальних особливостей дитини у навчально-виховному процесі

5.2. Консультування педагогів

5.2.1. щодо технологій актуалізації особистісного потенціалу розвитку дитини

5.2.2. щодо особливостей розвитку, спілкування, професійної орієнтації, соціальної адаптації дитини з психофізичними порушеннями

5.2.3. щодо подолання проблем спілкування та соціальної адаптації, використання резервів,я кі можна використовувати у корекційно-розвивальній роботі

5.3. Інформування вчителя та асистента вчителя

5.3.1. про соціально-психологічний клімат в колективі та статус дитини в групі

5.3.2. про зміст соціального паспорту дитини з метою організації ефективного соціально-педагогічного супроводу дитини

6. Професійне співробітництво психолого-медико-педагогічних консультацій з навчальними закладами з інклюзивною формою навчання

6.1. Підготовка до витягу з протоколу засідання ПМПК з рекомендаціями

6.1.1. до переліку документів, що супроводжують дитину під час її зарахування до навчального закладу, входять витяг з рекомендаціями, які мають суттєве значення індивідуальних освітніх потреб дитини

6.2. Складання індивідуальної програми

6.2.1. за результатами рекомендацій ПМПК та комплексного оцінювання, проведеного в навчальному закладі, фахівці закладу складають індивідуальний навчальний план, де визначають необхідні адаптації для успішного розвитку та навчання дитини

6.3. Проведення обстеження дітей

6.3.1. обстеження дітей може здійснюватись фахівцями ПМПК безпосередньо в навчальному закладі, але лише за згоди та присутності батьків (осіб, які їх замінюють)

6.4. Участь у роботі консультаційно-педагогічної групи

6.4.1. до складу консультаційно-педагогічної за потреби входять фахівці ПМПК, які відвідують засідання, надають консультації, беруть участь у прийнятті рішень

6.4.2. рекомендації ПМПК, де зазначено, якої допомоги потребує дитина та на яку програму варто орієнтуватись під час складання індивідуальної програми розвитку, розглядаються та враховуються членами команди закладу

6.5. Надання консультативно-методичної допомоги

6.5.1. батькам (особам, що їх замінюють), керівникам навчальних закладів, педагогам, практичним психологам, медичним, соціальним працівникам, громадськості з питань виховання, навчання та соціально-трудової реабілітації (підготовки) дітей з психофізичними порушеннями, запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання дітей дошкільного і шкільного віку

6.6. Консультативний супровід функціонування спеціальних класів у загальноосвітніх навчальних закладах