Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з інклюзивною формою навчання by Mind Map: Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з інклюзивною формою навчання

1. Співпрацю фахівців у закладі з інклюзивною формою навчання варто розглядати як інструмент досягнення кінцевої мети – забезпечення навчальних досягнень та соціалізації дитини з особливими потребами відповідно до її індивідуальних можливостей

1.1. Взаємовідвідування занять

1.2. проведення спільних спостережень

1.3. обговорення технологій навчання, успіхів дитини значною мірою сприяють вирішенню завдань, які стоять перед командою фахівців

2. Співробітництво вчителя та асистента вчителя

2.1. обговорювати та прогнозувати очікувані результати

2.2. обговорювати окремі методи, технології навчання та його результати

2.3. вносити необхідні зміни (адаптації, модифікації, доповнення) до планів уроків

2.4. асистент вчителя – член команди фахівців і батьків, який виконує важливу роль в освіті та соціалізації учнів з особливими потребами, забезпечуючи особистісно орієнтоване спрямування навчально-виховного процесу.

3. Співробітництво психолога і логопеда

3.1. оцінювання рівня психічного та мовленнєвого розвитку дитини та узгодження отриманих результатів

3.2. участь у складанні та реалізації індивідуальної програми розвитку дітей з ООП (рекомендації, консультації педагогам у здійсненні навчально-виховного процесу)

3.3. планування та проведення спільних індивідуальних та групових занять

3.4. проведення консультацій з питань психологічних аспектів розвитку, навчання і виховання дітей, специфіки логопедичної роботи з дітьми з ООП для педагогів і батьків

3.5. розробка програм психологічної освіти педагогів навчального закладу з елементами логопедичної роботи

4. Співробітництво психолого з вчителем та асистентом вчителя

4.1. оцінювання рівня психічного розвитку дитини в межах своєї компетенції

4.2. надання до Програми узагадьненої інформації про результати проведеного вивчення дитини(особливостей її психічного розвитку) на основі її діагностичного обстеження

4.3. надання до Програми рекомендацій стосовно врахування індивідуальних особливостей дитини у навчально-виховному процесі тавзаємодії зі шкільним оточенням

4.4. консультування вчителя та асистента вчителя щодо індивідуальних психічних особливостей розвитку дитини

4.5. розробка і реалізація програм (проведення тренінгових заннять, семінарів, лекторіїв, виступів тощо) з формування психологічної готовності працівників до роботи з дітьми з особливими потребами

5. співробітництво корекційного педагога з вчителем та асистентом вчителя

5.1. оцінювання рівня психічного розвитку дитини в межах своєї компетенції

5.2. надання до Програми узагальненої інформації про результати вивчення рівня мовленнєвого та пізнавального розвитку дитини, порушення структури розвитку

5.3. надання до Програми рекомендацій стосовно врахування індивідуальних особливостей дитини, рівня її мовленнєвого розвитку у навчально-виховному процесі

5.4. безпосередня участь у розробці та внесенні змін до Програми розвитку дитини

5.5. консультування вчителя та асистента вчителя щодо індивідуальних психічних особливостей пізнавального та мовленнєвогорозвитку дитини

5.6. консультування вчителя та асистента вчителя щодо необхідних адаптацій та модифікацій змісту навчання

6. співробітництво соціального педагога з вчителем та асистентом вчителя

6.1. оцінювання рівня психічного розвитку дитини в межах своєї компетенції

6.2. надання до Програми узагальненої інформації про результати проведенного вивчення дитини

6.3. надання до Програми рекомендацій стосовно врахування індивідуальних особливостей дитини у навчально-виховному процесі

6.4. консультування педагогів щодо технологій актуалізації особистісного потенціалу дитини

6.5. консультування щодо особливостей розвитку, спілкування, професійної орієнтації та соціальної адаптації дітей

6.6. консультування щодо подолання труднощів спілкування дитини

6.7. консультування щодо використання резервів, які можна використати в корекційно-розвивальній роботі

7. Професійне співробітництво передбачає взаємодію представників однієї або різних професій, які виконують комплекс взаємопов’язаних, технологічно схожих або відмінних робіт

7.1. При цьому діяльність кожного учасника підпорядкована загальній меті та пов’язана з діяльністю інших учасників, що вносить суттєві зміни (специфіку) в перебіг його індивідуальної діяльності, а значить, переводить її на якісно інший рівень.