Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з інклюзивною формою навчання by Mind Map: Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з інклюзивною формою навчання

1. Професійне співробітництво психолога з вчителем та асистентом вчителя

1.1. Участь у розробці індивідуальної Програми розвитку дитини

1.1.1. Оцінювання рівня психофізичного розвитку дитини в межах своєї компетенції Надання до Програми узагальненої інформації про результати вивчення дитини (особливостей її психічного розвитку) на основі її діагностичного обстеження Надання до Програми рекомендацій стосовно врахування індивідуальних особливостей дитини у навчально-виховному процесі та взаємодії зі шкільним оточенням

1.2. Консультування педагогів

1.2.1. консультування вчителя та асистента вчителя щодо врахування індивідуальних особливостей психічного розвитку дитини в процесі організації навчально-виховноїроботи в групі/класі

1.3. Формування психологічної готовності педагогів навчального закладу до роботи з дітьми з ООП

1.3.1. розробка і реалізація програм (проведення тренінгових занять, лекторії, семінарів, консиліумів, виступів тощо) з формування психологічної готовності учасників навчально-виховного процесу до роботи з дітьми з психофізичними порушеннями, спрямованої на подолання упередженого ставлення до дітей з ООП, руйнування мітермінологіїфів і стереотипів, стигматизації та дискримінації, уникнення використання медичної

2. Професійне співробітництво психолога та логопеда

2.1. Розробка програм психологічної освіти педагогів навчального закладу з елементами логопедичної роботи

2.2. Оцінювання рівня психічного та мовленнєвого розвитку дитини та узгодження отриманих результатів

2.3. Участь у складанні та реалізації індивідуальної програми розвитку дітей з ООП (рекомендації, консультації педагогам у здійсненні навчально-виховного процесу)

2.4. Планування та проведення спільних індивідуальних та групових занять

2.5. Проведення консультацій з питань психологічних аспектів розвитку, навчання і виховання дітей, специфіки логопедичної роботи з дітьми з ООП для педагогів і батьків

3. Професійне співробітництво вчителя і асистента вчителя

3.1. Обов’язки асистента учителя

3.1.1. Докладніше пояснювати елементи уроку тим учням, у яких виникають труднощі; Контролювати виконання вправ на закріплення; Контролювати процес, вести записи, надавати інформацію учителеві

3.2. Обов’язки учителя

3.2.1. Складати плани уроків та проводити уроки; Контролювати навчання учнів та допомагати їм; Надавати матеріали асистентові вчителя

3.3. Спільні дії

3.3.1. Обговорювати та прогнозувати очікувані результати; Обговорювати окремі методи, технології навчання та його результати; Вносити необхідні зміни (адаптації, модифікації, доповнення) до планів уроків

4. Професійне співробітництво соціального педагога з вчителем та асистентом вчителя

4.1. Участь у розробці індивідуальної Програми розвитку дитини

4.1.1. Оцінювання рівня психофізичного розвитку дитини в межах своєї компетенції Надання до Програми узагальненої інформації про результати проведеного вивчення дитини Надання до Програми рекомендацій стосовно врахування індивідуальних особливостей дитини у навчально-виховному процесі

4.2. Консультування педагогів

4.2.1. Щодо технологій актуалізації особистісного потенціалу розвитку дитини Щодо особливостей розвитку, спілкування, професійної орієнтації, соціальної адаптації дитини з психофізичними порушеннями Щодо подолання труднощів спілкування та соціальної адаптації Щодо подолання труднощів спілкування та соціальної адаптації, використання резервів, які можна використати у корекційно-розвивальній роботі.

4.3. Інформування вчителя та асистента вчителя

4.3.1. Про соціально-психологічний конфлікт в колективі та статус дитини в групі Про зміст соціального паспорту дитини з метою організації ефективного соціально-педагогічного супроводу дитини

5. Професійне співробітництво корекційного педагога з вчителем та асистентом вчителя

5.1. Участь у розробці індивідуальної Програми розвитку дитини

5.1.1. Оцінювання рівня психофізичного розвитку дитини в межах своєї компетенції ; надання до Програми узагальненої інформації про результати вивчення рівня мовленнєвого і пізнавального розвитку дитини, структури порушеного розвитку (ступеня вираженості вторинних і третинних відхилень у розвиткові дитини); надання до Програми рекомендацій стосовно врахування індивідуальних особливостей дитини, рівня її мовленнєвого розвитку у навчально-виховному процесі; безпосередня участь у розробці та внесенні змін до Програми розвитку дитини

5.2. Консультування педагогів

5.2.1. Консультування вчителя та асистента вчителя щодо врахування індивідуальних особливостей психічного і мовленнєвого розвитку дитини, її вторинних і третинних відхилень у процесі організації навчально-виховної роботи в групі чи класі; Консультування вчителя та асистента вчителя щодо необхідних адаптацій і модифікацій змісту навчання, навчальних підходів (використання навчальних завдань різного рівня складності, збільшення часу на виконання, зміна темпу заняття, чергування видів діяльності) та дидактичних матеріалів.

6. Професійне співробітництво психолого-медико-педагогічних консультацій з навчальними закладами з інклюзивною формою навчання

6.1. Підготовка до витягу з протоколу засідання ПМПК з рекомендаціями

6.1.1. До переліку документів, що супроводжують дитину під час її зарахування до навчального закладу, входять витяг з рекомендаціями, які мають суттєве значення індивідуальних освітніх потреб дитини

6.2. Складання індивідуальної програми

6.2.1. За результатами рекомендацій ПМПК та комплексного оцінювання, проведеного в навчальному закладі, фахівці закладу складають індивідуальний навчальний план, де визначають необхідні адаптації для успішного розвитку та навчання дитини

6.3. Проведення обстеження дітей

6.3.1. Обстеження дітей може здійснюватись фахівцями ПМПК безпосередньо в навчальному закладі, але лише за згоди та присутності батьків (осіб, які їх замінюють)

6.4. Участь у роботі консультаційно-педагогічної групи

6.4.1. До складу консультаційно-педагогічної за потреби входять фахівці ПМПК, які відвідують засідання, надають консультації, беруть участь у прийнятті рішень ; рекомендації ПМПК, де зазначено, якої допомоги потребує дитина та на яку програму варто орієнтуватись під час складання індивідуальної програми розвитку, розглядаються та враховуються членами команди закладу

6.5. Надання консультативно-методичної допомоги

6.5.1. Батькам (особам, що їх замінюють), керівникам навчальних закладів, педагогам, практичним психологам, медичним, соціальним працівникам, громадськості з питань виховання, навчання та соціально-трудової реабілітації (підготовки) дітей з психофізичними порушеннями, запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання дітей дошкільного і шкільного віку

6.6. Консультативний супровід функціонування спеціальних класів у загальноосвітніх навчальних закладах