HISTÒRIA I TEORIA DEL DESENVOLUPAMENT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
HISTÒRIA I TEORIA DEL DESENVOLUPAMENT by Mind Map: HISTÒRIA I TEORIA DEL DESENVOLUPAMENT

1. L'aproximació biològica al desenvolupament segons Piaget

1.1. epistemologia genètica

1.2. concepció biològica del desenvolupment

1.2.1. "El comportament és el conjunt d'accions i eleccions sobre el medi que serveixen per a organitzar els intercanvis a nivell òptim."

1.3. L'activitat psíquica intel·ligent es desplega per mitjà de l'acció.

2. L'enfocament sociogenètic del desenvolupament Vygotsky

2.1. no és la biologia sinó la cultura

2.2. mediació semiòtica

2.2.1. instruments i signes

3. Enfocament sistèmic del desenvolupament Bertalanfyy

3.1. nen com a sistema obert i autopoiètic

3.1.1. autopoiesi: autoorganització

3.2. El desenvolupament d'un sistema és la successió dels seus canvia d'estat en el transcórrer del temps.

3.3. Els canvis en un sistema es produeixen per la interacció entre el seu estat i una pertorbació que li arriba des de fora.

3.4. La xarxa progressiva d'acoblament que teixeix un organisme dins la seva trajectòria de desenvolupament és el que es coneix com el seu NÍNXOL ECOLÒGIC.

4. L'aproximació ecològica al desenvolupament Bronfenbrenner

4.1. El desenolupament del nen està situat en instàncies o institucions (família, escola, grup d'amics...) --ÀMBITS, cada àmbit és un MICROSISTEMA.

4.2. MESOSISTEMA conjunt de microsistemes i a les relacions que s'estableixen entre si.

4.3. Transició ecològica: canvi en les activitats, relacions i rols de les persones que implica cada àmbit.

4.4. EXOSISTEMA: àmbits inaccessibles per el nen, però amb influència en el seu desenvolupament. (feina dels pares, televisió...)

4.5. MACROSISTEMA: institucions socials a gran escala (polítiques, religioses, professionals...) que influeixen en la legislació i en l'organització de vida dels ciutadans.

5. CONCEPCIÓ ACTUAL: EPIGÈNESI

5.1. EPIGÈNESI: Procés temporal en el qual apareixen noves estructures i funcions diverses que constitueixen l'organisme biològicament i psicològicament.

5.2. La TEORIA DE SISTEMES DINÀMICS (TSD) fa un replantejament radical de les teories anteriors:

5.2.1. L'organisme és un sistema les parts del qual estan organitzades jeràrquicament (subsistemes genètic, cel·lular, nerviós, muscular...)

5.2.2. En l'organisme tenen tanta importància les seves parts com la relació entre aquestes, relació que es porta a terme mitjançant bucles.

5.2.3. Mitjançant aquests bucles, la relació està en contínua variació (dinàmica) però el sistema perviu organitzat (autoregulació/autopoiesi)

5.2.4. Les parts del sistema realitzen les seves activitats formant coalicions.