บทที่ 4 คำสั่งควบคุมในPHP

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
บทที่ 4 คำสั่งควบคุมในPHP by Mind Map: บทที่ 4 คำสั่งควบคุมในPHP

1. Flow Control

1.1. Flow Control (การควบคุมการทำงานในภาษา PHP) – ในการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง จะมี รูปแบบในการแก้ปัญหาหรือรูปแบบการเขียนโปรแกรม 3 ลักษณะ

1.2. Flow Control (การควบคุมการทำงานในภาษา PHP) – มีคำสั่ง 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

1.2.1. คำสั่งให้เลือกทำ (Selection Statement) - if ... else - switch

1.2.2. คำสั่งวนทำซ้ำ/วนลูป (Repetition Statement) - while - do ... while - for

2. การสร้างเงื่อนไข

2.1. การเปรียบเทียบตัวเลขสำหรับสร้างเงื่อนไข มีตัวดำเนินการดังนี้

2.1.1. == เท่ากับ

2.1.2. > มากกว่า

2.1.3. >= มากกว่าหรือเท่ากับ

2.1.4. < น้อยกว่า

2.1.5. <= น้อยกว่าหรือเท่ากับ

2.1.6. != ไม่เท่ากับ

2.2. ตัวอย่าง

2.2.1. ($x == -1) || ($x==1) ถ้า $x มีค่าเท่ากับ -1 หรือ 1 จะได้เงื่อนไขเป็นจริง นอกเหนือจากนั้นเป็นเท็จ

2.2.2. ($x < 10) && ($x >1) ถ้า $x มีค่าน้อยกว่า 10 และ มากกว่า 1 ก็จะได้เงื่อนไขที่เป็นจริง นอกเหนือจากนั้นเป็นเท็จ

2.2.3. $x!=0 ถ้า $x ไม่เท่ากับศูนย์ก็ได้เงื่อนไขเป็นจริง นอกเหนือจากนั้นเป็นเท็จ การใช้|| และ && มีลักษณะการทำงานเหมือนในภาษาจาวา

3. การคำนวณเลขคณิตในระดับบิต

3.1. การคำนวณแบบบิตที่ใช้ในภาษาจาวา ก็ใช้ได้กับภาษา PHP ตามตารางข้างล่างนี้

3.1.1. $x & $y AND

3.1.2. $x | $y OR

3.1.3. $x ^ $y XOR

3.1.4. ~ $x NOT

3.1.5. $x << $y SHIFT LEFT

3.1.6. $x >> $y SHIFT RIGHT

4. คำสั่ง if

4.1. เป็นคำสั่งที่ใช้ในการทดสอบเงื่อนไข และเลือกปฏิบัติตามเงื่อนไข

4.1.1. การทำงาน

4.1.1.1. ถ้าเงื่อนไขจริงจะปฏิบัติตามค าสั่งที่อยู่ในบล็อค { } แล้วทำคำสั่งลำดับถัดไป แต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จจะ ข้ามไปทำคำสั่งลำดับถัดไป

4.1.1.2. ตัวอย่างคำสั่ง if

4.1.1.2.1. line 1:<?php line 2: $n = 5; line 3: if ($n == 5) line 4: echo “N == $n <BR>” ; line 5: ?>

5. คำสั่ง if-else

5.1. เป็นคำสั่งที่ใช้ในการทดสอบเงื่อนไขโดยจะเลือกปฏิบัติการ อย่างหนึ่งถ้าผลการทดสอบเงื่อนไขเป็นจริง และทำอีกอย่างหนึ่งถ้าการทดสอบให้ค่าเป็นเท็จ

5.1.1. การทำงาน

5.1.1.1. ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงก็จะ ทำในบล็อค 1 แล้ว ทำคำสั่งลำดับถัดไป แต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จจะทำในบล็อคที่ 2 แล้วทำคำสั่งถัดไป

5.1.1.2. ตัวอย่างคำสั่ง if ... else

5.1.1.2.1. line 1: <?php line 2: $n = 5 ; line 3: if ($n = 5) line 4: { line 5: echo “ n = $n <BR>” ; line 6: } line 7: else line 8: { line 9: echo “ n is not five . <BR>” ; line 10: } line 11: ?>

6. การทำขั้นตอนซ้ำหรือวนลูป

6.1. การวนลูปหรือสร้างลูปเพื่อทำงานซ้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในภาษา PHP ก็ จะใช้โครงสร้างเหมือนภาษาจาวา ดังต่อไปนี้

6.1.1. - while - do..while - for