چارت پرسنلي هتل تارا

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
چارت پرسنلي هتل تارا by Mind Map: چارت پرسنلي هتل تارا

1. مديريت ارشد

1.1. جانشين مديريت ارشد

1.1.1. مدير داخلی سطح ۱

1.1.1.1. مدیر داخلی سطح ۲

1.1.1.1.1. مجموعه آبي و سرگرمي

1.1.1.1.2. سرپرست كاست كنترل و اموال

1.1.1.1.3. سرپرست انبار و سردخانه

1.1.1.1.4. سرپرست لاندري

1.1.1.1.5. سرپرست خريد و ترابري

1.1.1.1.6. سرپرست كافي شاپ

1.1.1.1.7. سرپرست تاسيسات

1.1.1.1.8. مدير خانه داري

1.1.1.1.9. سرپرست رستوران

1.1.1.1.10. رانندگان تشريفات

1.1.1.1.11. سر آشپز

1.1.1.1.12. سرپرست فرانت افيس

1.1.1.1.13. واحد فلورمني

1.1.2. مسئول مونيتورينگ

1.1.2.1. نیروی حراست

1.1.3. مدير دفتر

1.1.3.1. مديريت تشريفات و بازاریابی

1.1.3.2. سرپرست رزرواسيون

1.1.3.2.1. اپراتور رزرواسیون

1.1.3.3. ناظر خريد

1.1.3.4. مسئول تحقیق و توسعه

1.1.3.5. مسئول It

1.1.3.6. سرپرست پرسنلي

1.1.3.6.1. مسئول پرسنلی

1.1.3.6.2. مسئول گزینش

1.1.3.7. مسئول حسابرسی

1.1.3.7.1. ناظر مالي

1.2. سرپرست حراست

2. تعیین سطح حقوق چارت

2.1. قانون کار

2.1.1. سرپرستان

2.1.1.1. حرفه ای

2.1.1.1.1. حق فنی ( در اختیار جانشین )

2.1.1.2. نیمه حرفه ای

2.1.1.2.1. ویژه واحد

2.1.1.3. آماتور

2.1.2. اداری

2.1.2.1. حرفه ای

2.1.2.1.1. ویژه واحد

2.1.2.1.2. حق فنی ( در اختیار سرپرست )

2.1.2.2. نیمه حرفه ای

2.1.2.2.1. ویژه واحد

2.1.2.3. ویژه واحد

2.1.2.4. آماتور

2.1.3. سوپروایزرها

2.1.3.1. حرفه ای

2.1.3.1.1. ویژه واحد

2.1.3.1.2. حق فنی ( در اختیار سرپرست )

2.1.3.2. نیمه حرفه ای

2.1.3.2.1. ویژه واحد

2.1.3.3. آماتور

2.1.4. خدماتی

2.1.4.1. حرفه ای

2.1.4.1.1. ویژه واحد

2.1.4.1.2. حق فنی ( در اختیار سرپرست )

2.1.4.2. نیمه حرفه ای

2.1.4.2.1. ویژه واحد

2.1.4.3. آماتور

2.2. توافقی