ตัวอย่างคำถามของกลุ่มและบุคคล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ตัวอย่างคำถามของกลุ่มและบุคคล by Mind Map: ตัวอย่างคำถามของกลุ่มและบุคคล

1. ประโยชน์ของการคิดเชิงระบบ

2. การคิดให้ครบองค์ประกอบ ของระบบให้ครบทุก 4 ด้าน

3. 2 ลักษณะการคิด หรือการคิดขั้นกลาง/ระดับกลาง เป็นการคิดที่มีลักษณะการคิด

4. 7. Ethical Thinking ความคิดในเชิงจริยธรรม คุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เทคนิคการคิดอย่างเป็นระบบ การคิดอย่างเป็นระบบ

5. แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. 1. Lateral Thinking การคิดแบบแตกแขนง เป็นการคิดนอกกรอบ เป็นความคิด นอกกรอบ

6.1. เป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝังให้พนักงานมีความคิดลักษณะนี้ เพื่อทำให้องค์กรแข็งแรง

7. สามารถแก้ปัญหา ตัดสินใจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8. เพื่อให้มองเห็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับระบบภายในองค์กร

9. 4. คิดในภาพรวมทั้งระบบ (System Thinking)

9.1. 3. คิดให้ครบจนจบเรื่อง (Integrated Thinking)

10. การคิดอย่างเป็นระบบทางอ้อม คือ การคิดอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยพื้นฐานแห่งการคิด

10.1. เช่น การวิเคราะห์ การอุปมาอุปมัย การคิดสังเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การประเมินค่า ฯลฯ

11. จำแนกออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) การคิดเพื่อเข้าใจหน่วยระบบ 2) การคิดเพื่อวิเคราะห์ การอุปมาอุปมัย 3) การคิดเพื่อออกแบบ และก่อตั้งหน่วยระบบ

12. 1. คิดให้ลึกเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)

13. 3 กระบวนการคิดหรือการคิดระดับสูง คือ มีขั้นตอนในการคิดซับซ้อนและต้องอาศัย ทักษะความคิด

14. 2. คิดให้กว้างอย่างสร้างสรรค์ (Creative Thinking)

15. 1 ทักษะความคิด หรือทักษะการคิดพื้นฐาน ที่มีขั้นตอน การคิดไม่ซับซ้อน

16. การคิดอย่างเป็นระบบโดยตรง คือการมุ่งกระทำโดยตรง มีเป้าหมายกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

17. ประสานงานร่วมกับบุคคลอื่นให้เป็นไปตามกระบวนการ และระบบการบริหารงานภายใน

18. ช่วยให้เกิดความคิดเพื่อพัฒนาองค์กรในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

19. การคิดอย่างมีระบบ System Thinking หมายถึง วิธีการคิดอย่างมีระบบ มีเหตุมีผล ทาให้ผลของการคิด หรือผลของการแก้ปัญหาที่ได้นั้นมีความถูกต้อง แม่นยา และรวดเร็ว

20. รูปแบบการคิดอย่างมีระบบวิธีต่างๆ

20.1. 2. Vertical Thinking เป็นความคิดในแนวตรง เกิดขึ้นโดยตรงจากข่าวสารที่เป็นทางการ และใช้ในการหาคาตอบที่น่าสนใจ

20.2. 4. Creative Thinking การคิดสร้างสรรค์ในเชิงบวก เป็นความคิดประยุกต์ จาก ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ

20.3. 5. Critical Thinking เป็นกระบวนการทางจิตสานึกเพื่อวิเคราะห์

20.3.1. 3. Logical Thinking การคิดอย่างมีตรรกะ เป็นพื้นฐานแห่งแนวคิด การปฏิบัติ ที่เน้นความ เป็นเหตุเป็นผลอย่างต่อเนื่อง

20.3.2. นักบริหารควรที่จะเป็นนักคิดในแนวทางนี้ให้มาก

20.4. 6. Positive Thinking การมองสิ่งต่างๆอย่างเข้าใจ ยอมรับได้ในด้านลบ มองปัญหา ความทุกข์ ความไม่ราบรื่นเป็นเรื่องธรรมดา

20.4.1. เหตุการณ์บางอย่าง เราไม่สามารถเลือกได้ว่าจะให้เกิดหรือไม่ให้เกิด แต่เมื่อเกิดขึ้นไปแล้ว เราเลือกได้ว่าจะมองและรู้สึกกับมันอย่างไร เป็นความคิดในแง่ดี ให้กาลังใจกับตนเอง และ ผู้อื่น

21. กระบวนการคิด แบ่งเป็น 3 กลุ่ม

22. ประเภทของการคิดอย่างเป็นระบบ