การเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพ

Project Control, Project Closing, Timeline template

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพ by Mind Map: การเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพ

1. อาจารย์

1.1. เงินเดือนไม่เพียงพอต่อความต้องการที่บุคลากรเลยทำให้ไม่ต้องการมาสอน

1.2. อาจารย์1 คนสอนหลายวิชาเกินไป

1.3. ดูแลนิสิตไม่ทั่วถึง

1.4. การผลิตครูน้อยเกินไป

1.5. ใช้วิธีการสอนไม่เหมาะสมกับยุคสมัย

1.6. ขาดครูเฉพาะทางมากเกินไป

1.7. อาจารย์ไม่มีการเตรียมตัวในการเรียนการสอน

2. สื่อการเรียนในชั้นเรียน

2.1. การขาดแคลนงบประมาณ

2.2. การขาดสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย

2.3. สื่อบางอันไม่มีแรงจูงใจ

2.4. โปรแกรมการสอนบางโปรแกรมยังอยู่ในเวอร์ชั่นที่ล้าหลัง

2.5. อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อจำนวนนิสิต

2.6. เครื่องมือ อุปกรณ์ มีไม่พร้อมใช้งาน

2.7. อุปกรณ์ไม่สามารถใช้งานได้ เช่น ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีระบบเครือข่าย

3. นิสิต

3.1. มีจำนวนมาก

3.2. มีความกระตือรือร้นในการเรียนน้อย

3.3. ไม่มีสมาธิในการเรียน

3.4. ไม่เคยอ่านหนังสือ ล่วงหน้าก่อนเข้าชั้นเรียน

3.5. ไม่เข้าใจในเนื้อหา

3.6. แบ่งเวลาไม่เป็น

3.7. ทิ้งวิชาที่ยากๆ

3.8. ทิ้งการบ้านค้างไว้จนนาทีสุดท้าย

3.9. หลับในห้องเรียน

3.10. ไม่มีแรงบันดาลใจในการเรียน

3.11. ให้ความสนใจด้านอื่นมากเกินไป เช่น เฟซบุ๊ค

3.12. ไม่เคยใช้เวลาว่าง ให้กับการอ่านหนังสือ

4. สถานที่

4.1. พื้นที่คับแคบมากเกินไป ทำให้รู้สึกอึดอัด

4.2. ขาดงบประมาณในการสร้างอาคารสถานที่เพื่อเพิ่มสถานศึกษาให้กว้างขึ้น

4.3. สถานที่ไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอน

5. ด้านสังคม

5.1. กิจกรรมเยอะมากเกินไป

5.2. สภาพสังคมทำให้รู้สึกไม่อยากเรียนเวลาอยู่ในห้องเรียน

5.3. การกระจายงานไม่ทั่วถึง

5.4. ปัญหาส่วนตัวทำให้ไม่อยากเรียน