แผนการสอนโรคอุจจาระร่วงในเด็ก

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
แผนการสอนโรคอุจจาระร่วงในเด็ก by Mind Map: แผนการสอนโรคอุจจาระร่วงในเด็ก

1. Introduction

2. เนื้อหา

2.1. สาเหต

2.2. อาการ/อาการแสดง

2.3. การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ

2.4. การรักษา

2.4.1. สารนำ้ทางปาก

2.4.2. สารน้ำทางหลอดเลือดดำ

2.5. การพยาบาล

3. Learning outcomes

3.1. มีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ทางวิชาชีพการพยาบาล (LO 2.2)

3.2. ความรู้ความเข้าใจสาระสำคัญของกระบวนการพยาบาลและการนำไปใช้ (LO 2.3)

4. วัตถุประสงค์ทั่วไป

4.1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยว สาเหตุ พยาธิสรีรภาพ อาการแสดง และผลกระทบของปัญหาในการบีบตัวของลำไส้ที่พบในวัยเด็ก (K)

4.2. ตระหนักถึงความสำคัญของการพยาบาลเพื่อแก้ไขปัญหาผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาในการบีบตัวของลำไส้ (A)

4.3. วางแผนการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลในผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาการบีบตัวของลำไส้ได้ (P)

5. การประเมินผล

5.1. การตอบคำถาม และการซักถามของนักศึกษา

5.2. คะแนนสอบกลางภาคมากกว่าร้อยละ 60

5.3. - การสอบกลางภาค

5.4. ความสมบูรณ์ของแผนผังความคิด

5.5. การตอบข้อซักถามในชั้นเรียน

6. สื่อการสอน

6.1. Powerpoint

6.2. VDO clip