การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและจิตใจเมื่อตั้งครรภ์

Project Control, Project Closing, Timeline template

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและจิตใจเมื่อตั้งครรภ์ by Mind Map: การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและจิตใจเมื่อตั้งครรภ์

1. มาตรฐานการเรียนรู้

1.1. 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม

1.1.1. (๑) มีความรู้ ความเข้าใจในหลักศาสนา หลักจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจน สิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก สิทธิผู้บริโภค สิทธิผู้ป่วย ตลอดจนสิทธิของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติการพยาบาล

1.1.2. (๒) สามารถแยกแยะความถูกต้อง ความดี และความชั่วได้

1.1.3. (๔) มีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง

1.2. ๒. ความรู้

1.2.1. (๒) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ทางวิชาชีพการพยาบาล ระบบสุขภาพ และปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและต่อระบบสุขภาพ

1.2.2. (๓) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของกระบวน การพยาบาล และการนำไปใช้

1.3. ๓. ทักษะทางปัญญา

1.3.1. (๒) สามารถสืบค้น และวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย

1.3.2. (๓) สามารถนำข้อมูล และหลักฐานไปใช้ในการอ้างอิง และแก้ไขปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ

1.3.3. ๖) สามารถพัฒนาวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนไป

1.4. ๔. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.4.1. (๒) สามารถแปลงข้อมูลให้เป็นข่าวสารที่มีคุณภาพรวมทั้งสามารถอ่านวิเคราะห์ และถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารแก่ผู้อื่นได้อย่างเข้าใจ

1.4.2. (๕) สามารถเลือกและใช้รูปแบบการนำเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์

2. วัตถุประสงค์การเรียนรู้

2.1. 1.หลังจบบทเรียนนักศึกษาต้องมีความรุ้และสามารถบอกได้ถึงการปรับตัวเมื่อตั้งครรภ์

2.2. 2.สามารถอธิบายถึงกระบวนการการตั้งครรภ์ การปรับตัว การดูแลตนเองในระยะตั้งครรภ์ได้

2.3. 3.สามารถอธิบายถึงการให้การพยาบาลในระยะตั้งครรภ์ได้

3. ขั้นสอน

3.1. พยาธิสภาพการตั้งครรภ์

3.1.1. วีดีโอ

3.2. พัฒนาการทารกในครรภ์

3.2.1. power point

3.2.2. เอกสารประกอบการสอน

3.3. บทบาทมารดา/บิดา

3.3.1. มอบหมายงาน

3.3.1.1. ใบงาน

3.3.1.2. ประเมินชิ้นงานโดยใช้แบบประเมิน (lo2.1)

3.3.2. present

3.3.2.1. แบบประเมินการนำเสนอ

4. ขั้นสรุป

4.1. ครู reflextion จากการ present

4.1.1. บทบาทมารดา

4.1.2. บทบาทบิดา

4.2. แบบฝึกหัด

4.2.1. พยาธิสภาพ

4.2.2. พัฒนาการทารกในครรภ์

4.2.3. บทบาทบิดา มารดา

5. 1. ขั้นนำ

5.1. แผนการสอน

5.2. pretest

5.3. ความหมาย

5.4. การเปลี่ยนแปลงทางด้านสรีรวิทยาในขณะตั้งครรภ์

5.5. สถานการณ์