แนวทางการดูแลผู้คลอดที่ได้รับยา ออกซิโตซิน

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
แนวทางการดูแลผู้คลอดที่ได้รับยา ออกซิโตซิน by Mind Map: แนวทางการดูแลผู้คลอดที่ได้รับยา ออกซิโตซิน

1. เพิ่ม 1-2 mu/min ทุก 15-20 นาที

2. 1. เตรียมยาให้ถูกต้องตามแผนการ

2.1. 1.1ให้ยาแก่ผู้คลอดตามแผนการรักษา

2.2. 1.2 ในระยะ 15 นาทีแรกของการให้ยา ต้องเฝ้าดูการหดรัดตัวของมดลูก

2.3. 1.3 ปรับจำนวนหยดของยาทุกๆ 15-30 นาทีโดยเพิ่มครั้งละ 1-2 มิลลิยูนิต ต่อนาที

3. 3. อธิบายวัตถุประสงค์ของการให้ยาให้ผู้คลอดเข้าใจ

3.1. เพื่อ

3.1.1. 3.1แนะนำผู้คลอดและญาติไม่ให้ปรับน้ำเกลือเอง

3.2. 3.2ให้เพื่อให้มดลูกหดรัดตัวสมำ่เสมอ

3.3. 3.3.ให่ยาเพื่อให้มดลูกหดรัดตัวสมำ่เสมอ

4. 2. ประเมินการหดรัดตัวของมดลูก

4.1. 2.1. ฟังเสียงหัวใจทารกทุกๆ 30 นาที

4.2. 2.2ถ้าพบสิ่งผิดปกติ เช่น มดลูกหดรัดตัวห่างน้อยกว่า 2 นาที ให้หยุดยา

4.3. 2.3ผู้คลอดที่ได้รับยานานเกิน 24 ชั่วโมงให้สังเกตภาวะความดันโลหิตต่ำ

5. 4.Dose oxytocin 10 u =10,000 mu/1,000ml

5.1. เริ่มให้ยา : 1-2 mu/min ( 2-4 d/min )