Спортивна фізіологія

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Спортивна фізіологія by Mind Map: Спортивна фізіологія

1. Структурний підрозділ університету

1.1. ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВ'Я, ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

2. Форми контролю

2.1. УСНЕ ОПИТУВАННЯ

2.2. НАПИСАННЯ ТЕСТІВ

2.3. ІСПИТ

3. Фактори оцінювання

3.1. СВОЄЧАСНІСТЬ ВИКОНАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

3.2. ПОВНИЙ ОБСЯГ ВИКОНАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

3.3. ЯКІСТЬ ВИКОНАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

3.4. ІНІЦІАТИВНІСТЬ

3.5. САМОСТІЙНІСТЬ

3.6. ТВОРЧИЙ ПІДХІД У РОБОТІ

4. Семестрові критерії

4.1. ВІДМІННО: рейтингова оцінка А (90-100 балів)

4.1.1. відмінний рівень знань у межах обов’язкового матеріалу з, можливими, незначними недоліками

4.2. ДУЖЕ ДОБРЕ: рейтингова оцінка В (82-89 балів)

4.2.1. достатньо високий рівень знань у межах обов’язкового матеріалу без суттєвих грубих помилок

4.3. ДОБРЕ: рейтингова оцінка С (75-81 балів)

4.3.1. в цілому добрий рівень знань з незначною кількістю помилок

4.4. ЗАДОВІЛЬНО:рейтингова оцінка D (69-74 балів)

4.4.1. посередній рівень знань із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності

4.5. ДОСТАТНЬО: рейтингова оцінка Е (60-68балів)

4.5.1. мінімально можливий допустимий рівень знань

4.6. НЕЗАДОВІЛЬНО:рейтингова оцінка FX (35-59балів)

4.6.1. незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання

4.7. НЕЗАДОВІЛЬНО:рейтингова оцінка F (31-35балів)

4.7.1. досить низький рівень знань, що вимагає повторного вивчення дисципліни

5. Основні критерії оцінювання видів навчання

5.1. ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

5.1.1. ВІДМІННО: студент має глибокі міцні і системні знання з теми, використовує медико-біологічну термінологію. Будує відповідь логічно, послідовно, розгорнуто, використовуючи наукову термінологію

5.1.2. ДОБРЕ: студент має міцні ґрунтовні знання, вміє застосовувати їх на практиці, але може допустити неточності, окремі помилки в формулюванні відповідей

5.1.3. ЗАДОВІЛЬНО : студент знає основний зміст теми, має уявлення про дисципліну, але його знання мають загальний характер, іноді не підкріплені прикладами. Замість чіткого термінологічного визначення пояснює теоретичний матеріал на побутовому рівні.

5.1.4. НЕЗАДОВІЛЬНО : студент повністю не знає програмного матеріалу, або відмовляється відповідати

5.1.5. БАЛИ

5.1.5.1. Практичне заняття (максимально за одне)

5.1.5.1.1. 11

5.1.5.2. Самостійна робота (максимально за одну тему)

5.1.5.2.1. 5

5.2. ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ

5.2.1. Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань та визначення методів дослідження

5.2.1.1. Максимальна кількість балів - 6

5.2.2. Складання плану дослідження

5.2.2.1. Максимальна кількість балів - 4

5.2.3. Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад фактів, ідей, результатів досліджень в логічній послідовності. Аналіз сучасного стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій подальшого розвитку даного питання

5.2.3.1. Максимальна кількість балів - 6

5.2.4. Реферування (анотування) наукових публікацій

5.2.4.1. Максимальна кількість балів - 4

5.2.4.2. Анотування - процес аналітично-синтетичного опрацювання інформації, мета якого - отримання узагальненої характеристики документа, що розкриває логічну структуру і зміст

5.2.5. Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції щодо розв'язання проблеми, визначення перспектив дослідження

5.2.5.1. Максимальна кількість балів - 5

5.2.6. Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних елементів роботи (титульний аркуш, план, вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел літератури)

5.2.6.1. Максимальна кількість балів - 5

5.2.7. Рівень виконання

5.2.7.1. Високий

5.2.7.1.1. Кількість балів, що відповідає рівню: 30-25

5.2.7.1.2. Оцінка за традиційною системою - 5

5.2.7.2. Достатній

5.2.7.2.1. Кількість балів, що відповідає рівню: 24-21

5.2.7.2.2. Оцінка за традиційною системою - 4

5.2.7.3. Середній

5.2.7.3.1. Кількість балів, що відповідає рівню: 20-18

5.2.7.3.2. Оцінка за традиційною системою - 3

5.2.7.4. Низький

5.2.7.4.1. Кількість балів, що відповідає рівню: 17-0

5.2.7.4.2. Оцінка за традиційною системою - 2

6. Самостійна робота

6.1. ТЕМА 1 (СЕМЕСТР: VII)

6.1.1. Рухова активність і здоров'я Завдання

6.1.1.1. Самостійна робота № 1

6.1.2. Класифікація фізичних вправ

6.1.2.1. Самостійна робота № 2

6.1.3. Оцінка адаптації організму на фізичні вправи і тренування

6.1.3.1. Самостійна робота № 3

6.1.4. Адаптація опорно-рухового апарату до навантажень

6.1.4.1. Самостійна робота № 4

6.1.5. Вплив факторів довкілля на м'язову діяльність

6.1.5.1. Самостійна робота № 5

6.2. ТЕМИ 2-3 (СЕМЕСТР: VIIІ)

6.2.1. Фізіологічні основи формування рухових навичок і навчання спортивній техніці

6.2.1.1. Тема 2. Самостійна робота № 1

6.2.2. Оцінка рівня швидкості за даними часу одиночного руху і максимальної частоти рухів за допомогою теппінг-тесту

6.2.2.1. Тема 2. Самостійна робота № 2

6.2.3. Оцінка рівня сили скелетних м'язів

6.2.3.1. Тема 2. Самостійна робота № 3

6.2.4. Оцінка координації рухів

6.2.4.1. Тема 2. Самостійна робота № 4

6.2.5. Фізіологічні основи втоми у спортсменів

6.2.5.1. Тема 3. Самостійна робота № 5

6.2.6. Загальні фізіологічні закономірності (принципи) занять фізичною культурою і спортом

6.2.6.1. Тема 3. Самостійна робота № 6

6.2.7. Фізіологічні особливості уроку фізичної культури в школі

6.2.7.1. Тема 3. Самостійна робота № 7

6.2.8. Фізіологічна характеристика окремих видів спорту

6.2.8.1. Тема 3. Самостійна робота № 8

7. Критерії оцінювання екзамену

7.1. ВІДМІННО

7.1.1. Студент має глибокі міцні і системні знання з курсу, використовує медико-біологічну термінологію, вільно володіє навчальним матеріалом. Знає адаптивні функції організму при фізичних навантаженнях в різноманітних умовах внутрішнього і зовнішнього середовища; має уявлення й усвідомлення про важливість вивчення дисципліни. Будує відповідь логічно, послідовно, розгорнуто, використовуючи наукову термінологію

7.2. ДОБРЕ

7.2.1. Студент має міцні ґрунтовні знання, але може допустити неточності в формулюванні термінології, незначні помилки в наведених прикладах. Знає програмний матеріал повністю, має практичні навички з даної дисципліни, але недостатньо вміє самостійно мислити, не може вийти за межі теми

7.3. ЗАДОВІЛЬНО

7.3.1. Студент знає основні теми курсу, має уявлення про дисципліну, але його знання мають загальний характер, іноді не підкріплені прикладами. При виконанні практичного завдання допускає помилки. Має прогалини в теоретичному курсі та практичних уміннях. Замість чіткого термінологічного визначення пояснює теоретичний матеріал на побутовому рівні

7.4. НЕЗАДОВІЛЬНО

7.4.1. Студент має фрагментарні знання з усього курсу. Не володіє термінологією. Не вміє викласти програмний матеріал. Практичні навички на рівні розпізнавання. Студент повністю не знає програмного матеріалу, або відмовляється відповідати.

8. Основні джерела інформації

8.1. Вілмор Д., Костіл Д. Фізіологія спорту / Д. Вілмор, Д. Костіл. – К: «Олімпійська література», 2003. – 655 с.

8.2. Земцова И.И. Спортивная физиология: учебное пособие для студентов вузов / И.И. Земцова. – К: «Олимпийская литература», 2010. – 219 с.

8.3. Єжова О.О. Спортивна фізіологія у схемах і таблицях: посібник для студентів інститутів фізичної культури / О.О. Єжова. – Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – 164 с.

8.4. Маліков М.В., Богдановська Н.В. Фізіологія фізичних вправ: навчальний посібник (для студентів заочної форми навчання) / М.В. Маліков, Н.В. Богдановська. – Запоріжжя: ЗДУ, 2005. – 85 с.

9. Контингент

9.1. СТУДЕНТИ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

9.1.1. РІК ПІДГОТОВКИ: 4

9.1.2. СЕМЕСТР: VII; VIII

10. Матеріально-технічне забезпечення

10.1. МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ КОМПЛЕКС

10.2. ТЕСТИ

10.3. СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ

10.4. ІНТЕРАКТИВНА ДОШКА

11. Напрям підготовки

11.1. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ

12. Освітньо-кваліфікаційний рівень

12.1. БАКАЛАВР

13. Форми навчання

13.1. ЛЕКЦІЇ

13.2. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

13.3. САМОСТІЙНА РОБОТА

13.4. ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА (НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)

13.4.1. Це теоретична або практична робота у межах навчальної програми дисципліни, що виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час лекційних, практичних і самостійних занять і охоплює декілька тем або весь зміст навчання

13.4.1.1. Орієнтовна структура роботи: зміст, вступ, основна частина, висновки, практичні рекомендації, список використаних джерел літератури, додатки (якщо вони є)

13.4.2. Завершується прилюдною доповіддю

14. Міждисциплінарна інтеграція

14.1. НОРМАЛЬНА АНАТОМІЯ

14.2. НОРМАЛЬНА ФІЗІОЛОГІЯ

14.3. БІОМЕХАНІКА

14.4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

15. Теми лекцій

15.1. Семестр VII.  Тема 1.                                         Вступ до дисципліни «Спортивна фізіологія»: мета, завдання та принципи. Фізіологічна класифікація фізичних вправ. Адаптація і функціональні зміни в організмі при фізичних навантаженнях

15.2. Семестр VIII. Тема 2.                                    Фізіологічні основи фізичних якостей і спортивного тренування. Фізична працездатність і методи її визначення

15.3. Семестр VIII. Тема 3.                                          Система енергозабезпечення при фізичних навантаженнях і харчування спортсменів. Заняття спортом і м'язовою діяльністю різних груп населення

16. Теми практичних занять

16.1. Визначення типу реакції серцево-судинної системи організму на дозоване фізичне навантаження

16.1.1. Семестр VII                                                 Тема 1.  Практичне заняття №1.

16.2. Оцінка ступеня функціональної напруги регуляторних механізмів серцево-судинної системи після фізичних навантажень методом математичного аналізу серцевого ритму

16.2.1. Семестр VII                                                 Тема 1. Практичне заняття № 2

16.3. Визначення рівня функціонування серцево-судинної системи організму після фізичних навантажень на підставі методу амплітудної пульсометрії

16.3.1. Семестр VII                                                 Тема 1. Практичне заняття № 3

16.4. Дослідження функціонального стану системи зовнішнього дихання після фізичних навантажень різного характеру

16.4.1. Семестр VII                                                 Тема 1. Практичне заняття № 4.

16.5. Визначення загальної фізичної працездатності за тестом PWC170

16.5.1. Семестр VIIІ                                                 Тема 2. Практичне заняття № 1

16.6. Визначення загальної фізичної працездатності за допомогою Гарвардського степ-тесту і тесту К.Купера

16.6.1. Семестр VIIІ                                                 Тема 2. Практичне заняття № 2

16.7. Визначення аеробної продуктивності організму шляхом реєстрації максимального споживання кисню (МСК)

16.7.1. Семестр VIIІ                                                 Тема 3. Практичне заняття № 3

16.8. Визначення аеробної, анаеробної продуктивності організму і порогу анаеробного обміну (ПАНО) за методикою багатофакторної експрес-діагностики С.А.Душаніна

16.8.1. Семестр VIIІ                                                 Тема 3. Практичне заняття № 4

16.9. Визначення основних параметрів системи енергозабезпечення за допомогою субмаксимального тесту PWC170 у модифікації М.В.Малікова

16.9.1. Семестр VIIІ                                                 Тема 3. Практичне заняття № 5

16.10. Ергогенні засоби фізіології спорту

16.10.1. Семестр VIIІ                                                 Тема 3. Практичне заняття № 6